Tamponsuz Modern Burun Esteti?i

PDFYazdıre-Posta

alarm-clock-blueBizim toplumumuzda yz gzelli?ini geli?tirmek iin en s?k yap?lan estetik ameliyat burun ameliyat?d?r. Bunun nedeni Anadolu insan?n?n burun yap?s?n?n kemikli ve byk olmas?d?r. Birok hastam bana 'yzmn di?er zelliklerini be?eniyorum ama burnumdaki kemer yzm glgeliyor 'diyerek bu durumu onaylamaktad?r. zellikle burun ?ekli hastalar?n psikolojisini bozabilmektedir. Bu durum zellikle gen bayan ve erkeklerde daha belirgindir.

Hastalar?ma her zaman belirtti?im bir nokta da, bu ameliyat sonucunda grnmnz geli?ebilir, kendine gveniniz artabilir, ancak tm hayat?n?z? de?i?tirmeyecektir, yani ameliyat size daha iyi bir i? veya daha iyi bir e? getirmeyebilir, kendinizi ok ?anss?z olarak niteliyorsan?z ?ans?n?z? artt?rmaz, tm bunlar sizin hayata bak???n?z ve olaylar kar??s?nda ne kadar pozitif olabildi?inizle alakal?d?r.

Burun ameliyatlar?, yurdumuzda en ok yap?lan estetik ameliyat olmas? nedeniyle olduka poplerdir. Burun ameliyatlar?nda hastalar?n ameliyat?n kendisinden ok daha fazla korktuklar? konu burun tamponudur.  Burun esteti?i ameliyat? olacak hastalar genellikle eskiden ya da daha nceden ameliyat olmu? arkada? ya da dostlar?na dan???rlar. Dinledikleri hikye genellikle korkuntur. Olduka s?k?nt?l? saatleri ve ameliyat sonras? nefes alamamaktan duyduklar? rahats?zl?klar? anlat?rlar. Sonu olarak burun esteti?inde hastalar?n korktuklar? ayr?nt?lardan birisi tampondur. Henz estetik cerrahinin ok geli?medi?i dnemlerde kullan?lan ok uzun ve ?kart?l?rken ac? veren tampon ykleri ?ehir efsanesi haline gelmi? grnyor. Art?k gnmz modern burun esteti?i kavramlar? ierisinde biliyoruz ki, tampon kullan?lmadan burun operasyonu yap?labiliyor.

zellikle modern teknolojik geli?meler ?????nda ?u anda burun kemi?ini k?rmadan zel robotik cihazlarla keserek operasyon yapmak ?u anda gnmzde mmkn olmaktad?r. Bu tekniklerle birlikte zellikle iyile?me ok h?zl? olmakta ve 10 gn sonra dahi kimse ameliyat oldu?unuzu dahi anlamamaktad?r. Art?k burna kocaman tamponlar?n kondu?u eski tarz tekniklerden kesinlikle vazgeilmi?tir.  Burun stne konan al?lar?n hibir faydas? olmamaktad?r. Bu nedenle biz sadece thermal splint denilen sert bandaj yap?yoruz. Bu bandajlar tamamen burun ?eklinde olup ki?iye zel haz?rlanmaktad?r.

E?er burnunuzun yznzle uyumsuz oldu?unu veya burnunuzun yznzde ok byk durdu?unu; insanlarla yz yzeyken burnunuzun yznz glgeledi?ini d?nyorsan?z, aynada bakt???n?zda burun kemeriniz sizi rahats?z ediyorsa, burnunuzda e?rilik ?ekil bozuklu?u varsa ve buna burun t?kan?kl??? da e?lik ediyorsa veya burnunuzdaki kk bir kemer yznden yz grnmnz estetik olarak geli?tirmek istiyorsan?z siz estetik burun ameliyat? iin uygun adays?n?z demektir. nk estetik burun ameliyat? ile tm bu sorunlar zlebilir.

Estetik burun ameliyatlar? iki tr teknik ile yap?labilir. Her iki tekni?in de kendine has avantajlar? mevcuttur. Bunlardan ilki 'kapal? teknik' dedi?imiz, tm kesilerin burun iine yap?ld??? daha ok burun s?rt? ve ucunda s?n?rl? bir tak?m de?i?iklikler yap?lmas? planlanan hastalarda uygulanan tekniktir. ?yi ve tecrbeli ellerde daha byk deformiteler de dzeltilebilir.

?kinci teknik ise 'a?k teknik' olarak adland?rd???m?z tekniktir. Bu teknikte kapal? teknikte yap?lan kesilere ek olarak iki burun deli?inin aras?ndaki deriye de bir kesik yap?l?r ve burnun kemik ve k?k?rdak yap?lar? tamamen ortaya konur. Burun delikleri aras?na yap?lan kesi o?unlukla hi iz b?rakmadan iyile?ir. Bu teknik sayesinde kapal? teknik ile yapamad???m?z birok i?lem yap?labilir.

Buruna yeni ?eklini vermek iin burnun kemik ve k?k?rdak yap?lar?ndan ?karmam?z gereken k?sm?n? ?kar?yoruz, k?k?rdak eklememiz gereken yerlere yine burun iinden ald???m?z k?k?rdaklara yeni ?ekil vererek, k?k?rdak ekliyoruz. Burun ile yzn birle?me yerindeki kemi?i ok keskin aletlerle kesiyoruz ve burnu gerekti?i kadar daralt?yoruz, burun ucundaki k?k?rdaklara diki?ler atarak veya k?k?rdak ekleyerek ?ekil veriyoruz, gerekirse burun kanatlar?na k?k?rdak ekliyoruz ve ameliyat sonunda burun taban? geni?se bu k?sm?n? daralt?yoruz. Bylece buruna yeni ?eklini vermi? oluyoruz.

Bu a?amadan sonra burun stnden kald?rd???m?z dokuyu burun zerine tekrar kapat?yoruz. Yap?lan kesileri dikiyoruz. Burun iinde septum dzeltildi ise burun iine silikon splint koyuyoruz. Burun stne burnun yeni ?eklini korumas? iin plastik veya alminyum bir kal?p koyuyoruz.

Her estetik ameliyat?n oldu?u gibi burun esteti?i ameliyat?n?n da limitleri vard?r. Ameliyat? yapan doktor her zaman sizin iin en iyisini ister, yznze uygun ve do?al bir burun yapmaya al???r. Ancak tabii ki elinde sihirli bir de?nek yoktur. ?yi sonular cerrah?n ustal??? ve burnu iyi analiz etmesinin yan?nda size ba?l? baz? faktrlere de ba?l?d?r. Bu durumu hastalar?ma 'terzi nemlidir ama kuma? da ok nemlidir ' szyle anlat?yorum. Yani terzi ne kadar iyi ve tecrbeli olursa olsun; dikece?i elbisenin mkemmelli?inde kuma??n da etkisi vard?r. Burun derinizin kal?nl??? veya inceli?i, deri alt? dokunuzun kal?nl???, sigara iip imemeniz, iyi beslenip beslenmedi?iniz, burun ii k?k?rdak ve kemik dokular?n?z?n kal?n veya ince olu?u, ameliyat ncesi burnunuzdaki bozuklu?un derecesi ve byle birok faktr doktorun inisiyatifi d???nda ameliyat sonucunu etkileyecektir.

Burun, tek ba??na yzde ok byk de?i?iklik yapabilen bir organd?r ancak burunu ?ekillendirirken ene, al?n gibi yzn di?er blmleri ile orant?s?n? de?erlendirmek ok nemlidir. Daha ilk gr?te burundaki problem ve yzn di?er blmleri ile ili?kisi anla??lsa da, genellikle nden ve yandan ekilen burun foto?raflar? bilgisayar ekran?nda hasta ile birlikte yorumlan?r.Problemlerin tespiti ve daha dzgn bir profil olu?turulmas? iin burun estetik operasyonu plan? art?k bilgisayar yard?m?yla daha kolay yap?lmakta, ayn? zamanda problemin ve zm ?eklinin hasta taraf?ndan da iyi anla??lmas?n?, doktor ve hasta aras?nda mutabakat?n daha net olmas?n? sa?lamaktad?r. Buruna odaklanarak gelmi? birok hasta problemin ene, al?n, g?d? gibi kom?u blgelerde de olabildi?ini grmektedir. enenin burun ve al?na gre daha geride olmas? yayg?n grlen bir durumdur. Bu durumda e? zamanl? olarak ene bytme nerilebilir. Bazen de burun kk ukurlu?unun fazla olmas?ndan dolay? al?n bombe ve burun kemerli grlebilir. Bu durumda burun kknn, burun s?rt?n?n doldurulmas?n? nerilebilir. Aln?n?z geride ise al?n bombeli?inin art?r?lmas? gerekebilir. Genellikle bu blgelere ameliyat esnas?nda burnunuzdan ?kan kendi dokular?n?z konaca??ndan e? zamanl? yap?lmas? hasta a?s?ndan byk kolayl?kt?r.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi