Burun Ameliyat? Sonras? Bak?m Rehberi

PDFYazdıre-Posta

Burun ameliyat? Ameliyat Sonras? Bak?m Rehberi

Burun ameliyat?n?zdan sonra iyile?me sreci zaman ve sab?r gerektirir. Ameliyat sonras? bak?ma aktif olarak kat?lman?z, ameliyat kadar nem ta??maktad?r. A?a??da s?ralanan nerileri ltfen uygulay?n?z. Anlamad???n?z konular? doktorunuza sormakta tereddt etmeyiniz.

1. Ameliyat salonundan ,burnunuzun iindeki tamponlar nedeni ile burnunuzdan nefes alam?yor olabilirsiniz. Bu dnem sresince a?z?n?zdan nefes almal?s?n?z. Tamponlar?n burnunuzda kalma sresini doktorunuz belirleyecektir.

2. Yeterli s?v? alman?z nemlidir. Yudum yudum iece?iniz meyve suyu, su ve hafif iecekler a??zdan nefes alman?n neden oldu?u a??z kurulu?unu biraz olsun hafifletmeye yard?mc? olacakt?r. Kam?? kullanmay?n?z. Yumu?ak, kolay i?nenen g?dalar yiyiniz. Dudaklar?n?z? nemli tutmak iin jel veya dudak kremleri kullan?n?z.

3. Sadece doktorunuz taraf?ndan verilen ilalar? kullan?n?z. Aspirin veya aspirin ieren ilalar veya kan p?ht?la?mas?n? engelleyici ilalar kullanmay?n?z.

4. Burnunuzdaki pansumanlar duruyorsa ,uyurken veya dinlenirken ba??n?z?, en az iki yast?k olacak ?ekilde yksekte tutunuz. Mmkn oldu?u kadar, gn boyu ba??n?z? dik tutmaya zen gsteriniz; bu normal kan dola??m?n? koruyacak ve ameliyat sonras? olu?acak ?i?li?in azalmas?na yard?mc? olacakt?r.

5. Burnunuzdan bir miktar s?z?nt? olmas? beklenen bir ?eydir. Bu pembe /a?k k?rm?z? renkli olacakt?r, fakat srekli k?rm?z? kan geliyorsa, telefonla doktorunuza bildirmelisiniz.

6. Ameliyattan ?kt???n?zda, burnunuzun zerinde iki kat plaster ve bir al? atel olacakt?r. Bunlar, burnunuza ?ekil vermek kadar burnunuzun korunmas? iin de nemlidir. Bu pansumanlara dokunmay?n?z ve bozmay?n?z; bir hafta ierisinde doktorunuz taraf?ndan ?kar?lacakt?r.

7. Burnunuzun alt?ndaki kk tampon, gerektike de?i?ebilir (veya hibir kanama yoksa ?kar?l?p at?labilir).

8. Burun deliklerinizi ovalamay?n?z veya burun silmeye te?ebbs etmeyiniz.Ellerini burnundan uzat tut sizin iin iyi bir kural olacakt?r. Burnunuzu arpmamaya zen gsteriniz. nden d?meli k?yafetler giyiniz. Ti?rtlerden ve bal?k? yaka giyeceklerden uzak durunuz.

9. Di?lerinizi dikkatle f?ralay?n?z ve sadece yumu?ak bir di? f?ras? kullan?n?z. Dudaklar?n?z? bzmeyiniz veya st duda??n?z? asl?nda gerekti?inden daha fazla yukar? kald?rmaya al??may?n?z.

10. Ameliyat?n?zdan sonra iki hafta sreyle ?k?nmaktan, e?ilmekten, a??r ?eyler kald?rmaktan (zellikle kk ocuklar?n?z?), efor gerektiren egzersizlerden ve spordan ka?n?n?z.

11. Bir ay sre ile direk gne? ???n?na maruz kalmaktan ka?n?n?z.

12. Burnunuzun d???ndaki pansumanlar ?kar?ld???nda evre dokularda bir miktar ?i?me ve renk de?i?ikli?i fark edeceksiniz. Burnunuz ?i? ve ucu yukar? dnm? grlebilir. Bu zamanla kendili?inden dzelecektir.

13. Burnunuzun ucunda ve bazen de st duda??n?zda uyu?ukluk hissedebilirsiniz. Bu birka hafta iinde kaybolacakt?r.

14. Tamponlar ?kar?ld?ktan sonra, burnunuzu nazike gnde 2-3 kez kulak temizleme p ile musluk suyu kullanarak temizleyebilirsiniz. Kulak temizleme pn burun deli?inizden yukar? do?ru sokmay?n?z.

15. Tamponlar al?nd?ktan sonra dahi, burnunuz t?kal? olacakt?r. Bu, dokular?n cerrahiye normal yan?t?d?r. Bir hafta sre ile burnunuzu smkrmeye te?ebbs etmeyiniz. Aks?rmak, smkrmek zorunda kald???n?zda, her iki burun deli?iniz a?k ?ekilde bunu nazike yap?n?z. Burun spreyleri veya damlalar? kullanmay?n?z. ?ayet hap??rmak zorunda kal?rsan?z a?z?n?z a?k hap??r?n?z.

16. Ameliyat?n?z boyunca alm?? oldu?unuz ,sakinle?tirici veya uyu?turucu ilalar?n kullan?m?ndan sonra bitkinlik ve zafiyet olduka s?kt?r. Bir veya birka gn ierisinde kendinizi daha gl hissedeceksiniz. Bazen de uykusuzluk olabilir. Bunu hafifletmeye yard?mc? olmak iin, ilk hafta boyunca size uyku ilac? verilebilir.

17. Ameliyattan 12 ile 36 saat sonra depresyon grlmesi hi de nadir bir olay de?ildir. Burnunuzun ameliyattan sonraki ilk grnm sizi ?a??rtabilir. Sab?rl? ve gereki olman?z gerekti?ini hat?rlay?n?z. Unutmay?n?z ki burnunuz cerrahi bir giri?ime maruz kald? ve zamanla dzelip ok daha iyi olacakt?r. Burnunuzun tam anlam?yla iyile?mesi 6 ile 12 ayl?k bir sre gerektirebilir.

18. Pansumanlar al?nd?ktan sonra normal i? hayat?n?za dnebilirsiniz (yapt???n?z i?in trne ba?l? olarak). Kk berelerin gizlenmesine yard?mc? olmak iin makyaj kullan?labilir.

19. Ameliyat sonras? randevular?n?z?n hepsine gitti?inizden emin olunuz. Bunlar, doktorunuzun iyile?menizi ve burnunuzun geli?imini takip etmesi ve burnunuzun grnmndeki geli?imi de?erlendirmek iin ekilecek ameliyat sonras? foto?raflar iin gereklidir. Ameliyat sonras? randevular, genellikle ameliyattan 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 aya verilir.

20. Ameliyat sonu zorunlu olmad?ka iki ay gzlk kullanmay?n. Gzlkler sadece al? tel yerindeyken tak?labilir. Bu dnemden sonra bir para bantla aln?n?za as?lmal?d?r. Bunun nas?l yap?ld??? size gsterilecektir.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi