Ameliyats?z Burun Esteti?i

PDFYazdıre-Posta

rhinoplastyAmeliyats?z burun esteti?i denilince akl?n?za hi ameliyat olmadan burnunuzun ?eklinin tamamen ?eklinin de?i?tirilmesi gelmesin. Baz? gncel yntemler kullan?larak sadece basit kusurlar?n giderilebildi?i uygulamalar oldu?unu unutmamal?s?n?z.

Bu kusurlar? s?ralarsak;

  • burun ucunun hafif sarkmalar? (zellikle konu?urken burun ucunuz a?a??ya do?ru oynuyorsa),
  • glerken burun kanatlar?n?z ok a?l?yorsa,
  • burun s?rt? ile burun ucu aras?nda bir kklk varsa,
  • burun s?rt? ile al?n aras?nda bir kklk varsa,
  • geirilmi? burun ameliyat? sonras?nda burun s?rt?nda dzensizlikler varsa,
  • burun ile dudak bile?kesi ok ierideyse

a?a??da bahsedece?im yntemlerden fayda grebilirsiniz.

Botoks (Botulinum toksini), Clostridium botulinum adl? bakteriden elde edilen bir toksindir. Botoksun etki mekanizmas?ndan t?pta birok alanda yararlan?l?r. Plastik cerrahi alan?nda ise genellikle mimik kaslar?n?n hareketleriyle ortaya ?kan yzdeki izgilenmeleri azaltmak ve a??r? terleyen blgelerdeki terlemeyi azaltmak amac?yla kullan?l?r. 80'lerde Kanadal? bir gz doktoru taraf?ndan ?a??l?k ameliyatlar?nda kullan?lan botoksun gz kenar?ndaki (kaz ayaklar?ndaki) izgileri sildi?i fark edilmi?tir. Bu etki, mimik kaslar?na uygulanarak kozmetikte genle?me yntemi olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. T?bbi olarak 40 y?l nce kullan?lmaya ba?lanan botoks, felli do?an ocuklarda kas spazm? iin mr boyu uygulan?yor, kozmetikte estetik amal? kullan?m?n?n yan?nda el-ayak-koltuk alt?n?n a??r? terlemelerine kar?? kullan?lmaktad?r

Gelelim, botoksun en yeni kullan?m alan? olan buruna... Burun kanatlar?n?n yanlar?nda, kanatlar? yukar? eken kaslar?n botoks ile gev?etilmesi ve kanatlar?n bir miktar a?a??ya indirilerek yandan bak?ld???ndan burun deliklerinin grnmesi engellenebilmektedir. Baz? insanlarda st dudaktan ba?lay?p burun ucuna do?ru uzanan kas normale gre a??r? kuvvetlidir ve dudak hareketleri ile burun ular?nda a?a?? do?ru bir e?ilme meydana gelir. Bu tip hastalarda bu kas ierisine botoks uygulanmas? ile burun ucunun kald?r?lmas? ve konu?mayla burun hareketinin nlenmesi mmkn olabilmektedir.

Ameliyats?z burun esteti?i olarak popularite kazanan bu i?lemlerin geici oldu?u, elde edilen sonucun

6 ay civar?nda ortadan kalkt???n? hastalar bilmelidir.

Estetik anlamda burun yzmzdeki en nemli belirleyicidir. Yzmzn yatay ve dikey dzlemde tam ortas?na oturmu? olan bu organdaki milimetrik de?i?iklikler, mimiklerimizdeki ve bak??lar?m?zdaki ifadeyi de?i?tirme gcne sahiptir. ?ki gz aras? burun kknn yksekli?i bak??lara sert veya yumu?ak, masum ya da cin bak??l? ifadeleri verebilir. Burun taban?n?n a?s? burnun oldu?u kadar dudaklar?n da gzellik ve ekicili?ini etkiler.

Gzel grnen bir burun iin burnu her zaman kltmek gerekmedi?i gibi bazen burnun baz? blgelerinin bytlmesi gerekiyor. ??te bu noktada art?k ameliyat ile de?il kal?c? veya geici dolgu maddesi ile ameliyats?z burun esteti?i sz konusudur.

Dolgu ile hafif problemleri olan hastalara mdahale edilebildi?i gibi daha nce burun ameliyat? olmu? ama ba?ar?s?z sonular al?nm?? olan hastalara da uygulama yap?labilmektedir. Bunlarda bir ya da birden fazla geirilmi? ba?ar?s?z operasyonlar sonucu burunda dzensizlikler, burun s?rt?nda kme gibi problemler olmaktad?r. Bu tr vakalarda genellikle burundaki bu doku kay?plar?n? kulaktan ya da kaburgadan ald???m?z k?k?rdaklar ile gidermek yoluna gitmekteyiz. Ancak bu tip operasyonlar?n ek iz gerektirmesi doktorlar? ve hastalar? dolgu ile bu problemlerin dzeltilmesine itmi?tir. Ayr?ca sa?l?kl? burunlarda burun kknn a??r? kklkleri, kemere ba?l? baz? dzensizlikler, burun ile dudak bile?kesi aras?ndaki problemler de rahatl?kla giderilebilmektedir.
Bu amala piyasada bulunan kal?c? ve geici dolgu maddeleri kullan?labilmektedir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi