BURUN ESTET??? NASIL YAPILIR ?

PDFYazdıre-Posta

Tam donan?ml? bir hastanede, genel anestezi alt?nda yap?lan operasyon yakla??k 2- 3 saat kadar srer. Uygun ki?ilerde tamamen burun iinden i?lem yap?lan kapal? teknik ncelikle tercih edilir. Ancak e?er gerekli grlrse burun delikleri aras?ndaki blmenin ortas?ndan yap?lan kk bir kesi ile a?k teknik de uygulanabilir.

Her iki teknik de burunda kal?c? bir ize neden olmaz. Burun s?rt? cildi alt?ndaki kemik ve k?k?rdak iskeletten ayr?ld?ktan sonra, iskelet zerinde nceden planland??? ?ekilde de?i?iklikler yap?l?r. Burun s?rt?ndaki kemer al?n?r, burun orta blmesindeki e?rilik (deviasyon) dzeltilir, burun kanatlar?ndaki dolgunluklar giderilir, varsa asimetriler dzeltilir, burun ucu kald?r?l?r ve burun kknde geni?lik varsa daralt?l?r. Burun delikleri de gerekirse kltlebilir.

Ameliyat sonunda hasta uyanmadan burun iine tampon, d???na al? veya metal kal?p konur. Tampon genellikle ertesi gn ekilir, al? kal?p ise 5-7 gn kal?r. Ameliyat sonras? ok a?r?l? de?ildir. Sadece tampon varken a??zdan nefes almak rahats?z edicidir. Gz kapaklar? civar?nda de?i?en miktarlarda ?i?lik ve morluklar genellikle olu?ur. 2. gnden sonra ?i?lik ve morluklar sratle gerilemeye ba?lar ve 7-10 gn iinde tamamen kaybolur.

Genellikle ameliyat sonras? gnlk ya?am? k?s?tlayan zorluklar ya?anmaz ancak yorucu sporlar, gzlk kullan?m?, denize girme 1-1.5 ay yasaklan?r. Genellikle ameliyattan 7-10 gn sonra yukarda bahsetti?im k?s?tlamalara dikkat etmek kayd?yla normal hayat?n?za dnebilirsiniz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi