Burun Esteti?i

PDFYazdıre-Posta

BURUN ESTET???Burun Esteti?i

Burun Esteti?i - Rinoplasti - Burun Ameliyat?

Burun Esteti?i, Estetik Burun cerrahisi veya rhinoplasti, burnun grnmn iyile?tirmek iin yeniden en iyi ?ekli vermek demektir. Rekonstrktif rhinoplasti; konjenital anomalileri ve travma nedenli ?ekil bozukluklar?n? dzeltmek iin uygulan?r. Ay?ca, burun ii deformitelere ba?l? t?kan?kl?klar? hafifletmek iin uygulanan ameliyat olan septoplasti ile birliktede yap?labilir.En iyi Burun Esteti?i, En ?yi Burun Estetiki Op.Dr.Alper Bayraktar

Burun yz blgesinin esteti?ini belirleyen en nemli unsurdur. Estetik cerrahi alan? iindeki en nemli ameliyat grubunu olu?turan burun esteti?i, t?p dilinde rinoplasti olarak adland?r?l?r. Burun esteti?i ameliyat? buruna yeni ?ekil vermek iin uygulan?r. Burun ucu kald?r?l?p indirilebilir, burun ucu inceltilip sivriltilebilir, veya tam tersi kal?nla?t?r?labilir, burunda sa?a sola e?rilikler varsa dzeltilebilir, burun s?rt? kkse dolgunla?t?r?labilir, kambursa fazlal?klar? al?nabilir, burun delikleri bykse kltlebilir, asimetri varsa dzeltilebilir. Burnun ?ekli ile ilgili problemlerin yan? s?ra septum deviasyonu ad? verilen i k?k?rdak ve kemik e?rilikleri, buna ba?l? nefes alma zorlu?u varsa burun esteti?i ameliyat? ile birlikte septum deviasyonu ameliyat? da yap?larak nefes almada rahatlama sa?lan?r. ?deal burun esteti?i, buruna yz ile uyumlu do?al bir ?ekil vermekle birlikte nefes almay? da rahatlatmal?d?r.


Burun Ameliyat ncesi gz nnde bulundurulmas? gerekenler

Rinoplasti

Burun esteti?i (Rhinoplasti) d?nlyorsa, at?lmas? gereken ilk ad?m estetik cerrah ile gr?mektir. Cerrahi sonras? grn? ve hisleriniz hakk?ndaki beklentilerinizi samimi olarak cerrah?n?zla gr?melisiniz. Herhangi bir estetik ameliyat olmadan nce duygusal olarak dengeli durumda olman?z en nemli faktrlerden biridir. Rhinoplasti yani burun esteti?i burnunuzun ?eklini de?i?tirecek; hayat?n?z?n de?il. Estetik cerrahi grnmnz iyile?tirip sizin kendinize olan gveninizi tazeleyecektir.

Cerrah?n?z sizi muayene ettikten sonra, uygulamadaki kararlar? etkileyecek di?er de?i?iklikleri sizinle gr?ecektir. Pek ok rnekte rhinoplasti iin tavsiye edilen en erken ya?, burnun geli?iminin yzde doksan?n? tamamlad??? gen ya?lard?r. Daha ya?l? bireylerin durumu, ya?a gre farkl?l?klar gstermektedir.

?lk gr?me s?ras?nda cerrah uygulayaca?? cerrahi tekni?i, anesteziyi, ameliyat?n nerede yap?laca?? ve gerekci olarak ameliyattan ne beklenmesi gerekti?ini ieren zel detaylar? size a?klayacakt?r. Rhinoplastiye karar vermeden nce d?nlmesi gereken riskler ve masraflar gibi di?er faktrleride cerrah?n?zla bu gr?mede konu?mal?s?n?z.

Binlerce rhinoplasti ameliyat? her y?l ba?ar?l? olarak yap?lmaktad?r. Buna ra?men cerrahinin potansiyel risklerinin ve bu ameliyata ba?l? spesifik komplikasyonlar?n fark?nda olmal?s?n?z. Ameliyat, primer olarak, grnm iyile?tirmek iin uyguland???nda, enfeksiyon gibi ameliyat sonras? komplikasyonlar olduka nadirdir. Tam olmayan iyile?me ikinci bir ameliyat gerektirebilir. ?yile?me srecinde ve ameliyat sonras? cerrah?n?z?n bak?m nerilerine sad?k kal?rsan?z, komplikasyon meydana riskiniz en aza inecektir.

Rhinoplasti cretleri ve ameliyat?n malzeme masraflar? de?i?iklikler gstermektedir. Ameliyat?n uzunlu?una, anesteziye, kullan?lan ek malzemelere ve cerrahinin yap?ld??? hastaneyede gre cret de?i?iklik gsterebilmektedir.


Burun esteti?i cerrahi giri?im

Estetik rhinoplasti, tm burnun boyutunu kltmek, burun ucunu yeniden ?ekillendirmek, burundaki kemik ?k?nt?lar? yok etmek veya burun ile st dudak aras?ndaki dar a?y? dzeltmek iin uygulan?r. Baz? hastalarda burun hatlar?n? iyile?tirmek iin doku eklemek gerekebilir. Bu de?i?ikliklerden biri veya hepsi tek bir ameliyat s?ras?nda yap?labilir . Prosedrn bykl?, istenen de?i?ikliklerin neler oldu?una ve cerrah?n?z?n sizin iin neyi uygun grd?ne ba?l?d?r. Doktorunun tavsiyesine gre, ancak bir hastanede bu ameliyat yap?labilir.

Burun Esteti?i  Rinoplasti

Burun ameliyat?, burun blgesinin uyu?turuldu?u lokal anestezi alt?nda veya genel anestezi kullan?larak yap?l?r. Anestezi verilmeden nce rahatlaman?z iin sakinle?tirici ila verilir. Sedatif ila ve lokal anestezi ameliyat s?ras?nda rahat olman?z? sa?layacakt?r. E?er genel anestezi uygulanacaksa, tm operasyon boyunca uyursunuz.

Pek ok burun ameliyat?nda, burun deliklerinin iinde, al??ma yap?lacak yere do?ru kesi yap?l?r . Bu kesi, cerraha burnun yeniden ?ekillenmesi ve d?? grn?nn de?i?tirmesi iin k?k?rdak ve kemi?e ula?mas?n? sa?lar.

Burnun zerindeki kemik ?k?nt?, testere ve oyucu bir alet kullan?larak dzeltilir. Daha sonra burun kemikleri daha dar bir kpr formu olu?turacak ?ekilde biraraya getirili . K?k?rdak uzakla?t?r?larak burun ucunun boyutu kltlr ve daha iyi bir burun grnm sa?lan?r. Burnun alt taraf? ile st dudak aras?ndaki a?y? dzeltmek iin, burun ucu kald?r?l?r. Bu, septumun (her iki burun deli?ini birbirinden ay?rak k?k?rdak) burun deliklerindeki kesiler boyunca biimlendirilmesiyle ba?ar?l?r .

Byk bir kemik ?k?nt? dzeltiliyorsa burun taban? maalesef geni? kal?r. Bunu daraltmak iin, kk kama ?eklinde deri bu blgeden uzakla?t?r?l?r ve burun delikleri orta hatta yakla?t?r?l?r. Cerrahi sonras?, bant ve plastik veya plasterden olu?an al? (splint) ile burnun yeni ?eklinde kemik ve k?k?rda?? sabitler.

Burun-Esteti?i

Burun Ameliyat? Nas?l Yap?l?r

zellikle, septal cerrahi uygulanm??sa, tamponlar burun septumunu ve yeni a?lan hava yollar?n? korumak iin yerle?tirilir.

Burun Ameliyat? genellikle 1.5-2 saat srer. Daha uzun srmesi cerrahinin bykl?ne ba?l?d?r.

Burun Ameliyat? Sonras? ?yile?me

Ameliyat sonras?nda, ilala kolayca kontrol alt?na al?nabilecek biraz a?r?n?z olabilir. Ba??n?z? hafif yukar?da tutman?z ve operasyon sonras? morluk ve ?i?li?i azaltmak iin gzlerinize so?uk kompres yapman?z nerilecektir.

Burun esteti?i Bursa

Splint veya al? on gne kadar burnunuzda kalabilmesine ra?men, genellikle ameliyat sonras?ndaki bir hafta iinde ?kar?l?r. Doktorunuz geceleri splint kullanman?z? tavsiye edebilir. Tamponlar birka gn kalabilir. Gzlerin etraf?ndaki morluklar birka gn iinde solmaya ba?lar ve genellikle sonraki iki veya hafta iinde gzden kaybolur. Hafif ?i?likler a?amal? olarak iner, fakat baz? ?i?likler aylarca kalabilir.

Estetik rhinoplastilerin o?u, burun iinden uyguland???ndan grnrde skar yani yara izi yoktur. Sadece uca do?ru geni?leyen burun deliklerini daraltmak iin uygulanan prosedrde, her burun deli?inin katlant? yerinde zorlukla grlen d?? ortamda skarlar olacakt?r.

Burun Ameliyat? sonras? hasta iin ani bir de?i?iklik beklemek gerekci de?ildir. Normal iyile?me, en son sonucun belli bir zaman tam olarak anla??lmayaca??, a?amal? bir sretir. Burnun en son hali, haftalar aylar ve hatta baz? hastalarda bir y?lda grlemeyebilir.

Burun ameliyat? istanbul

?yile?me derecesi, yap?lan i?in ne kadar do?ru yap?ld???na, burun yap?n?za ve deriye ba?l?d?r. ok net ?ekil bozuklu?u olan burunlar dramatik iyi sonular gsterir ( ?ekil 8 ). Di?er taraftan hafif ?k?nt?lar ve burun ucunun bykl?, sonular zor farkedilsede, ba?ar?l? bir ?ekilde dzeltilir. Baz? rhinoplasti tiplerinden sonra ok byk farl?l?k grmedi?ini syleyen akraba ve arkada?lar?n bulunmas? gayet tabidir. Bunu ba?ar?s?zl?k olarak de?erlendirmeyin. Bunun tam tersi, e?er daha iyi ve do?al grnyorsa, farkedilmemesi tabiki cerrahinin ba?ar?s?d?r. Sonu olarak, ama btn dikkati zerine eken yeni bir burun yaratmak de?ildir, daha ok yzn genel zelliklerinin bir tamamlay?c?s? olmas?n? sa?lamakt?r. Kk ayarlama ve yeniden gzden geirme bazen istenir buda ek bir ameliyat gerektirir.

Burun esteti?i Cerrahi sonras? ilk gnde veya ikinci gnde aya?a kalkabileceksiniz. Ancak, plastik cerrah?n?z normal rutin hayat?n?za geri dn? iin, en uygun program? size ameliyat sonras?nda nerecektir. Uygun iyile?meyi sa?lamak iin yrme, ko?ma, yzme ve hatta e?ilme gibi kan bas?nc?n? ykseltecek aktiviteleri ilk birka hafta sresince k?s?tlamal?s?n?z. ??e geri dnme karar? sizin ki?isel karar?n?z ve ?i?liklerin dzeyine ba?l?d?r.

Burun esteti?i yap?ld?ktan sonra al? ?kar?ld?ktan sonra, morluklar? kapatmak iin kozmetik rnler kullan?labilir. Fakat doktorunuz size genellikle uygulamak iin ok ovmay? gerektirecek veya haftalarca ?kmayacak kozmetik rnlerden ka?nman?z? tavsiye edecektir.

Bu bro?rn amac?, rhinoplasti hakk?nda sizin ameliyatla ilgili bilgi sahibi olman?zd?r. Plastik cerrahi ameliyat? olmay? d?nd?nzde, cerrah?n?za, ihtiyac?n?z olan ek bilgileri soraca??n?z iin, mutlaka rahat ve ameliyatla ilgili n bilgi sahibi olman?z gerekmektedir.

Revizyon Burun Esteti?i ( Revizyon Burun Ameliyat?)

Revizyon Burun Esteti?i

Revizyon dzeltme yeniden gzden geirme anlam?na gelmektedir. Revizyon burun esteti?i veya burun revizyonu, ba?ar?s?z geen burun esteti?i ameliyatlar?ndan sonra yap?lan dzenleme ameliyatlar?d?r. ?kinci, nc bazen daha fazla say?da olmak zere tekrarlayan burun ameliyat? geirenleri duymu?sunuzdur.. Acaba insanlar neden defalarca estetik burun ameliyat? oluyorlar diye merak ederiz. o?u kez bunlar?n keyfi yap?ld???n? zannetsek de inan?n byk k?sm?n?n gerekten hakl? sebepleri var. En nemli sebep; bu ki?ilerin o?unun ilk ameliyat sonras? ideal burna kavu?amamalar?. Gzel bir burna sahip olmak ad?na ameliyat olup, maalesef eski burunlar?n? arayacak hale gelmeleri Bu durumda nnze iki seenek ?k?yor: ya bu hali kabul etmek ki; bu olduka zor bir durum yada sorundan kurtulmak; yani revizyon (dzeltme) ameliyat? olmak

?imdi ba?a dnelim; diyelim ki yukar?daki bahsetti?im ki?i sizsiniz.

Burada benim size kritik bir sorum var? Aynaya bakt???n?zda veya insanlar sizi grd?nde burnunuzdaki kusur hemen fark ediliyor mu? Yoksa her ?ey makul ama ufak detaylar m? sizi rahats?z ediyor?

Ufak tefek kusurlar inan?n do?u?tan gzel burunlarda bile olabiliyor. ok dert ediyorsan?z basit rtu?larla dzeltebiliriz. Burada da kritik nokta rtu? yapal?m m? yapmayal?m m? sorusudur ki; bunun da karar?n? hekiminizle detayl? konu?tuktan sonra vermenizi tavsiye ediyorum. Neden mi? Estetik burun ameliyatlar?nda ?yle bir kural vard?r: Daha gzel, gzelin d?man?d?r!!!

Ben daha ok birinci guruptakileri hedef alarak bu yaz?y? kaleme ald?m. Okumaya hala devam etti?inize gre demek ki siz de birinci guruba giriyorsunuz, yani nceki ameliyat?n?z sonras?nda maalesef ilk bak??ta insan? rahats?z edecek bir burna sahip oldunuz

Do?u?tan gzel olmayan bir burun ne kadar bozuk olursa olsun, ameliyatla kt olmu? burundan daha az rahats?z eder insan?. nk do?u?tan bozuk olan burnun genel uyumsuzlu?u iinde bile bir uyumu vard?r. Ba?ar?s?z bir ameliyat sonras? ortaya ?kan bir burun ise kendi oranlar?n? kaybetti?i iin gze hibir zaman ho? gelmez ve tabiri caizse acayip durur.

Doktor bey bunun bilimsel kriterleri var m?? Acayip burun demekle neyi kastediyorsunuz? diye sordu?unuzu duyar gibiyim!

Evet bilimsel birok kriter var tabi ki: rne?in burun kemi?inden, al?nmas? gerekti?inden fazla blm al?n?r ise, kar??dan bak??ta iki gz aras? mesafe uzakm?? gibi durur; bu da yze ablak bir ifade verir. Burun ucu (tip) k?k?rda??ndan fazla al?nm??sa, burunda mandalla s?k?lm?? gibi bir grnt ortaya ?kar ki; bu da ki?iye sert ve sinirli bir bir ifade verir.

?deal burun kar??dan bak??ta tek bir para halinde grlmelidir. Kemik ve k?k?rdak para bir uyum iindedir. Ba?ar?s?z bir ameliyat sonras? kemik- k?k?rdak btnl? bozulursa burun kar??dan iki paraym?? gibi grlebilir ki; bu da ki?inin yz ifadesini bozar.

n bak??ta bir dereceye kadar burun delikleri grnmelidir. E?er ameliyat sonras? a??r? grnyorsa, yani burun a??r? kald?r?lm?? ise, domuzcuk burnu denilen durum olu?ur.

Bunlar?n d???nda ba?ar?s?z bir operasyon sonras? ciddi asimetriler, burunda kme, burun ucunda d?me, yzde uzun veya k?sa grnen bir burun ?ekli ortaya ?km?? olabilir.

Yukar?da sayd???m sorunlar?n hepsi kemik yada k?k?rda??n a??r? ?kar?lmas? sonucu ortaya ?kar. E?er ameliyat? gerekle?tiren cerrah deneyimsiz ise bu sorunlardan kamak ad?na yetersiz doku ?karabilir. Bu durumda burunda hedeflenen de?i?im yakalanmam?? olur. rne?in byk bir burunsa ameliyata ra?men byklk hala devam ediyor olabilir.

Unutulmamas? gereken nemli bir noktan?n da burnun her ?ey den nce bir solunum organ? oldu?udur. Dolay?s?yla geirdi?iniz estetik burun ameliyat? sonras? burnunuz t?kanmaya ba?lad???nda kendinize ?u soruyu sorabilirsiniz;Neden byle bir sorun oldu?

Bunun da ba?l?ca iki sebebi vard?r: Birincisi ameliyat ncesi burnunuzda zaten nefes alman?z? engelleyen sorunlar olmas?na ra?men bunlar tam zlememi?tir. ?kincisi ise; ameliyat ncesi sorun olmamas?na ra?men burun ?ekillendirilirken solunum yollar?na zarar verilmi?tir; bylece t?kan?kl?k ortaya ?km??t?r.

Ba?ar?l? bir burun esteti?inden sonra bir ka ay burun t?kan?kl??? normaldir. Bu durum burun ii ?i?lik ve kabuklara ba?l?d?r. Benim kastetti?im ameliyat sonras? 6 ay gemesine ra?men a?lmayan burun t?kan?kl???d?r. Ameliyattan 4-5 ay gemesine ra?men, burnunuz hala t?kal?ysa, koku almada bozukluk varsa, burun hala kuruyor, kan?yor ve kabuklan?yorsa art?k bir sorun oldu?u d?nlmelidir.

Borsan?n kmesi, Titanikin batmas? ya da deprem olmas? sizi nas?l ki borsadan uzakla?t?rm?yor, gemilere binmenize engel olmuyor ve apartmanlarda ya?amaktan uzak tutmuyorsa; o halde geirmi? oldu?unuz ba?ar?s?z burun ameliyat?n?n bundan sonra zmsz oldu?unu asla ve asla d?nmemelisiniz. Gemi?teki kt bir olay?n korkusunun sizin do?ru olan? yapman?z? engellemesine kesinlikle izin vermemelisiniz.

Bir veya bir ka kere ba?ar?s?z burun ameliyat? geirmi? olabilirsiniz. Bugnk burnunuz hem ?ekil olarak hem de fonksiyon olarak kt olabilir ama hi bir zaman unutmay?n?z ki; bu de?i?ebilir ve sorunlar?n?z?n tamam?ndan kurtulabilirsiniz

?lk ameliyattan ne kadar sonra dzeltme ameliyat?na gitmek gerekir sorusunun cevab? ise; en erken 6 ay Bekleyebilirseniz 10-12 ay daha ideal olur. Burun ancak o zaman tam oturur. Tam oturmadan erken dzeltme ameliyat?na kalk??mak, var olan sorununuzu daha da bytebilir.

Burun esteti?inde ba?ar?n?n de?i?mez kural?; hekimin hastan?n burnunu iyi analiz etmesi ve sorunlar?n ad?n? koymas?d?r. Dzeltme ameliyatlar?nda bu daha da nemlidir. Defalarca ama defalarca burundaki sorunlar zerine d?nlmelidir. Bir sorunun ad?n? tam koymak zmn yar?s?d?r her zaman Dzeltme ameliyatlar? sonras? bak?m ilk ameliyat sonras? ile birebir ayn?d?r, farkl? bir ?ey yap?lmaz ve bu i?lemler a?r?s?zd?r.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Etiketler : Revizyon Burun Esteti?i, revizyonburunesteti?i, revizyon burunesteti?i, estetik revizyon burun, bursa burun revizyon burun ameliyat?, bursa estetik, estetik, burun esteti?i uzman?, burun esteti?i ameliyat?, kemikli burun, burun s?rt?, burun ?ekli, sark?k burun, burun taban?, revizyon, ba?ar?l? revizyon burun ameliyat?, ba?ar?l? burun esteti?i, estetik burun, burun esteti?i, burun esteti?i merkezi, revizyon burun esteti?i merkezi, revizyon burun ameliyat?, ameliyat revizyon burun esteti?i, yeniden burun yap?m?

Burun Esteti?i  Rinoplasti

Estetik Burun Ameliyat? creti

lkemizde fiyatlar? ilan ederek duyurmak yasalara ayk?r?d?r. Bununla birlikte ileti?im formumuza gerekli bilgileri girdi?iniz taktirde hasta dan??mam?z size en k?sa zamanda dnecektir. Hasta dan??man?m?z size deme ko?ular?, taksit seenekleri ve kredilendirme olanaklar? ile ilgili ayr?nt?l? bilgi verecektir. Trkiyede zel sigortalar ve devlet kurumlar? estetik ameliyatlar?n?n hi birini kar??lamamaktad?r. Buna mukabil, son zamanlarda bankalardan tketici kredisi kullanmak yayg?nla?maya ba?lam??t?r.

Estetik Burun Ameliyat? cretini sigortalar kar??lar m??

Burun ameliyatlar? estetik bir mdahale yap?lmad??? srece,yani burun iinin dzeltildi?i ameliyatlar SGK taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

zel sigortalar burun iine yap?lan Sinzit Ameliyatlar? ( Endoskopik Sins Cerrahisi) , Burun Etlerine (Konkalar) ynelik olan ameliyatlar? tam olarak kar??lamakla beraber.Burun Kemi?i yani Deviasyon ameliyatlar?n? sigortal?n?n poliesine gre bazen kar??l?yor bazen kar??lam?yor.

Burun Esteti?i Ameliyat? ise hi bir sigorta kurumu tarf?ndan kar??lanm?yor.Ancak her burun esteti?i ameliyat?nda burun iindeki kemik ve etlere de neredeyse her zaman mdahele edildi?ini anlatm??t?k.Bu gibi durumlarda zel sigortalar burnun iine yap?lan i?lemleri polie kapsam? dahilinde kar??lamakta , ancak i?in estetik k?sm?n?n masraf? (yani ameliyat cretinin belli bir oran?) hasta taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

Estetik Fiyatlar?

Estetik fiyatland?rmas?nda mutlaka gz nnde bulundurulmas? gereken faktrler nelerdir?

  • deyece?iniz cret kar??l??? size verilecek sa?l?k hizmeti, bir h?zl? tketim olgusu de?ildir. Kendinize yapt???n?z on y?llara yay?lan bir yat?r?md?r. Bu pencereden bakt???n?zda Trkiyedeki fiyatlar?n olduka uygun ve kar??lanabilir oldu?unu fark edeceksiniz.
  • Sa?l?k hizmetlerine eri?im, bir mal veya ticari metaa al?m?ndan ok farkl?d?r. En ucuzunu bulmak her zaman do?ru zm olamaz. Ortalama fiyatlar zaten bellidir. Bunlar?n ok alt? veya st size sa?l?k veya maddi a?dan zarar verebilir.
  • Ani ve duygusal kararlar vermekten ka?n?n, e?er maddi anlamda zorlan?yorsan?z operasyonunuzu bir sre erteleyebilirsiniz.
  • Sa?l???n, gzelli?in ve genli?in en nemli hazine oldu?unu sak?n unutmay?n. Bu hazineniz iin gereksiz speklasyon ve pazarl?klardan ka?n?n.

Estetik fiyatlar?na etki eden faktrler nelerdir?

Trkiyede estetik cerrahi son y?larda byk bir ivme kazanm??, blgemizde ve dnyada kendine sayg?n bir yer edinmi?tir. Bu kaliteli hizmetin yan? s?ra fiyatlar makul s?n?rlar iindedir. zellikle ?stanbul, Avrupan?n estetik cerrahi merkezi olma yolunda h?zla ilerlemektedir. Her y?l yz binlerce hasta Ortado?u ve Avrupadan gelip estetik sorunlar?n? zmektedir. Bunda kaliteli hizmete uygun fiyatlara ula?abilmek en nemli faktrdr.

Ameliyatlar? yapan ki?i ve kurulu?lara ba?l? olarak ortalama fiyatlar?n stne ?k?labildi?i gibi a?a??s?na da inilebilir. Estetik Cerrahi ameliyatlar?ndaki fiyat aral?klar?n? doktorlar?n?z? arayarak veya onlarla gr?me sonras? ?renmek mmkn. Bugn pek ok hasta e-mail yolu ile veya telefon aarak doktorlara uygulamalar?n fiyatlar?n? sormaktad?r. Verilen fiyatlar ise ortalama fiyatlar olmaktad?r. Nedeni, estetik cerrahide tm ameliyat planlamas?n?n ki?iye zel yap?lmas?d?r.

Her hastaya ayn? ameliyat yap?lmaz. Hastan?n durumuna gre uygulanacak ameliyat tekni?i de de?i?ebilir. Doktorunuz size ek bir uygulamay?, en iyi veya tatmin edici bir sonu iin nerebilir, bu da fiyat? etkileyen bir durumdur. Net fiyat alabilmek iin ya ayr?nt?l? muayene olmal?s?n?z yada internet vas?tas? ile resimlerinizi gndermelisiniz.

Yukar?dakilere ilaveten i?lemin yap?laca?? hastane, alaca??n?z oda hizmeti ve konfor, operasyonun anestezisi ve en nemlisi kullan?lacak olan malzemenin kalitesi fiyatlar? etkileyecektir.

Op.Dr.Alper Bayraktar

Burun Esteti?i Analizi Yapt?r?n!

Burun Esteti?i Analizi yapt?rmak iin hemen 0224 233 57 00 nolu telefondan bizi arayarak randevunuzu al?n!

Dikkat etmeniz gereken cretten ok doktorunuza gveniniz ve doktorunuz ile ileti?iminizdir.

Burun Esteti?i Analizi yapt?rmak iina?a??daki formu doldurun. En yak?n zamanda size bilgilendirme mailimiz gelecektir.

BURUN ESTET???

Sizinle ileti?im kurabilmemiz iin ltfen e-mail veya telefonunuzu yazmay? unutmay?niz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi