Burun Esteti?i - Rinoplasti - Öncesi ve Sonras? Bilinmesi Gerekenler

Burun Esteti?i, Estetik Burun cerrahisi veya rhinoplasti, dü?ünülüyorsa, at?lmas? gereken ilk ad?m estetik cerrah ile görü?mektir. Cerrahi sonras? görünü? ve hisleriniz hakk?ndaki beklentilerinizi samimi olarak cerrah?n?zla görü?melisiniz.

Herhangi bir estetik ameliyat olmadan önce duygusal olarak dengeli durumda olman?z en önemli faktörlerden biridir. Rhinoplasti yani burun esteti?i burnunuzun ?eklini de?i?tirecek; hayat?n?z?n de?il. Estetik cerrahi görünümünüzü iyile?tirip sizin kendinize olan güveninizi tazeleyecektir.

Bu bro?ürün amac?, rhinoplasti hakk?nda sizin ameliyatla ilgili bilgi sahibi olman?zd?r. Plastik cerrahi ameliyat? olmay? dü?ündü?ünüzde, cerrah?n?za, ihtiyac?n?z olan ek bilgileri soraca??n?z için, mutlaka rahat ve ameliyatla ilgili ön bilgi sahibi olman?z gerekmektedir.

Bu formu doldurarak ya da Telefonla ÜCRETS?Z olarak randevu alabilirsiniz.

Ücretsiz ?lk Muayene
Randevu Formu

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

BURUN ESTET???

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Güzellik ve Estetik Amaçl? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Yönetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? içeriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat öncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mümkün olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat Öncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi