Septorinoplasti

PDFYazdıre-Posta

Niin rahat nefes alam?yorum ?

Burun Esteti?i Ameliyat? ve Solunum Problemi (Septorinoplasti)

Burun esteti?i ameliyat? ile birlikte e?er solunum probleminiz de varsa birlikte rahatl?kla dzeltilebilir. Yani burun esteti?i ile birlikte septum deviasyonu ameliyat? veya burun eti ameliyat? rahatl?kla birlikte yap?labilir ve bu ameliyata Septorinoplasti Ameliyat? denir.


Solunum problemi olan bir hastan?n bu ?ikyetinin giderilmeden burun esteti?i ameliyat? olmas?, ?ikayetlerinin artmas?na ve sonras?nda belki de tekrar tekrar burun ameliyat? olmas?na neden olur. O nedenle septum deviasyonu veya burun eti olan hastalar burun esteti?i ameliyat? olacaklarsa bu problemlerin birlikte zlmesini talep etmelidirler.


Septum; burun bo?lu?unu ortadan ikiye ay?ran bir duvard?r. Septumun n k?sm? sa?lam ancak bklebilir bir k?k?rdaktan, arka k?sm? ise kemikten olu?ur. ?deal ko?ullarda septumun orta hatta bulunmas?, sa? ve sol burun bo?luklar?n?n da e?it geni?likte olmas? gerekir. ?nsanlar?n %80inde septum tam olarak orta hatta de?ildir ve bu durum herhangi bir ?ikayete neden olmad??? gibi, o?unlukla da bir sa?l?k sorunu da do?urmaz. Bazen septum orta hattan ok sapm?? bir konumda bulunur ve buna septum deviasyonu veya burun deviasyonu ad? verilir.

Burun deviasyonunun olu?ma mekanizmalar? farkl?l?klar gstermektedir. Nadiren, baz? bebekler anne karn?nda septumun e?ri geli?imine ba?l? olarak septum deviasyonu ile do?arlar. Bazen de septum, bebe?in do?um kanal?ndan gei?i s?ras?nda e?ilir. ocukluk a??ndaki ve eri?kinlikteki arpmalar, d?meler, spor yaralanmalar?, trafik kazalar? da septum deviasyonuna neden olabilir. Septum deviasyonlar?, byme a??nda septumun kemik ve k?k?rdak k?s?mlar?n?n farkl? h?zda geli?mesi sonucunda da olu?abilir.


Septum deviasyonunun en s?k rastlanan belirtisi burundan nefes alma gl?dr. Burun t?kan?kl??? genellikle septum e?ik oldu?u taraftad?r, ancak her iki tarafta srekli veya bazen sa?da, bazen solda olacak ?ekilde de?i?ken nefes alma gl? hissedilmesine de yol aabilir.


Septum deviasyonunun tedavisi cerrahidir ve bu ameliyata septoplasti ad? verilir. Burun deviasyonu ameliyat? estetik burun ameliyat? ile birlikte veya ayr? ayr? da gerekle?tirilebilir.


Septoplasti ameliyat? hem genel, hem de lokal anestezi ile yap?labilir. Ancak ki?isel gr?m ve uygulamam estetik giri?im ile septoplasti ameliyat?n?n birlikte yap?lmas?n?n do?rulu?u ynndedir ve bu sebeple de lokal anestezi ile bu ameliyat? yapmak pratik ve sa?l?kl? de?ildir. Ameliyatta septum, olmas? gereken orta hattaki pozisyonuna getirilir. Ameliyat s?ras?nda septumun a??r? e?ik k?s?mlar? tamamen ?kart?l?r, dzeltilebilen k?s?mlar?na ise yeniden ?ekil verilerek bunlar tekrar yerine yerle?tirilir. Ameliyat?n sonunda dzeltilen septumu yerinde tutmak iin her iki burun bo?lu?una tamponlar yerle?tirilir. Bu tamponlar genellikle ameliyat? takip eden ikinci gn al?n?r.

  • Ameliyattan sonra yerle?tirilen tamponlar nedeniyle burnunuz t?kal? olacak ve a??zdan nefes alman?z gerekecektir.
  • Tamponlar burun salg?s?n?n artmas?na neden olacak ve hem nde tamponlar?n kenar?ndan, hem de genizden pembe renkli bir ak?nt? grlecektir. Bu kanama de?ildir ve ameliyattan sonra giderek azalacak ?ekilde tamponlar al?nana kadar devam edecektir.
  • Burnunuzu arpmamaya zen gsterin ve ameliyat? yoklamak iin elinizle hareket ettirmeyin.
  • Doktorunuzun nerdi?i ilalar? dzenli kullan?n.
  • Tamponlar al?nd?ktan sonra, e?er doktorunuz nerirse burun spreyinizi dzenli kullan?n.
  • Doktorunuz izin verene kadar burnunuzu smkrerek temizlemeyin. Tamponlar al?nd?ktan sonra burnunuzu hafife ekerek temizleyebilirsiniz.
  • Burnunuza kesinlikle musluk suyu ekmeyin. Uzun sreli ve ok s?cak olmamak ko?uluyla banyo yapabilirsiniz.
  • Ameliyattan sonra burunda kuruma hissi ve iinde kabuklanmalar meydana gelebilir. Bunlar? en aza indirgemek iin tamponlar?n al?nmas?n? takip eden ilk gnlerde 2-3 saatte bir, daha sonra gnde 3-4 kere bir kase kaynam?? suyun buhar?na kar?? burundan nefes al?n.
  • Burun iindeki tam iyile?me 2-6 hafta aras?nda tamamlanacakt?r. Bu sre iinde doktorunuzun nerdi?i pansumanlara ve kontrollere dzenli gidin.

Burun septumunda yz kemiklerinin geli?imini belirleyen merkezler vard?r. ocukluk a??nda belirlenen septum derivasyonlar?n?n cerrahi tedavisi, bu merkezleri ve yzn kemik geli?imini bozmamak iin genellikle 17 ya??ndan nce yap?lmaz. Eri?kinlerde byme merkezleri aktif de?ildir ve septoplasti ameliyatlar?n?n yzn ?ekli zerinde olumsuz bir etkisi olmaz.


Septoplasti ameliyat?n? takip eden bir ka ay iindeki iyile?me a?amas?nda septumun tekrar yer de?i?tirmesi halinde veya yeni bir burun travmas? sonras?nda ikinci bir dzeltme ameliyat? gerekebilir; ikinci ameliyat gereksinimi ok nadiren do?ar ve ameliyat olan hastalar?n %2sinden daha az?nda sz konusudur

rinoplasti nedir, rinoplasti sonras? dikkat edilmesi gerekenler, rinoplasti fiyatlar?, rinoplasti sonras? dikkat edilmesi gerekenler, rinoplasti ameliyat?, rinoplasti sonras?, rinoplasti izle, rinoplasti fiyatlar? 2013, septoplasti

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi