PDFYazdıre-Posta

Estetik Burun Ameliyat? creti

lkemizde fiyatlar? ilan ederek duyurmak yasalara ayk?r?d?r. Bununla birlikte ileti?im formumuza gerekli bilgileri girdi?iniz taktirde hasta dan??mam?z size en k?sa zamanda dnecektir. Hasta dan??man?m?z size deme ko?ular?, taksit seenekleri ve kredilendirme olanaklar? ile ilgili ayr?nt?l? bilgi verecektir. Trkiyede zel sigortalar ve devlet kurumlar? estetik ameliyatlar?n?n hi birini kar??lamamaktad?r. Buna mukabil, son zamanlarda bankalardan tketici kredisi kullanmak yayg?nla?maya ba?lam??t?r.

Estetik Burun Ameliyat? cretini sigortalar kar??lar m??

 Burun ameliyatlar? estetik bir mdahale yap?lmad??? srece,yani burun iinin dzeltildi?i ameliyatlar SGK taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

zel sigortalar burun iine yap?lan Sinzit Ameliyatlar? ( Endoskopik Sins Cerrahisi) , Burun Etlerine (Konkalar) ynelik olan ameliyatlar? tam olarak kar??lamakla beraber.Burun Kemi?i yani Deviasyon ameliyatlar?n? sigortal?n?n poliesine gre bazen kar??l?yor bazen kar??lam?yor.

Burun Esteti?i Ameliyat? ise hi bir sigorta kurumu tarf?ndan kar??lanm?yor.Ancak her burun esteti?i ameliyat?nda burun iindeki kemik ve etlere de neredeyse her zaman mdahele edildi?ini anlatm??t?k.Bu gibi durumlarda zel sigortalar burnun iine yap?lan i?lemleri polie kapsam? dahilinde kar??lamakta , ancak i?in estetik k?sm?n?n masraf? (yani ameliyat cretinin belli bir oran?) hasta taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

Estetik Fiyatlar?

Estetik fiyatland?rmas?nda mutlaka gz nnde bulundurulmas? gereken faktrler nelerdir?

  • deyece?iniz cret kar??l??? size verilecek sa?l?k hizmeti, bir h?zl? tketim olgusu de?ildir. Kendinize yapt???n?z on y?llara yay?lan bir yat?r?md?r. Bu pencereden bakt???n?zda Trkiyedeki fiyatlar?n olduka uygun ve kar??lanabilir oldu?unu fark edeceksiniz.
  • Sa?l?k hizmetlerine eri?im, bir mal veya ticari metaa al?m?ndan ok farkl?d?r. En ucuzunu bulmak her zaman do?ru zm olamaz. Ortalama fiyatlar zaten bellidir. Bunlar?n ok alt? veya st size sa?l?k veya maddi a?dan zarar verebilir.
  • Ani ve duygusal kararlar vermekten ka?n?n, e?er maddi anlamda zorlan?yorsan?z operasyonunuzu bir sre erteleyebilirsiniz.
  • Sa?l???n, gzelli?in ve genli?in en nemli hazine oldu?unu sak?n unutmay?n. Bu hazineniz iin gereksiz speklasyon ve pazarl?klardan ka?n?n.

Estetik fiyatlar?na etki eden faktrler nelerdir?

Trkiyede estetik cerrahi son y?larda byk bir ivme kazanm??, blgemizde ve dnyada kendine sayg?n bir yer edinmi?tir. Bu kaliteli hizmetin yan? s?ra fiyatlar makul s?n?rlar iindedir. zellikle ?stanbul, Avrupan?n estetik cerrahi merkezi olma yolunda h?zla ilerlemektedir. Her y?l yz binlerce hasta Ortado?u ve Avrupadan gelip estetik sorunlar?n? zmektedir. Bunda kaliteli hizmete uygun fiyatlara ula?abilmek en nemli faktrdr.

Ameliyatlar? yapan ki?i ve kurulu?lara ba?l? olarak ortalama fiyatlar?n stne ?k?labildi?i gibi a?a??s?na da inilebilir. Estetik Cerrahi ameliyatlar?ndaki fiyat aral?klar?n? doktorlar?n?z? arayarak veya onlarla gr?me sonras? ?renmek mmkn. Bugn pek ok hasta e-mail yolu ile veya telefon aarak doktorlara uygulamalar?n fiyatlar?n? sormaktad?r. Verilen fiyatlar ise ortalama fiyatlar olmaktad?r. Nedeni, estetik cerrahide tm ameliyat planlamas?n?n ki?iye zel yap?lmas?d?r.

Her hastaya ayn? ameliyat yap?lmaz. Hastan?n durumuna gre uygulanacak ameliyat tekni?i de de?i?ebilir. Doktorunuz size ek bir uygulamay?, en iyi veya tatmin edici bir sonu iin nerebilir, bu da fiyat? etkileyen bir durumdur. Net fiyat alabilmek iin ya ayr?nt?l? muayene olmal?s?n?z yada internet vas?tas? ile resimlerinizi gndermelisiniz.

Yukar?dakilere ilaveten i?lemin yap?laca?? hastane, alaca??n?z oda hizmeti ve konfor, operasyonun anestezisi ve en nemlisi kullan?lacak olan malzemenin kalitesi fiyatlar? etkileyecektir.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi