Burun Esteti?i Fiyatlar?

PDFYazdıre-Posta

burunestetikfiyatEstetik ameliyat cretleri dnyan?n her yerinde hemen hemen ayn? kriterler ile farkl?l?klar gsterir.

Bu kriterlerden en nemlisi de; ameliyat?n?z? gerekle?tirecek cerrah?n kendisine ve yapt??? operasyon sonular?na olan gvenidir.
Burun esteti?i cretlerini etkileyen di?er nedenler ise;

  • ameliyat?n yap?ld??? ?ehir,
  • ameliyat?n yap?ld??? hastane,
  • ameliyat?n yap?ld??? hastanenin bulundu?u semt,
  • ameliyat iin kullan?lan standart malzemeler,
  • hastanede kal?? sresi,
  • ameliyatta uygulanan anestezi ?ekli,
  • ameliyat ncesi ve sonras?nda size sunulacak hizmetlerdir.

Sa?l?k turizmi erevesinde byle bir ameliyat gerekle?tiriliyor ise ula??m, konaklama gibi masraflarda bu masraflara ilave olacakt?r.

Burun esteti?i creti iin dikkat etmeniz gereken en nemli kriter 2,500 TL'n?n alt?nda bugnn ?artlar?nda gerekle?tirilmesinin mmkn olmad???n? bilmenizdir. Burun esteti?i ameliyat?n?n st s?n?r? ise 8,000 - 10,000 TL aras?nda de?i?mektedir. E?er ameliyat?n?z bir dzeltme ameliyat? ise yani daha nce burun ameliyat? geirmi?seniz veya travmaya ba?l? olarak burun ?ekliniz ileri derecede bozuk ise uygulanacak cerrahi i?lemler de?i?mekte, yap?lacak cerrahi i?lemin sresi artmakta ve kulak, kaburga gibi k?k?rdak ihtiyac?n? kar??layacak blgelerde ameliyat konusu olarak gndeme gelebilir. Ayr?ca d??ardan ekstra malzemelerin kullan?lacak olmas? da yine burun esteti?i ameliyat? masraflar?n?z? art?rabilir.


?yi bir burun esteti?i sonucunu elde etmek iin dikkat etmeniz gereken tek kriter de cret olmamal?d?r. Ameliyat?n?z? gerekle?tirecek olan cerrah?n ve ekibinin tecrbesi dikkat etmeniz gereken en nemli kriter olmal?d?r. Yani biraz maddi imkanlar?n?z? zorlaman?z sonucun istedi?inize yak?n olmas?nda, sorun ya?amaman?zda size yard?mc? olacakt?r.


5,000 TL ve stnde ki rakamlar da ise n plana hastane masraflar? ?kar.
Ben hastalar?ma bu konuda s?kl?kla "......... hastanesinin granit masraflar?na katk?da bulunmak isterseniz ameliyat?n?z? ......... hastanesinde yapal?m" derim. Ama bu arada burun esteti?i ameliyat?n?n muayenehane de yap?lamayaca??n? da belirtmek isterim. Ameliyat s?ras?nda alaca??n?z anestezi muayenehane ?artlar?nda verilmemelidir.


Yani burun esteti?i creti ortalama 3,000 - 5,000 TL aras?ndad?r. Daha az veriyorsan?z baz? riskleri fazladan al?yorsunuz demektir. Daha fazlas?n? dyorsan?z da otelcilik hizmeti mkemmel olan bir hastanede ameliyat oldunuz demektir.


Yukar?da bahsetti?im durum hemen hemen tm estetik ameliyat cretleri iin size yol gsterici olacakt?r. Estetik ameliyatlar dnyan?n her yerinde hep pahal? ameliyatlar olarak bilinir. Bunun nedeni de di?er birok ameliyat?n sosyal gvenlik kurumlar? taraf?ndan deniyor olmas? ve ameliyat olan ki?inin cebinden para ?kmamas?d?r. Halbuki bir safra kesesi ameliyat? asl?nda burun esteti?i ameliyat?ndan, bir bademcik ameliyat? kepe kulak ameliyat?ndan ok daha pahal?d?r. Buradaki fark estetik ameliyatlar?n cretlerini ameliyat olan ki?inin kendisinin demesidir.

Estetik ameliyat cretlerin farkl?l???nda ok fazla faktr vard?r. Bu farklar? burun esteti?i cretleri konusunda detayl? olarak belirtmeye al??t?m.


En yksek ve en d?k rakamlar uuk gelebilir ama burada kriter genellikle ameliyat?n gerekle?tirildi?i hastane ve kullan?lan teknoloji kaynakl?d?r.


Dikkat etmeniz gereken cretten ok doktorunuza gveniniz ve doktorunuz ile ileti?iminizdir.

Burun Esteti?i fiyat aral?klar?m?z? ?renmek iin a?a??daki formu doldurun. En yak?n zamanda size bilgilendirme mailimiz gelecektir.

Ad
Soyad
E-mail
Telefon
Konu
Mesaj
 

Sizinle ileti?im kurabilmemiz iin ltfen e-mail veya telefonunuzu yazmay? unutmay?niz

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi