PDFYazdıre-Posta

?stanbul Burun Esteti?i ( ?stanbul Burun Ameliyat?)

?stanbul Burun Esteti?i

Burun Esteti?i, Estetik Burun cerrahisi veya rinoplasti, burnun görünümünü iyile?tirmek için yeniden ?ekil vermek demektir.

Rekonstrüktif rhinoplasti; konjenital anomalileri ve travma nedenli ?ekil bozukluklar?n? düzeltmek için uygulan?r.Ay?ca, burun içi deformitelere ba?l? t?kan?kl?klar? hafifletmek için uygulanan ameliyat olan septoplasti ile birliktede yap?labilir.

Burun yüz bölgesinin esteti?ini belirleyen en önemli unsurdur. Estetik cerrahi alan? içindeki en önemli ameliyat grubunu olu?turan burun esteti?i, t?p dilinde rinoplasti olarak adland?r?l?r.

Burun esteti?i ameliyat? buruna yeni ?ekil vermek için uygulan?r. Burun ucu kald?r?l?p indirilebilir, burun ucu inceltilip sivriltilebilir, veya tam tersi kal?nla?t?r?labilir, burunda sa?a sola e?rilikler varsa düzeltilebilir, burun s?rt? çökükse dolgunla?t?r?labilir, kambursa fazlal?klar? al?nabilir, burun delikleri büyükse küçültülebilir, asimetri varsa düzeltilebilir.

Burnun ?ekli ile ilgili problemlerin yan? s?ra septum deviasyonu ad? verilen iç k?k?rdak ve kemik e?rilikleri, buna ba?l? nefes alma zorlu?u varsa burun esteti?i ameliyat? ile birlikte septum deviasyonu ameliyat? da yap?larak nefes almada rahatlama sa?lan?r. ?deal burun esteti?i, buruna yüz ile uyumlu do?al bir ?ekil vermekle birlikte nefes almay? da rahatlatmal?d?r.

Rhinoplasty Burun Esteti?i from Burun Esteti?i istanbul on .

AMEL?YAT ÖNCES? GÖRÜ?ME

Doktorunuzla görü?meden önce burnunuzla ilgili tüm problemlerinizi belirlemeniz faydal? olacakt?r. Nefes alman?z, burun ak?nt?s? olup olmad???, geniz ard?na ak?nt? ve ba? a?r?s? olup olmad???n? belirlemeniz bu ameliyatla birlikte bu problemlerin çözümünü mümkün hale getirecektir. Burun ?ekil sorunlar?n?z? ve nelerin düzeltilip nelerin düzeltilemiyece?ini doktorunuzla mutlaka tart???n.

Ameliyat sonras? beklentilerinizin olabilirli?i doktorunuz taraf?ndan ifade edilecektir. Ameliyat sonras? hayal k?r?kl???ndan kurtulman?n yolu bu dönemi iyi de?erlendirmek ile mümkündür. Bu ameliyatta doktorunuzla birlikte davranman?z hem sizi hem doktorunuzu rahatlatacakt?r. Yard?mla?ma tüm ameliyat döneminizi zevkli bir u?ra?? haline dönü?türecektir Farkl? beklentiler daha yolun ba??nda doktorunuzla sizi kar?? kar??ya getirecektir. Sizin için çok büyük kusurlar cerrahi olarak basit bir i?lemle düzeltilebilirken çok küçük bir ayr?nt? bazen zor bir cerrahi ile ancak düzeltilebilmektedir. En iyi, iyinin dü?man? olarak hat?rlanmal?d?r.

AMEL?YATIN AMACI NED?R?

Burun esteti?inde amaç yüzünüze en uygun burunu yapmakt?r. Bu cerrahi i?lem ?üphesiz mevcut kuma?la yap?lacakt?r Yani sizin cildinizin kal?nl???, mevcut k?k?rdaklar?n inceli?i ve formu yara iyile?meniz ve daha önce geçirdi?iniz burun ameliyatlar? ba?ar? oran?n? belirler. Amaç yüzünüze ilgisiz bir burun yapmak de?ildir. Bu nedenle tek ba??na en güzel burunu yapmak sorunlar? çözmeyecektir. Yüzünüze en uygun burunu yapmak en ba?ar?l? sonuç olarak kabul edilir. Burunun baz? yerleri küçültülürken baz? yerlerinin büyültülmesi ile yüzde iyi görünen burun sa?lanmaya çal???l?r. Burun deliklerinin a??r? görünmedi?i, diri, kemik çat?n?n kaybedilmedi?i ve ameliyatl? oldu?u izleniminin saklanmas? önemlidir.

AMEL?YAT VE SONRASI

Burun estetik ameliyatlar? dünyada en çok yap?lan estetik amaçl? ameliyatlard?r. Ameliyat süresi 1-1.5 saati a?mamaktad?r. Ancak özel durumlarda bu süre daha uzun olabilmektedir. Ameliyat sonras? morluk ve ?i?lik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmektedir. Burun içinde bir gün kalacak tampon yada nefes alman?za engel olmayacak özel bir sünger ve burun d???n? saran minik bir alç? ile uyanacaks?n?z. Ameliyat sonras? genellikle korkuldu?u gibi a?r?l? geçmemektedir. Basit a?r? kesicilerle bu dönem oldukça rahat geçecektir. Bir gün sonra burun içi bo?alt?lacak, nefes alman?z normale dönecektir. A??r? s?cak olmayan bir mekanda ba??n?z hafif yukarda yada oturur durumda istirahat etmeniz önerilir. Burun ameliyatlar?ndan sonra her rastlad???n?z insan size farkl? yorumlar yapacakt?r. Bu zevklerin de?i?ik olmas? yan? s?ra eski burnunuzun iyi bilinmemesi ile ilgilidir. Burununuz ile ilgili yorumu bu konunun uzmanlar? bile ancak eski burunu göz önüne alarak yapabilmektedir. Zaman içinde burnunuzla ilgili de?i?iklikleri doktorunuzla birlikte takip etmeniz en uygun yol olacakt?r.

BURUN ESTET??? SONRASI D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR

 1. Burun üzerindeki alç? 7-10 gün aras?nda kalacakt?r. Islanmamas? gerekmektedir. Terleme ile bu alç?n?n gev?eyece?ini dü?ünerek a??n s?cak yerlerde bulunmaman?z gerekmektedir.
 2. Di?lerinizi ilk 10 gün çok dikkatli f?rçalaman?z gerekmektedir. Özellikle ön di?lerinizi f?rçalarken dikkat etmeniz gerekecektir. F?rçan?z?n yumu?ak olmas? önemlidir.
 3. Ameliyat sonras? a??r? fiziksel aktiviteden uzak durun.
 4. Burnunuzdaki sarg?lar kalk?ncaya kadar banyo yap?lmamas? ve buharl? ortamda bulunulmamas?.
 5. Bir hafta boyunca a??r? yüz hareketleri ve gülmekten kaç?n?n?z.
 6. Ameliyat? takip eden 20 gün boyunca bo?azl? kazak veya dar boyunlu giysiler giyilmemesi.
 7. Yüzünüze ve burnunuza 3 hafta süreyle sert bir ?ekilde dokunmay?n?z.
 8. Operasyonu takip eden 6 hafta boyunca a??r? güne? ?????ndan uzak durunuz. A??r? s?cak burnunuzda ?i?meye neden olacakt?r.
 9. Burun ameliyatlar?ndan sonra göz altlar?nda ve yüzde ?i?me olabilmektedir. Eski ameliyat tekniklerine göre bu duruma çok daha az oranda rastlanmaktad?r. Bu ?i?likler 1-2 hafta içinde geçecektir.
 10. Doktorunuzun verdi?i ilaçlar d???nda ilaç almay?n.
 11. Ameliyat sonras? 5 gün kontak lens tak?lmamas?.
 12. 16 hafta boyunca her türlü gözlük kullan?lmamas? daha sonraki dönemde hafif bir çerçeve kullan?lmas?.
 13. Burnunuz aç?ld?ktan sonra burun cildini s?v? sabun veya özel losyonlarla temizleyiniz. Bantlar?n?z al?nd?ktan sonra makyaj yapabilirsiniz.
 14. Daha fazla bilgi için haberle?memiz uygun olacakt?r.

Burun Ameliyat öncesi göz önünde bulundurulmas? gerekenler

Burun esteti?i (Rinoplasti) dü?ünülüyorsa, at?lmas? gereken ilk ad?m estetik cerrah ile görü?mektir. Cerrahi sonras? görünü? ve hisleriniz hakk?ndaki beklentilerinizi samimi olarak cerrah?n?zla görü?melisiniz. Herhangi bir estetik ameliyat olmadan önce duygusal olarak dengeli durumda olman?z en önemli faktörlerden biridir. Rhinoplasti yani burun esteti?i burnunuzun ?eklini de?i?tirecek; hayat?n?z?n de?il. Estetik cerrahi görünümünüzü iyile?tirip sizin kendinize olan güveninizi tazeleyecektir.

Cerrah?n?z sizi muayene ettikten sonra, uygulamadaki kararlar? etkileyecek di?er de?i?iklikleri sizinle görü?ecektir. Pek çok örnekte rhinoplasti için tavsiye edilen en erken ya?, burnun geli?iminin yüzde doksan?n? tamamlad??? genç ya?lard?r. Daha ya?l? bireylerin durumu, ya?a göre farkl?l?klar göstermektedir.

?lk görü?me s?ras?nda cerrah uygulayaca?? cerrahi tekni?i, anesteziyi, ameliyat?n nerede yap?laca?? ve gerçekci olarak ameliyattan ne beklenmesi gerekti?ini içeren özel detaylar? size aç?klayacakt?r. Rhinoplastiye karar vermeden önce dü?ünülmesi gereken riskler ve masraflar gibi di?er faktörleride cerrah?n?zla bu görü?mede konu?mal?s?n?z.

Binlerce rhinoplasti ameliyat? her y?l ba?ar?l? olarak yap?lmaktad?r. Buna ra?men cerrahinin potansiyel risklerinin ve bu ameliyata ba?l? spesifik komplikasyonlar?n fark?nda olmal?s?n?z. Ameliyat, primer olarak, görünümü iyile?tirmek için uyguland???nda, enfeksiyon gibi ameliyat sonras? komplikasyonlar oldukça nadirdir. Tam olmayan iyile?me ikinci bir ameliyat gerektirebilir. ?yile?me sürecinde ve ameliyat sonras? cerrah?n?z?n bak?m önerilerine sad?k kal?rsan?z, komplikasyon meydana riskiniz en aza inecektir.

Rhinoplasti ücretleri ve ameliyat?n malzeme masraflar? de?i?iklikler göstermektedir. Ameliyat?n uzunlu?una, anesteziye, kullan?lan ek malzemelere ve cerrahinin yap?ld??? hastaneyede göre ücret de?i?iklik gösterebilmektedir.


Burun Esteti?i Ameliyat Giri?imi

Estetik rhinoplasti, tüm burnun boyutunu küçültmek, burun ucunu yeniden ?ekillendirmek, burundaki kemik ç?k?nt?lar? yok etmek veya burun ile üst dudak aras?ndaki dar aç?y? düzeltmek için uygulan?r. Baz? hastalarda burun hatlar?n? iyile?tirmek için doku eklemek gerekebilir. Bu de?i?ikliklerden biri veya hepsi tek bir ameliyat s?ras?nda yap?labilir (?ekil 1). Prosedürün büyüklü?ü, istenen de?i?ikliklerin neler oldu?una ve cerrah?n?z?n sizin için neyi uygun gördü?üne ba?l?d?r. Doktorunun tavsiyesine göre, ancak bir hastanede bu ameliyat yap?labilir.

Burun Esteti?i Nedir?

?ekil 1: Rhinoplasti için aday hastan?n yandan görünüm; büyük burun, nasal hump, geni? burun ucu, üst dudakta darl?k

Burun ameliyat?, burun bölgesinin uyu?turuldu?u lokal anestezi alt?nda veya genel anestezi kullan?larak yap?l?r. Anestezi verilmeden önce rahatlaman?z için sakinle?tirici ilaç verilir. Sedatif ilaç ve lokal anestezi ameliyat s?ras?nda rahat olman?z? sa?layacakt?r. E?er genel anestezi uygulanacaksa, tüm operasyon boyunca uyursunuz.

Pek çok burun ameliyat?nda, burun deliklerinin içinde, çal??ma yap?lacak yere do?ru kesi yap?l?r (?ekil 2). Bu kesi, cerraha burnun yeniden ?ekillenmesi ve d?? görünü?ünün de?i?tirmesi için k?k?rdak ve kemi?e ula?mas?n? sa?lar.

Rinoplasti

Burun Esteti?i – Rinoplasti

?ekil 2: Burun deli?i içinde d??ardan görünmeyecek mukoza kesisi ile tüm k?k?rdak ve kemik yap?lara ula??l?r.

?ekil 3: Burnun üstündeki kemik ç?k?nt? al?nd?ktan bir sonra, kemikler kesilerek çat? kapat?l?r ve kemikler yeniden ?ekillendirilmi? olur

Burnun üzerindeki kemik ç?k?nt?, testere ve oyucu bir alet kullan?larak düzeltilir. Daha sonra burun kemikleri daha dar bir köprü formu olu?turacak ?ekilde biraraya getirili (?ekil 3). K?k?rdak uzakla?t?r?larak burun ucunun boyutu küçültülür ve daha iyi bir burun görünümü sa?lan?r( ?ekil 4 ). Burnun alt taraf? ile üst dudak aras?ndaki aç?y? düzeltmek için, burun ucu kald?r?l?r. Bu, septumun (her iki burun deli?ini birbirinden ay?rak k?k?rdak) burun deliklerindeki kesiler boyunca biçimlendirilmesiyle ba?ar?l?r. (?ekil 5).

Büyük bir kemik ç?k?nt? düzeltiliyorsa burun taban? maalesef geni? kal?r. Bunu daraltmak için, küçük kama ?eklinde deri bu bölgeden uzakla?t?r?l?r ve burun delikleri orta hatta yakla?t?r?l?r( ?ekil 6). Cerrahi sonras?, bant ve plastik veya plasterden olu?an alç? (splint) ile burnun yeni ?eklinde kemik ve k?k?rda?? sabitler( ?ekil 7 ).

Burun-Esteti?i

Burun Ameliyat? Nas?l Yap?l?r

?ekil 4: Burun ucundaki k?k?rdaklar küçültülerek burun ucunun incelmesi ve yükselmesi sa?lan?r.

?ekil 5: Burun ile dudak aras?ndaki aç?, septum k?k?rda??n?n ön k?sm? kesilerek art?r?l?r.

 

Burun Esteti?i – Rinoplasti

?ekil 6: Burun delikleri geni?se tabanlar?ndan kesi ve fazlal?k deri ç?kart?larak daraltma yap?l?r

Özellikle, septal cerrahi uygulanm??sa, tamponlar burun septumunu ve yeni aç?lan hava yollar?n? korumak için yerle?tirilir.

Burun Ameliyat? genellikle 1.5-2 saat sürer. Daha uzun sürmesi cerrahinin büyüklü?üne ba?l?d?r.


Burun ameliyat?ndan sonra iyile?me

Ameliyat sonras?nda, ilaçla kolayca kontrol alt?na al?nabilecek biraz a?r?n?z olabilir. Ba??n?z? hafif yukar?da tutman?z ve operasyon sonras? morluk ve ?i?li?i azaltmak için gözlerinize so?uk kompres yapman?z önerilecektir.

Burun esteti?i ankara

?ekil 7: Burundaki yeni kemik ve k?k?rdak ?eklini korumak için alç? veya splint ile atelleme yap?l?r.

Splint veya alç? on güne kadar burnunuzda kalabilmesine ra?men, genellikle ameliyat sonras?ndaki bir hafta içinde ç?kar?l?r. Hekiminiz geceleri splint kullanman?z? tavsiye edebilir. Tamponlar birkaç gün kalabilir. Gözlerin etraf?ndaki morluklar birkaç gün içinde solmaya ba?lar ve genellikle sonraki iki veya üç hafta içinde gözden kaybolur. Hafif ?i?likler a?amal? olarak iner, fakat baz? ?i?likler aylarca kalabilir.

Estetik rhinoplastilerin ço?u, burun içinden uyguland???ndan görünürde skar yani yara izi yoktur. Sadece uca do?ru geni?leyen burun deliklerini daraltmak için uygulanan prosedürde, her burun deli?inin katlant? yerinde zorlukla görülen d?? ortamda skarlar olacakt?r.

Burun Ameliyat? sonras? hasta için ani bir de?i?iklik beklemek gerçekci de?ildir. Normal iyile?me, en son sonucun belli bir zaman tam olarak anla??lmayaca??, a?amal? bir süreçtir. Burnun en son hali, haftalar aylar ve hatta baz? hastalarda bir y?lda görülemeyebilir.

?yile?me derecesi, yap?lan i?in ne kadar do?ru yap?ld???na, burun yap?n?za ve deriye ba?l?d?r. Çok net ?ekil bozuklu?u olan burunlar dramatik iyi sonuçlar gösterir ( ?ekil 8 ). Di?er taraftan hafif ç?k?nt?lar ve burun ucunun büyüklü?ü, sonuçlar zor farkedilsede, ba?ar?l? bir ?ekilde düzeltilir. Baz? rhinoplasti tiplerinden sonra çok büyük farl?l?k görmedi?ini söyleyen akraba ve arkada?lar?n bulunmas? gayet tabidir. Bunu ba?ar?s?zl?k olarak de?erlendirmeyin. Bunun tam tersi, e?er daha iyi ve do?al görünüyorsa, farkedilmemesi tabiki cerrahinin ba?ar?s?d?r. Sonuç olarak, amaç bütün dikkati üzerine çeken yeni bir burun yaratmak de?ildir, daha çok yüzün genel özelliklerinin bir tamamlay?c?s? olmas?n? sa?lamakt?r. Küçük ayarlama ve yeniden gözden geçirme bazen istenir buda ek bir ameliyat gerektirir.

Burun esteti?i ameliyat sonras? ilk günde veya ikinci günde aya?a kalkabileceksiniz. Ancak, plastik cerrah?n?z normal rutin hayat?n?za geri dönü? için, en uygun program? size ameliyat sonras?nda önerecektir. Uygun iyile?meyi sa?lamak için yürüme, ko?ma, yüzme ve hatta e?ilme gibi kan bas?nc?n? yükseltecek aktiviteleri ilk birkaç hafta süresince k?s?tlamal?s?n?z. ??e geri dönme karar? sizin ki?isel karar?n?z ve ?i?liklerin düzeyine ba?l?d?r.

Burun ameliyat? ankara

?ekil 8: Ameliyattan sonra burnun görünümü. Daha küçük burun, daha ince ve kalk?k bie burun ucu, üst dudak ve burun aç?s?ndaki aç? artm??.

Burun esteti?i yap?ld?ktan sonra alç? ç?kar?ld?ktan sonra, morluklar? kapatmak için kozmetik ürünler kullan?labilir. Fakat hekimunuz size genellikle uygulamak için çok ovmay? gerektirecek veya haftalarca ç?kmayacak kozmetik ürünlerden kaç?nman?z? tavsiye edecektir.

Bu bro?ürün amac?, rhinoplasti hakk?nda sizin ameliyatla ilgili bilgi sahibi olman?zd?r. Plastik cerrahi ameliyat? olmay? dü?ündü?ünüzde, cerrah?n?za, ihtiyac?n?z olan ek bilgileri soraca??n?z için, mutlaka rahat ve ameliyatla ilgili ön bilgi sahibi olman?z gerekmektedir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ?Ç?N TIKLAYIN

Etiketler : Burun esteti?i istanbul, isstanbul burun estetik, estetik burun istanbul, revizyon burun esteti?i istanbul, istanbul burun esteti?i, istanbul estetik, estetik, burun esteti?i uzman?, burun esteti?i ameliyt?, kemikli burun, burun s?rt?, ba?ar?l? burun esteti?i, estetik burun, burun esteti?i istanbul, burun esteti?i merkezi, istanbul burun estetik merkezi, istanbul burun, istanbul, bodrum burun esteti?i, burun esteti?i istanbul fiyatlar?, burun esteti?i ameliyat?, burun esteti?i istanbul anadolu yakas?, burun esteti?i istanbul en iyi doktor, burun esteti?i fiyatlar?, sinüzit istanbul, kulak burun

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Güzellik ve Estetik Amaçl? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Yönetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? içeriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat öncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mümkün olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi