Erkeklerde Burun Esteti?i

PDFYazdıre-Posta

1. Erkek hastada estetik grnmde en n planda tutulmas? gereken ?ey masklen grntnn korunmas?d?r.Bunun nas?l yap?laca?? ise her hastan?n yz tipine ve harmonisine gre de?i?ebilir. Genel bir kaide olarak burun ucu ok kald?r?lmaz, ok inceltilmez ve kalk?k bir burun yap?lmaz (zaten kad?n hastalarda bile do?all??? bozdu?u iin art?k nadiren yap?lmaktad?r). Burun dudak aras?ndaki a? kad?nlarda 105 derece iken erkeklerde 90 derece civar?nda tutulur.

Dz ve u k?s?m hafif kalk?k bir burun hedefleniyorsa gz evresi, elmac?k kemikleri ve ene hatlar?n?n daha belirgin olmas? feminize olmay? engelleyen bir denge yarat?r. Silik bir ene yap?s? ve elmec?k kemikleri burnu oldu?undan daha byk de gsterebilir. Dengeyi sa?lamak iin hastaya bu alanlarda da giri?imler nerilebilir.

Genel olarak burnun ok kltlmesi, dz bir burun yap?lsa bile yksekli?inin gl tutulmas?, projeksiyonun iyi olmas? daha do?al ve olumlu bir sonu verir.

2. Erkek hastalar?n istekleri kad?n hastalardaki kadar homojen bir btnlk iermez. Yani erkek hastalar bazen sadece burun kemerinden, burun ucunun d?kl?nden veya burun ucunun geni?li?inden ?ikayetle ba?vurabilirler. Sadece bu k?sm? yapt?rmak onlar iin yeterli olabilir. Zira erkek burnunda kabul grm? standart bir estetik biim yoktur. Kad?n burnunda ise genelde arzulanan ve alt?n oranlarla da tan?mlanabilen bir estetik ?ekil vard?r ve buna ula?mak iin burunda gereken btn alanlara mdahale edilir.

3. Baz? erkek hastalarda burun ameliyat? iin temel motivasyon daha iyi nefes almak olabilir, grnt ile ilgili istekler nefes problemine yol aan travma s?ras?nda ortaya ?kan sekonder de?i?ikliklerden kaynaklanabilir.

4. Orta ya? ve zeri erkeklerde vcut imaj? genellikle yerine oturmu?tur ve ok dikkat ekici de?i?iklikler yapmak hastay? mutsuz edebilir. Buna kar?? ergenlik dneminde olan ve genetik miras? olarak gelen burun ?ekliyle bar???k olmayan bir hastada yine konservatif ama belirgin de?i?iklikler yapmak daha iyi bir seenek olabilir.

5. Erkek hastalarda ameliyat sonras? nas?l bir grnt ortaya ?kabilece?i mutlaka dijital imaj teknikleri ile bir taslak zerinde tart???lmal? ve hastan?n ne kadar bir de?i?iklik istedi?i anla??lmal?d?r.

6. Daha temkinli davran?lmas?na ra?men erkek hastalardaki revizyon oranlar? kad?nlar?nkinden biraz daha fazlad?r.

7. Erkek hastalarda cilt daha kal?n ve ya?l?d?r, bu durum ameliyat sonras?nda ?i?liklerin daha uzun srmesine yol aar. Bu cildi biraz daha iyi hale getirmek ve gzenekleri s?k?la?t?rmak iin estetik burun ameliyat? ncesi veya sonras?nda fraksiyone karbondioksit lazer uygulanmas? al???lan cildin kalitesini artt?r?r. Orta ya? ve zeri erkek hastalarda akne rozasea ve bunun ileri bir versiyonu olan rinofima olgular?na da rastlanabilir. Byle hastalarda burun ucuna geni?lik veren yap? burun ucu k?k?rdaklar?ndan ziyade cildin a??r? kal?n olmas? oldu?u iin estetik mdahalenin buna gre planlanmas? gerekir.

8. Erkeklerde kemik ve k?k?rdak yap?lar?n daha kal?n olmas?, zellikle kemik k?r?lan ameliyatlarda yzde daha fazla morarma ve ?i?li?e neden olabilir.

9. Erkek hastalar kad?nlara gre spor ve travma nedeni ile daha ok burun yaralanmas? yksne sahiptirler. Septum deviasyonuna erkek hastalarda daha fazla veya daha belirgin llerde rastlan?r. Estetik burun ameliyat? s?ras?nda bunu da mutlaka dzeltmek gerekir.

10. Erkek burunlar?nda etnik karakterler kad?nlara gre daha belirgindir. lkemizde rastlanan etnik burun tipleri ise Karadeniz Burnu, ve Arap Burnu olarak s?n?fland?r?labilir.

a. Karadeniz Burnu: Derisi nispeten ince, ama ok belirgin kemeri olan, burun ucu a?a?? do?ru ?k?nt?l?, ok geni? olmayan burunlar.

b. Arap Burnu: Uzun, a?a?? do?ru geni?leyen ve burun ucunda kal?n bir derisi olan hastalard?r. Burun ucu destek olmad??? iin sark?kt?r.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi