en iyi burun esteti?i

Burun Esteti?i

Burun Esteti?i - Rinoplasti En ?yi Burun Esteti?i En ?yi Burun Estetiki

Burun Esteti?i  Rinoplasti

Burun Esteti?i, Estetik Burun cerrahisi veya rhinoplasti, burnun grnmn iyile?tirmek iin yeniden en iyi ?ekli vermek demektir. Rekonstrktif rhinoplasti; konjenital anomalileri ve travma nedenli ?ekil bozukluklar?n? dzeltmek iin uygulan?r. Ay?ca, burun ii deformitelere ba?l? t?kan?kl?klar? hafifletmek iin uygulanan ameliyat olan septoplasti ile birliktede yap?labilir.En iyi Burun Esteti?i, En ?yi Burun Estetiki Op.Dr.Alper Bayraktar

Burun yz blgesinin esteti?ini belirleyen en nemli unsurdur. Estetik cerrahi alan? iindeki en nemli ameliyat grubunu olu?turan burun esteti?i, t?p dilinde rinoplasti olarak adland?r?l?r. Burun esteti?i ameliyat? buruna yeni ?ekil vermek iin uygulan?r. Burun ucu kald?r?l?p indirilebilir, burun ucu inceltilip sivriltilebilir, veya tam tersi kal?nla?t?r?labilir, burunda sa?a sola e?rilikler varsa dzeltilebilir, burun s?rt? kkse dolgunla?t?r?labilir, kambursa fazlal?klar? al?nabilir, burun delikleri bykse kltlebilir, asimetri varsa dzeltilebilir. Burnun ?ekli ile ilgili problemlerin yan? s?ra septum deviasyonu ad? verilen i k?k?rdak ve kemik e?rilikleri, buna ba?l? nefes alma zorlu?u varsa burun esteti?i ameliyat? ile birlikte septum deviasyonu ameliyat? da yap?larak nefes almada rahatlama sa?lan?r. ?deal burun esteti?i, buruna yz ile uyumlu do?al bir ?ekil vermekle birlikte nefes almay? da rahatlatmal?d?r.


Burun Ameliyat ncesi gz nnde bulundurulmas? gerekenler

Rinoplasti

Burun esteti?i (Rhinoplasti) d?nlyorsa, at?lmas? gereken ilk ad?m estetik cerrah ile gr?mektir. Cerrahi sonras? grn? ve hisleriniz hakk?ndaki beklentilerinizi samimi olarak cerrah?n?zla gr?melisiniz. Herhangi bir estetik ameliyat olmadan nce duygusal olarak dengeli durumda olman?z en nemli faktrlerden biridir. Rhinoplasti yani burun esteti?i burnunuzun ?eklini de?i?tirecek; hayat?n?z?n de?il. Estetik cerrahi grnmnz iyile?tirip sizin kendinize olan gveninizi tazeleyecektir.

Cerrah?n?z sizi muayene ettikten sonra, uygulamadaki kararlar? etkileyecek di?er de?i?iklikleri sizinle gr?ecektir. Pek ok rnekte rhinoplasti iin tavsiye edilen en erken ya?, burnun geli?iminin yzde doksan?n? tamamlad??? gen ya?lard?r. Daha ya?l? bireylerin durumu, ya?a gre farkl?l?klar gstermektedir.

?lk gr?me s?ras?nda cerrah uygulayaca?? cerrahi tekni?i, anesteziyi, ameliyat?n nerede yap?laca?? ve gerekci olarak ameliyattan ne beklenmesi gerekti?ini ieren zel detaylar? size a?klayacakt?r. Rhinoplastiye karar vermeden nce d?nlmesi gereken riskler ve masraflar gibi di?er faktrleride cerrah?n?zla bu gr?mede konu?mal?s?n?z.

Binlerce rhinoplasti ameliyat? her y?l ba?ar?l? olarak yap?lmaktad?r. Buna ra?men cerrahinin potansiyel risklerinin ve bu ameliyata ba?l? spesifik komplikasyonlar?n fark?nda olmal?s?n?z. Ameliyat, primer olarak, grnm iyile?tirmek iin uyguland???nda, enfeksiyon gibi ameliyat sonras? komplikasyonlar olduka nadirdir. Tam olmayan iyile?me ikinci bir ameliyat gerektirebilir. ?yile?me srecinde ve ameliyat sonras? cerrah?n?z?n bak?m nerilerine sad?k kal?rsan?z, komplikasyon meydana riskiniz en aza inecektir.

Rhinoplasti cretleri ve ameliyat?n malzeme masraflar? de?i?iklikler gstermektedir. Ameliyat?n uzunlu?una, anesteziye, kullan?lan ek malzemelere ve cerrahinin yap?ld??? hastaneyede gre cret de?i?iklik gsterebilmektedir.


Burun esteti?i cerrahi giri?im

Estetik rhinoplasti, tm burnun boyutunu kltmek, burun ucunu yeniden ?ekillendirmek, burundaki kemik ?k?nt?lar? yok etmek veya burun ile st dudak aras?ndaki dar a?y? dzeltmek iin uygulan?r. Baz? hastalarda burun hatlar?n? iyile?tirmek iin doku eklemek gerekebilir. Bu de?i?ikliklerden biri veya hepsi tek bir ameliyat s?ras?nda yap?labilir . Prosedrn bykl?, istenen de?i?ikliklerin neler oldu?una ve cerrah?n?z?n sizin iin neyi uygun grd?ne ba?l?d?r. Doktorunun tavsiyesine gre, ancak bir hastanede bu ameliyat yap?labilir.

Burun Esteti?i  Rinoplasti

Burun ameliyat?, burun blgesinin uyu?turuldu?u lokal anestezi alt?nda veya genel anestezi kullan?larak yap?l?r. Anestezi verilmeden nce rahatlaman?z iin sakinle?tirici ila verilir. Sedatif ila ve lokal anestezi ameliyat s?ras?nda rahat olman?z? sa?layacakt?r. E?er genel anestezi uygulanacaksa, tm operasyon boyunca uyursunuz.

Pek ok burun ameliyat?nda, burun deliklerinin iinde, al??ma yap?lacak yere do?ru kesi yap?l?r . Bu kesi, cerraha burnun yeniden ?ekillenmesi ve d?? grn?nn de?i?tirmesi iin k?k?rdak ve kemi?e ula?mas?n? sa?lar.

Burnun zerindeki kemik ?k?nt?, testere ve oyucu bir alet kullan?larak dzeltilir. Daha sonra burun kemikleri daha dar bir kpr formu olu?turacak ?ekilde biraraya getirili . K?k?rdak uzakla?t?r?larak burun ucunun boyutu kltlr ve daha iyi bir burun grnm sa?lan?r. Burnun alt taraf? ile st dudak aras?ndaki a?y? dzeltmek iin, burun ucu kald?r?l?r. Bu, septumun (her iki burun deli?ini birbirinden ay?rak k?k?rdak) burun deliklerindeki kesiler boyunca biimlendirilmesiyle ba?ar?l?r .

Byk bir kemik ?k?nt? dzeltiliyorsa burun taban? maalesef geni? kal?r. Bunu daraltmak iin, kk kama ?eklinde deri bu blgeden uzakla?t?r?l?r ve burun delikleri orta hatta yakla?t?r?l?r. Cerrahi sonras?, bant ve plastik veya plasterden olu?an al? (splint) ile burnun yeni ?eklinde kemik ve k?k?rda?? sabitler.

Burun-Esteti?i

Burun Ameliyat? Nas?l Yap?l?r

zellikle, septal cerrahi uygulanm??sa, tamponlar burun septumunu ve yeni a?lan hava yollar?n? korumak iin yerle?tirilir.

Burun Ameliyat? genellikle 1.5-2 saat srer. Daha uzun srmesi cerrahinin bykl?ne ba?l?d?r.

Burun Ameliyat? Sonras? ?yile?me

Ameliyat sonras?nda, ilala kolayca kontrol alt?na al?nabilecek biraz a?r?n?z olabilir. Ba??n?z? hafif yukar?da tutman?z ve operasyon sonras? morluk ve ?i?li?i azaltmak iin gzlerinize so?uk kompres yapman?z nerilecektir.

Burun esteti?i Bursa

Splint veya al? on gne kadar burnunuzda kalabilmesine ra?men, genellikle ameliyat sonras?ndaki bir hafta iinde ?kar?l?r. Doktorunuz geceleri splint kullanman?z? tavsiye edebilir. Tamponlar birka gn kalabilir. Gzlerin etraf?ndaki morluklar birka gn iinde solmaya ba?lar ve genellikle sonraki iki veya hafta iinde gzden kaybolur. Hafif ?i?likler a?amal? olarak iner, fakat baz? ?i?likler aylarca kalabilir.

Estetik rhinoplastilerin o?u, burun iinden uyguland???ndan grnrde skar yani yara izi yoktur. Sadece uca do?ru geni?leyen burun deliklerini daraltmak iin uygulanan prosedrde, her burun deli?inin katlant? yerinde zorlukla grlen d?? ortamda skarlar olacakt?r.

Burun Ameliyat? sonras? hasta iin ani bir de?i?iklik beklemek gerekci de?ildir. Normal iyile?me, en son sonucun belli bir zaman tam olarak anla??lmayaca??, a?amal? bir sretir. Burnun en son hali, haftalar aylar ve hatta baz? hastalarda bir y?lda grlemeyebilir.

Burun ameliyat? istanbul

?yile?me derecesi, yap?lan i?in ne kadar do?ru yap?ld???na, burun yap?n?za ve deriye ba?l?d?r. ok net ?ekil bozuklu?u olan burunlar dramatik iyi sonular gsterir ( ?ekil 8 ). Di?er taraftan hafif ?k?nt?lar ve burun ucunun bykl?, sonular zor farkedilsede, ba?ar?l? bir ?ekilde dzeltilir. Baz? rhinoplasti tiplerinden sonra ok byk farl?l?k grmedi?ini syleyen akraba ve arkada?lar?n bulunmas? gayet tabidir. Bunu ba?ar?s?zl?k olarak de?erlendirmeyin. Bunun tam tersi, e?er daha iyi ve do?al grnyorsa, farkedilmemesi tabiki cerrahinin ba?ar?s?d?r. Sonu olarak, ama btn dikkati zerine eken yeni bir burun yaratmak de?ildir, daha ok yzn genel zelliklerinin bir tamamlay?c?s? olmas?n? sa?lamakt?r. Kk ayarlama ve yeniden gzden geirme bazen istenir buda ek bir ameliyat gerektirir.

Burun esteti?i Cerrahi sonras? ilk gnde veya ikinci gnde aya?a kalkabileceksiniz. Ancak, plastik cerrah?n?z normal rutin hayat?n?za geri dn? iin, en uygun program? size ameliyat sonras?nda nerecektir. Uygun iyile?meyi sa?lamak iin yrme, ko?ma, yzme ve hatta e?ilme gibi kan bas?nc?n? ykseltecek aktiviteleri ilk birka hafta sresince k?s?tlamal?s?n?z. ??e geri dnme karar? sizin ki?isel karar?n?z ve ?i?liklerin dzeyine ba?l?d?r.

Burun esteti?i yap?ld?ktan sonra al? ?kar?ld?ktan sonra, morluklar? kapatmak iin kozmetik rnler kullan?labilir. Fakat doktorunuz size genellikle uygulamak iin ok ovmay? gerektirecek veya haftalarca ?kmayacak kozmetik rnlerden ka?nman?z? tavsiye edecektir.

Bu bro?rn amac?, rhinoplasti hakk?nda sizin ameliyatla ilgili bilgi sahibi olman?zd?r. Plastik cerrahi ameliyat? olmay? d?nd?nzde, cerrah?n?za, ihtiyac?n?z olan ek bilgileri soraca??n?z iin, mutlaka rahat ve ameliyatla ilgili n bilgi sahibi olman?z gerekmektedir.

Op.Dr.Alper Bayraktar


EtiketlerBurun Esteti?i, En iyi Burun Estetiki En ?yi Burun Esteti?i Burun Ameliyat?, Burun Ameliyat? Fiyatlar?Burun Esteti?i Nas?l Yap?l?r? Burun Esteti?ine Uygun Adaylar Kimlerdir? Burun Esteti?i Riskleri Burun esteti?i operasyonu sonras? burun ucunda d?me olur mu? Burun Esteti?i Ameliyat?nda Planlama Sizin Burun Tipiniz Hangisi?

Bu formu doldurarak ya da Telefonla CRETS?Z olarak randevu alabilirsiniz.

cretsiz ?lk Muayene Randevu Formu

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi