Burun Esteti?i Ameliyat?nda Planlama

PDFYazdıre-Posta

Burun esteti?i ameliyat? yz blgesini ilgilendiren estetik ameliyatlar aras?nda en nemlisidir. Yzn merkezinde, ifadeyi do?rudan etkileyen, boyutlu, k?k?rdak, kemik ve yumu?ak dokulardan olu?an, ayn? zamanda solunum fonksiyonu da olan zel bir organd?r. Yz blgesinde geli?imini en son tamamlad??? iin burun esteti?i ameliyat? en erken 17 ya??nda planlanmal?d?r.


Planlamada ne ?kan en nemli zellik hastan?n beklentileri ve mevcut problemlerinin ne kadar?n?n fark?nda oldu?udur. Kesinlikle hasta beklentileri burun esteti?i ameliyat?nda ilk de?erlendirilen konu olmal?d?r. Hastalar?m genellikle kemer ve burun ucunun sark?kl???ndan veya burunlar?n?n uzun olmas?ndan ?ikayet ederler. Halbuki bu problemlerin tek ba??na dzeltilmesi iyi bir sonu iin genellikle yeterli de?ildir. O nedenle ?ikayeti olduklar? konulara ilaveten benim grd?m ve dzeltilmesi gerekli olan problemleri fark etmelerinde yard?mc? olmaya al???r?m.


Bir plastik cerrah olarak burun esteti?i ameliyat?nda benim amac?m herkese ayn? burnu yapmak de?il, her hasta iin; beklentilerine en yak?n, yz oranlar?na en uygun, problemleri giderilmi?, fonksiyonlar? gzden geirilerek sorunsuz bir burun ameliyat? gerekle?tirmektir. Bu amala klini?imde planlaman?n bugnk teknoloji ile en iyi ?ekilde yap?lmas?n? sa?layan bilgisayarl? animasyon grntleme sistemini kullanarak hastalar?m?n ameliyat sonras?nda nas?l bir sonula kar??la?acaklar?n? gstermeye ve hastam?n hayal etti?i sonucu elde etmeye al???yorum.


Burnunun yeni ?eklini hemen her a?dan sonucunu grebilme imkan? veren bu teknoloji sayesinde hastalar?m endi?e duyduklar? konularda daha rahat karar verebiliyorlar.


Burun esteti?i ameliyat?n?n planlamas?n da bir di?er nemli ayak; burun cildinin kal?nl???d?r. Burun cildi normalde burun kknden burun ucuna do?ru giderek kal?nla??r ve gzenekleri belirginle?ir. Burun cildi ok kal?n olanlar ve ok ince olanlar da sorun olmas? ihtimali yksektir. O nedenle de hastalar burun esteti?i ameliyat?ndan nce yeterli bilgilendirilmelidir.

Burun esteti?i ameliyat? asl?nda bir iskelet ameliyat?d?r. Bu ameliyat ile k?k?rdaklar?n ve burun kemiklerinin kendileri ve birbirleri aras?ndaki ili?kiler dzenlenir ve burun cildi bu de?i?ikliklerin zerini rter. Cildinizin ince olmas? burun iskeletinizin tm detaylar?n? gsterirken, ok kal?n bir cilt tam tersi etki ile detaylar?n grnmesine engel olmaktad?r. Bu ay?r?mlar burun esteti?i ameliyat? ncesinde net bir ?ekilde yap?larak hastaya gerekli bilgi verilmeli ve beklentileri bu zellik dikkate al?narak dzenlenmelidir.
Burun esteti?inde planlama neredeyse ameliyat?n yar?s?d?r. Bu a?amada da bilgisayarl? grntleme ameliyat?n en iyi ?ekilde planlanmas?n? sa?lamakta ve biz plastik cerrahlara hangi blgelerde etkili al??mam?z gerekti?i konusunda ileri seviyede yard?mc? olmaktad?r.

Bilgisayarl? grntleme sistemleri bize sadece burun esteti?i ameliyat?nda de?il g?s bytme ameliyatlar?nda da ok yard?mc? olmaktad?r. Kullanaca??m?z protezin markas?n?n seiminden, protezin ?ekline, bykl?ne ve hacmine ameliyattan nce hasta ile birlikte rahatl?kla karar verilmesinde ok faydal? olmaktad?r. Dz veya kk g?sleri olan bir hastan?n ameliyat olmadan ameliyattan sonra tm a?lardan nas?l grnece?ini, hangi protezin hastaya daha uygun oldu?unu gsterebilen bilgisayarl? grntleme sistemi hastalar?n karar vermelerine de yard?mc? olmaktad?r.
Bu teknoloji ile yak?n zamanda ya? alma ameliyat? olan Vaser Liposuction sonras? grntlerin hastaya ameliyattan nce gsterilebilmesi de mmkn olabilecektir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi