Estetik Burun Ameliyat?

PDFYazdıre-Posta

RH?NOPLASTY (ESTET?K BURUN AMEL?YATI)

Burun esteti?inin amac?, burnun genel grntsnde de?i?iklik yaparak burnu yz ile uyumlu bir hale getirmek ve bu arada varsa nefes alma problemini de zmektir. Burun esteti?i ameliyat? ile burun uzat?l?p k?salt?labilir, kltp bytlebilir, burun delikleri ve burun s?rt? ya da kemer k?sm?n?n ?ekli de?i?tirilebilir.

Estetik Burun Ameliyat?Burun ucu daha kalk?k, daha dar ya da daha geni? olacak ?ekilde de?i?iklikler yap?labilir. K?sacas? burun ve yzn anatomik zellikleri ve burun derisinin izin verdi?i lde de?i?iklikler yapmak mmkndr.

Burun i k?sm?n?n e?rili?i, yani septum deviasyonu toplumda s?ka grlr. Deviasyonun derecesi, yeri ve seviyesi ki?iden ki?iye de?i?kenlik gsterir. E?er hava kanallar?n? kapatacak derecede sorunlu ise nefes alma zorlu?una yol aabilir. Byle bir durumda bu e?rilik burun esteti?i operasyonu kapsam?nda dzeltilebilmektedir ki bu i?leme Septoplasti ad? verilir.

Burun Esteti?i iin Uygun musunuz?

Burun esteti?i iin uygun bir adayda a?a??daki zelliklerden en az bir tanesi bulunmaktad?r.

      Burun yze gre geni? veya uzundur.

      Burun kemi?i k?r?k ya da e?ridir.

      Kaza veya darbe gibi bir nedenden dolay? burnun ?ekli de?i?mi?tir.

      Burunda gzle grlr bir asimetri vard?r.

      Yan profilden bak?ld???nda burun ucu d?ktr.

      Burun delikleri burnun genel ?ekline uygun de?ildir.

      Burun ile dudak aras?ndaki a? ok dar veya ok geni?tir.

Burun Esteti?i Ameliyat?

Ameliyat o?unlukla hastane ortam?nda ve genel anestezi alt?nda tercih edilir. Yap?lacak i?lemlere ba?l? olarak ortalama 1,5-2 saat aras?nda sren bir i?lemdir. Genelde hastanede kalmay? gerektirmez ancak biz hastalar?m?z?n ?i?liklerinin daha az olmas?n? ve daha az morarmalar?n? sa?lamak amac?yla hastanede Hilotherm isimli ierisinde 12 derecede su dola?an bir maskeyi kullanamalar? iin gece hastanede kalmalar?n? tavsiye ediyoruz.  Ameliyat sonras?nda 5 ila 7 gn aras? burnu stabil halde tutmak iin termal splint denilen atel kullan?l?r. Tampon genelde kullan?lmaz, gerekli ise nefes almaya da olanak sa?layan silikon kanall? yada zel snger yap?daki tamponlar kullan?l?r.

Ameliyat sonras? gz evresinde morluk ve ?i?likler olabilir. Genel olarak iyile?me 3-5 gn iinde gerekle?ir, 1 hafta sonra al??maya ba?lanabilir, 1 ay sonra spor yap?labilir ve 3. aydan itibaren gzlk kullan?labilir. Burun son ?eklini, ki?iden ki?iye farkl?l?klar gstermekle beraber, 1 y?ll?k bir srede al?r. Burun esteti?inde amalanan eneye, gzlere ve yanaklara uyumlu bir burundur. Bu nedenle yznn genel zelliklerini tan?yan, burnuyla ilgili spesifik olarak ne istedi?ini bilen ve operasyonun limitleri oldu?unu kabullenen hastalar en ok memnun olan hastalard?r. Ne istedi?inden emin olmak ve hekimle iyi bir diyaloga girmek ok nemlidir. Bunun yan? s?ra ameliyat ncesi bilgisayar al??mas? sonras? hastan?n kendi foto?raf? zerinde yap?lan dzeltmeler ameliyat sonucuna dair hastaya fikir verir.

Ameliyat sonras?nda burnun alaca?? ?ekli belirleyen en nemli faktrler ki?inin kemik, k?k?rdak, yumu?ak doku ve cilt yap?s? ve iyile?me zellikleridir. Burnun alaca?? son ?ekil, tm bu de?i?kenlerin bir araya gelmesiyle belirlenir. Ki?inin ameliyat ncesinde belirtti?i istekleri de burnun kalk?kl???n? ve ?eklini belirlemektedir. Baz? ki?iler daha do?al ve dz bir burnu tercih ederken, di?erleri daha kalk?k ve gsteri?li bir burun isteyebilmektedir.

Sonu olarak burun estetik operasyonunun ba?ar?l? oldu?unun gstergesi ameliyat oldu?u anla??lmayan do?al, yzle uyumlu ve estetik llere uygun bir grnm elde etmektir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi