PDFYazdıre-Posta

Burun Ameliyat? ncesi Bilmeniz Gereken Detaylar

Burun esteti?i ameliyat? ok nemli bir ameliyatt?r. ?fadenizi de?i?tirebilecek bu ameliyat? olmaya karar vermeden nce kararl? olman?z ve ne istedi?inizi bilmeniz gerekmektedir. Detaylara girmeden nce hastalar?m?z?n bilmelerini istedi?im en nemli konular?n ba??nda bu i?lemin ok net bir kararl?l?k gerektirmesidir.

evre bask?s?yla bu ameliyat? olmak o?u zaman ciddi s?k?nt?lara neden olur. nemli olan burun esteti?i ameliyat? olacak ki?inin nas?l bir sonu bekledi?ini ve mevcut problemlerini tarif edebiliyor olmas?d?r. Problemlerinin fark?nda olmak dzeltmenin nas?l yap?laca??n? alg?lamak a?s?ndan nem arz eder. Ayr?ca burun esteti?i sonucunu doktorun veya ba?ka birinin be?enisine b?rakmak do?ru de?ildir. mrnzn sonuna kadar sizin grntnz etkileyecek bir i?lemde tm karar ve onay size ait olmal?d?r. Burun ameliyat? sonras?nda aynayla ba? ba?a kalacak olan sizsiniz ve sonu sizin istedi?iniz gibi olmal?d?r. Tm bu nedenlerden tr burun ameliyat? belli bir ya??n alt?nda olanlara, tek ba??na karar verme yetisi olmayanlara kesinlikle yap?lmamal?d?r.


Klini?imizde kulland???m?z bilgisayar destekli sistemler ameliyat?n?z sonras?nda elde edilebilecek sonucu size gstermemizde yard?mc? olacak ve karar vermenizi kolayla?t?racakt?r. Burun ?ekliniz ile ilgili problemleri ve ne gibi de?i?iklikler yap?laca??n? ok daha iyi anlaman?z? sa?layacakt?r.

Burun esteti?i ameliyat? ncesinde solunum probleminizin olup olmad???, burun travmas? geirip geirmedi?iniz, do?umsal bir s?k?nt? olup olmad???, burun cildinizin kal?nl??? veya inceli?i, daha nce burun ameliyat? geirip geirmedi?iniz ok nemlidir.


Solunum probleminizin olmas? bazen bu blgenin bilgisayarl? tomografi ile de?erlendirilmesini gerektirir ve ameliyat?n?z?n planlanmas?nda yard?mc?d?r.


Daha nce travma geirmeniz veya burun ameliyat? olmu? olman?z planlanacak yeni ameliyat iin baz? s?k?nt?lar? da beraberinde getirecek faktrlerdendir. Travma veya ameliyat sonras?nda yeniden mdahale iin en uygun zaman birinci y?ld?r. Birden fazla ameliyat geirmi? hastalar iin iyile?menin daha uzun srece?i, k?smi doku sorunlar?n?n ya?anabilece?i bilinmelidir. Daha nce ameliyat geirmi?seniz ve yeniden mdahale gerekti?ini d?nyorsan?z bu ameliyat? en iyi size ilk mdahaleyi yapan doktorunuz gerekle?tirecektir.


Burun cildinin kal?nl??? ameliyat sonras?nda elde edilecek sonucu do?rudan etkileyen faktrlerden biridir. Burun esteti?i ameliyat? bir iskelet ameliyat?d?r. Yani kemik ve k?k?rdaklar ?ekillendirilir, ili?kileri dzenlenir ve cildiniz bu yeni burun iskeleti zerine rtlr. ok ince cilde sahip olan insanlar da tm detaylar grlrken, burun cildi ok kal?n olanlarda ise nerdeyse hibir detay grnmez. Bu durumlar?n ameliyat ncesinde detayl? olarak konu?ulmas? gerekmektedir.


Ameliyat gn genellikle ameliyattan 6-8 saat ncesinden a kalman?z istenir. Sigara kullan?yor olman?z ameliyat?n?z? olumsuz etkileyebilir. Ameliyat sresi ortalama 1,5 saat ile 3 saat aras?nda de?i?ir. Bu sre uygulanacak cerrahi i?leme ve ameliyat?n?z? yapacak cerraha gre farkl?l?klar gstermektedir. Ameliyat ncesi rutin tetkiklerinizin yap?lm?? olmas? ve herhangi bir sorun olmamas? gerekmektedir. zellikle kanama problemlerinin olmas?, kanamay? art?r?c? ilalar kullan?yor olman?z doktorunuza mutlaka ameliyat ncesinde bildirmeniz gereken durumlar?n ba??nda gelmektedir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi