PDFYazdıre-Posta

?nsano?lunun d?? grnm zerinde de?i?iklik yapma iste?i ok eski bir gemi?e sahip ku?kusuz. Giyinmek, sa?m?za ?ekil vermek, sakal b?y?k tra?? olmak, makyaj yapmak, derken cerrahi uygulamalar?n geli?mesi ve ameliyatlar?n gven verir bir hale gelmesi ile insanlar ameliyatla d?? grnmlerini de?i?tirmeyi istemeye ba?lad?lar.

2733Plastik cerrahi bir bilim dal? olarak yzy?llard?r insan?n vcudundaki ?ekil bozukluklar?n? de?i?tirmek iin u?ra??r. Belirlenebilmi? tarihte grnm de?i?tirmeyi amalayan ilk ameliyatlar milattan nce 2000li y?llarda, yani yakla??k 4000 y?l nce Hindistanda yap?lm??. Eski Hindistanda baz? kaynaklara gre h?rs?zl???n, baz?lar?na gre ise zina yapman?n cezas? olarak sulu insanlar?n burunlar? kesilirmi?. Sushruta Samhita adl? bir hintli cerrah burunlar? kesilmi? insanlar?n al?n derilerinden yeni burun yapmaya al??m??. Anestezinin yap?lamad???, antibiyotiklerin olmad???, insanlar?n mikroplar?n varl???ndan bile haberdar olmad??? o zamanlarda, Sushruta Ustan?n ne kadar ba?ar?l? oldu?unu bilmiyoruz ancak a??m?z?n plastik cerrahlar?n?n art?k ok daha ileri teknolojiyi kullanarak her trl estetik ve fonksiyonel burun problemini zd? bir gerek.

Burun esteti?i veya t?bbi ad?yla Rhinoplasty lkemizde ve dnyada en s?k yap?lan estetik ameliyatlar aras?nda yer al?yor. yle ki hemen herkesin yak?n evresinde burun ameliyat? geirmi? birisini mutlaka bulabilirsiniz. Bu kadar s?k yap?lmas?n?n nedeni olarak lkemizde burun ?ekil bozukluklar?n?n s?k grlmesinin pay? vard?r mutlaka. Ancak burun yzmzn tam ortas?nda yerle?mi? ve hem grnm, hem de fonksiyonu ile ok nemli sorumluluklar yklenmi? bir organd?r. Bu yzden estetik problemleri de dikkat ekici olur ve di?er kusurlara gre ok daha fazla dzelttirme talebiyle kar??la??l?r.
Burun insan vcudunun en ilgin organlar?ndan biridir. nk s?rt? nde, tepesi a?a??da, kk yukar?da ve kanatlar? a?a??dad?r. Ald???m?z havan?n ?s?nmas?n? sa?layan, onu tozlardan ar?nd?ran ilk bariyerdir. Ayr?ca insanlar?n birbirinden farkl? 4 bin kokuyu ay?rdederek alg?layabilmesini sa?lar. Burnun ayn? zamanda ruh dnyas?n?n bir simgesi oldu?unu tarihi filozof Johann Gottfried Seume yazm??t?r. Dahlke ise psikosomatikle ilgili el kitab?nda burnun simgelediklerini ?yle tarif ediyor: "Hkmetmek, gurur, g, seksalite." Johan Caspar Laveter adl? sosyolog ve psikolog burnun sadece nefes almak, koku almak gibi i?levleri gren bir organ olmad???n?, onun ayr?ca cinsel gc yans?tt???n? ve bir sembol oldu?unu belirtmi?tir. irkin grnml bir burun edebiyatta ve resim sanat?nda her zaman s?k kullan?lan motiflerden biri olmu?tur.

Btn bunlar? gz nne ald???m?zda burnun bir ok fonksiyonunun ve anlam?n?n oldu?unu gryoruz. Byle nemli bir organ?ndan rahats?zl??? olan hastalar, ameliyat edilmeden nce ok daha dikkatle incelenmeli ve zellikle gereki olmayan beklentilere sahip olunmas?n?n nne geilmelidir.

Burun estetik grnm bak?m?ndan ok dikkat eken bir organd?r. Travmatik veya do?umsal burun ?ekilsizlikleri hep dikkat eker ve o?u zaman ki?i evreden k?r?c?, gcendirici veya alayc? davran??larla kar??la??r. irkin grnml bir burnun neden olabilece?i psikolojik bask?ya, d?? grnmn ok nemli oldu?u a??m?z dnyas?nda dayanabilmek baz? insanlar iin gerekten zor olabilir. zellikle yirmili ya?lar?n ba?lar?nda olan ve sosyal ya?am? henz tam oturmam?? ki?ilerde burnun ?eklini de?i?tirme arzusu sosyal kabullenme a?s?ndan ok daha fazlad?r. Bu ya?lar geildikten sonra mesleki ve ailevi ya?am?n getirdi?i gven ve denge pek ok ki?iyi burun probleminden uzakla?t?r?r. Bu psikolojik bask? bu a?amadan sonra da hl devam ediyorsa, o zaman ki?inin plastik cerrahi yoluyla zm aramas? ka?n?lmaz hale gelir.


E?er bir burnun dzeltilmesi iin ameliyat karar? do?ru verildiyse ve ameliyat teknik a?dan kurallara uygun olarak yap?ld?ysa neticenin getirece?i pozitif psikolojik etki btn estetik ameliyatlar iinde en etkin olan?d?r. Ba?ar?l? bir burun ameliyat? sadece insan?n zgvenini kazand?rmakla kalmaz, genellikle mesleki, ailevi ve sosyal hayatta da ok olumlu sonular do?urur. Bunun byle olmas?na da ?a??rmamak gerekir. Gzel ve ekici ki?ilerin hemen her ortamda ba?ar? ?anslar?n?n daha yksek oldu?unu ortaya koyan bilimsel al??malar belki de bize bu olumlu de?i?imin nedenleri hakk?nda ipular? verebilir.


Peki, kimler burun ameliyat? olmal?d?r?. Estetik burun dzeltimi ya da t?bbi ifadesiyle Rhinoplasty yapt?rabilmenin ilk ?art? burun bymesinin tamamland??? 17-18 ya??n? gemi? olmakt?r. ?kinci ?art ise bu tr bir burun ameliyat? olmaya engel bir sa?l?k problemine sahip olmamakt?r. Bu problem iyile?meye engel olacak nitelikte bir vcut - organ hastal??? olabilece?i gibi, bazen de saplant?lar veya gereki olmayan beklentilere yol aan ruhsal problemler de olabilir. Burun ameliyat? olmay? d?nen bir ki?i bu ameliyat hakk?nda karar verirken ani karar vermemeli, bu konuyu d?nmek ve do?ru doktoru semek iin kendisine yeterli bir sre tan?m?? olmal?d?r. Ani karar veren insanlar?n kt bir sonula kar??la?ma olas?l?klar? her zaman daha yksektir. Kendinizi iyi anlatmal? ve doktorunuzu iyi dinlemelisiniz.
Estetik ameliyat olan hastalarla yap?lan bir ankette ?kan bir sonuca gre hastalar en ok doktorla yeterli ileti?im kuramamaktan ve kendilerini doktorun yan?nda rahat hissetmemekten ?ikayet etmi?lerdir. Doktor hasta ili?kisinde olmazsa olmaz ?art gven dir. Doktorun yan?nda kendini rahats?z hissetmenin temelinde genellikle gvensizlik yatar. Yap?lacak ameliyat hakk?nda yeterli bilgi sahibi olmam??, doktoruyla iyi bir ileti?im kuramam?? ve kendini tam haz?r hissetmeden ameliyat olmay? kabul etmi? bir kimse, ameliyat sonras? dnemde normalde ya?anabilecek s?k?nt?lara abart?l? tepkiler gsterme e?ilimindedir ve genellikle memnun edilmesi zordur.

Burun ameliyat? olmak isteyen ki?ilerin nemli bir k?sm? nefes alma ile ilgili rahats?zl?klar? da olan ki?ilerdir. Burundan rahat nefes al?namamas? s?k bo?az iltihab? geirme, horlama gibi ?ikyetlere yol aabilir. Burun t?kan?kl?klar?n?n o?unda sebep burun iinde orta blmede var olan e?riliklerdir. Deviasyon ad? verilen bu e?riliklerin estetik burun ameliyat?yla ayn? zaman da olamayaca??na dair gr? art?k geerli de?ildir. Deviasyon ve estetik burun dzeltilmesinin ayn? ameliyatta yap?lmas?n?n pek ok avantaj? vard?r. Ki?i ayn? ameliyat seans?nda her iki i?lemi yapt?r?rken 2 ayr? ameliyat? geirmemi? olur, burun dengesi daha iyi sa?lan?r ve deviasyon dzeltilirken ?kar?lan burun k?k?rdaklar? burnu ?ekillendirirken kullan?labilir. Deviasyon ameliyat? sonras? burunda olu?abilen d?? grnm bozukluklar?n?n da nne geilebilir. Burun ameliyat? yapt?rmay? d?nyorsan?z ve gitti?iniz doktor size iki ayr? ameliyattan bahsediyorsa mutlaka ba?ka doktorlara da dan??mal? ve neden iki ayr? ameliyat geirmeniz gerekti?ini mutlaka ayr?nt?lar?yla sormal?s?n?z.


Estetik burun dzeltimi planlan?rken art?k pek ok estetik cerrah bilgisayar destekli al??maktad?r. Ameliyat ncesinde ekilen resimleriniz zerinde yap?lan de?i?ikliklerle yz hatlar?n?z hesaba kat?larak ayr?nt?l? bir planlama yap?labilirken, size ameliyat sonras?nda nas?l grnece?inize dair fikir de verilebilmektedir. Bu tr al??malar?n baz? ki?ilerce sadece sizi ameliyata te?vik etmek iin uygunsuzca kullan?labilece?ini hat?rlatarak ?unu sylemek isterim; Her burun her ?ekle girmez, ve ba?kas?n?n gzel bir burnu sizin yznzde gzel durmayabilir. Burun ameliyat? planlan?rken burnun fonksiyonlar?n? korumak ve yz hatlar?n?z iinde uyumunu korumu? gzel bir burun ortaya ?karmak amalanmal?d?r. Burun al?n, elmac?k kemikleri, st dudak ve enenin tam ortas?ndad?r ve bu organlarla uyumlu olmak zorundad?r. Yine erkeklerde burun ameliyat? yap?l?rken erkek yznn maskulen hatlar?na ayk?r? bir burun ortaya ?karmamak gerekir.


Burun ameliyat? sa?l?kl? bir insan iin kesinlikle yksek riskler ieren bir i?lem de?ildir. Asl?nda tek gerek byk risk ameliyat sonras? grntnzden memnun olmaman?zd?r. Sizi ameliyat edecek doktoru seerken gsterdi?iniz dikkat ve zenle siz kendiniz bu riski en aza indirebilirsiniz

Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi