Burun esteti?i ve yenilikler

PDFYazdıre-Posta

burun-estetic16Burun esteti?i ile ilgili son zamanlarda n plana ?kan pek ok yenilik ameliyat haz?rl???nda olan ve ameliyat olmay? d?nen ki?iye ok farkl? seenekler sunabildi?i gibi ideal burnun elde edilmesini de kolayla?t?r?r. Bunlar? ?u ?ekilde zetleyebiliriz;


1. Mutlak uyum: As?l ama sadece gzel bir burun de?il, ki?inin yz, cinsiyeti, ya?? ve ki?ili?i ile uyum iinde olan bir burun tasarlanmas?d?r. Bu durum burun esteti?inde mutlak uyum olarak adland?r?l?r. Bu mutlak uyumu elde etmek iin estetik cerrah?n bir psikolog gibi davranmas? gerekir. Ama sadece gzel bir sonu de?il, ki?inin bir paras? olarak kabullenece?i, yabanc?l?k ekmeyece?i bir burun elde edilmesidir. Bu ancak mutlak uyum yakla??m? ile elde edilebilir.

2. Profiloplasti: Burun birka a?dan de?il, her a?dan gzel olmak zorundad?r. En nemli a?larda birisi profildir. Profilde burun d???nda dudak, alt ene ve al?n gelir. Bu drtlnn uyum iinde olmas? gerekir. E?er uyumsuzluk varsa sonu gzel olsa da kendini gstermez. Hatta gz aldanmalar?na neden olur. Burun kk olmad??? halde kk grnebilir ya da tam tersi byk grnebilir. Ayn? anda profilde yer alan yap?lara ynelik estetik i?lemler profil esteti?ini tamamlar. Dudak kal?nla?t?rma, ene ucu bytme, al?na ?ekil verme yap?labilecek i?lemler aras?nda yer al?r.
3. Ameliyats?z burun esteti?i: Ameliyattan korkan ki?ilerde, az hatal? burunlarda, defalarca ameliyat olmu? tekrar ameliyata uygun olmayan ki?ilerde tercih edilmelidir. Baz? fizyolojik dolgular, ya? enjeksiyonu, botoks ya da bunlar?n birlikte kullan?m? ile ameliyats?z burun esteti?i yap?l?r.


4. Mini burun esteti?i: Sadece burun ucunun kald?r?laca?? ya da sadece burun s?rt?n?n trplenece?i durumlarda yap?lan basit ve k?sa i?lemleri ierir. Burun al?s? gerektirmez. Ki?i ertesi gn i?ine ba?layabilir.


5. ?leri ya? burun esteti?i: Burun da ya?lan?r ve bozulur. Yz genle?tirmenin bir paras? olarak yzdeki uyumu sa?lamak iin, burna yap?lan kk dokunu?lard?r.


6. Fonksiyonel burun esteti?i: Burun esteti?ini yaparken ki?inin soluk al?p vermesini, burnun fonksiyonlar?n? ve ses tonunu bozmayan burun ameliyat?d?r. Bu i?lemleri yaparken burnun valf mekanizmlar? ve solunum fizyolojisi gz nnde tutulur. ??lemler hassasiyetle yap?lmal?d?r.


7. Hassas burun esteti?i: Burundaki her yap?n?n, ok kkte olsa nemi anla??lm?? durumda. Bu nedenle alan? byten cihazlar ve ok ince aletler kullan?larak, burnun anatomisinin tamamen korundu?u burun ameliyat?d?r.


8. Cinsiyete gre burun esteti?i: Her iki cinsin burun yap?s?, derisi, a?lar? ve ihtiyalar? farkl?d?r. Bu nedenle erkek burun esteti?i ve kad?n burun esteti?i ?eklinde iki ameliyat tipi ile yap?lan i?lemlerdir.

9. Soft burun esteti?i: Gnmzde ki?iler h?zla ameliyat olmak ve olabildi?ince i? ya da okul hayat?nda dnmek istiyorlar. Bu sosyal zorunluluk byle bir kategori olu?turmu?tur. ??lem ncesi ve sonras? nlemler, ilalar, kremler ve cihazlar ile daha az ?i?lik, daha az morluk, daha h?zl? iyile?menin sz konusu oldu?u i?lemleri kapsar.


10. Burun cildi esteti?i: Estetik bir giri?imin st dzey olmas? iin her ayr?nt?yla ilgilenmesi gerekir. ?skeleti gzel bir burun e?er derisi gzenekli, komedonlu, burun ucu k?rm?z?, k?r???k, ince damarlar? olan bir yap?da ise estetik puan? d?er. Bu nedenle gerekirse burun cildini daha iyi hale getirilmesi gerekir. Bu estetikte btncl yakla??m? gerektirir. Lazer, peeling, botoks ve benzeri i?lemler ile deri daha iyi hale getirilir ve burun daha gzel grnr.


Yzn merkezinde olan, gzel oldu?u zaman evre yap?lar?nda daha gzel olmas?n? sa?layan burun, estetik nemi ok fazla olan bir organd?r. Bunun yan?nda burun solunumu sa?l?kl? olman?n temel ko?ullar?ndan birisidir. Bahsedilen yeniliklerle hedefe ula??labilir. Ayr?ca bahsedilen i?lemlerin o?u bir cerrahi giri?im olsa da, modern estetik cerrahi ya da modern burun esteti?i sizi bu dnemde konforlu, a?r?s?z ve gzel an?larla u?urlayacak dzeydedir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi