PDFYazdıre-Posta

Estetik burun ameliyat? burnunuzun boyutlar?n? dzeltmek, ucunu yeniden ?ekillendirmek, burun kemerini ortadan kald?rmak, st dudak ile burun aras?ndaki veya burun kk ile al?n aras?ndaki kt a?y? dzeltmek amac?yla uygulanan estetik bir ameliyatt?r. Bu de?i?ikliklerin hepsi tek ameliyatla gerekle?tirilir.

o?u burun ameliyat?ndaki kesiler burun kanatlar?n?n i k?sm?ndan yap?l?r ve oradan al???l?r. Baz? tekniklerde ise burun ile dudak bile?kesinden biraz yukardan bir kesi kullan?lmaktad?r. Kesi, cerraha kemik ve k?k?rdaklar? kesmesi, tra?lamas?, yeniden ?ekillendirilmesi ve d?? grn?n de?i?tirmek amac?yla manevra yapmas? iin giri? kap?s? sa?lar. Burun kanatlar?n?n iinden yap?lan ameliyatlara kapal? burun ameliyat?, burun ucu ile dudak aras?ndan kesilerek yap?lan ameliyata da a?k burun ameliyat? denmektedir.

Burun esteti?i ameliyat? iin en uygun ya? 17 ya??ndan sonras?d?r. Burun yz blgesinde geli?imini en son tamamlad???ndan bu ya?a kadar beklenmesi uygun olacakt?r.

Burun ameliyat? olmak isteyenlere tavsiyem lokal anestezi alt?nda bu ameliyat? olmamalar?d?r. Lokal anestezi alt?nda yap?lmas? hastan?n huzursuzlu?unu art?rd??? gibi mrnn sonuna kadar unutamayaca?? birka saat ya?amas?na neden olacakt?r. O nedenle ben ameliyatlar?m? genel anestezi veya sedoanaljezi alt?nda gerekle?tiriyorum. Ayr?ca burun esteti?i ameliyat? mutlaka bir ameliyathane ortam?nda yap?lmal?d?r.


Burun ameliyat? s?ras?nda burun kemikleri, k?k?rdaklar? yeniden ?ekillendirilir ve ameliyat yakla??k bir veya 2 saat srer. Takiben kemik ve k?k?rdaklar? yeni pozisyonda korumak iin burna al?dan bir atel uygulan?r. S?kl?kla burun orta k?k?rda??n? korumak iin zellikle de orta k?k?rdakta cerrahi uyguland?ysa burun tamponlar? yerle?tirilir. E?er septuma mdahale edilmediyse tampon konulmadan da ameliyat sonland?r?labilmektedir. Art?k kullan?lan tamponlar ok k?sa ve konforlu tamponlard?r. Hastalar?m?n en byk korkusu olan tamponlar kullan?lmamaktad?r.

Burun esteti?i sonras? ilalarla kolayca geen hafif bir a?r? olabilir. Ben ameliyat sonras?nda hastalar?ma iki farkl? mekanizma ile etkili olan iki ayr? a?r? kesici vererek a?r?lar?n? minimuma indiriyorum ve a?r?dan pek ?ikayet eden hastam da olmuyor. Morarma ve ?i?meyi azaltmak iin ba??n?z hafif yukarda yatman?z ve gzlerinize so?uk kompres uygulaman?z yeterli olacakt?r.

Burun al?s? rinoplastiden be?/yedi gn sonra de?i?tirilerek yenisi yap?l?r ve yeni al?da on/onikinci gnde ?kart?l?r. Burun iine yerle?tirilen tamponlar ise iki veya gn kal?r. Gz evresindeki morarmalar ameliyat? takiben birka gn iinde solmaya ba?lar ve genellikle ikinci haftaya kalmadan tamamen kaybolur.

Burun esteti?i sonras? 12. gnde al?n?z ?kar?ld???nda grece?iniz burun sizin grebilece?iniz en ?i? halindedir. Burundaki ?i?likler ilk bir ayda %65-75 oran?nda, nc ayda %85 oran?nda geriler. Bu ?i?liklerin %100 inmesi ise ancak birinci y?lda mmkn olur. Normal iyile?me, kesin sonucun fark edilmesi iin zaman gerektiren yava? bir sretir. Burnun son grnmn almas?, haftalar, aylar hatta baz? vakalarda bir y?l srebilir.


Burun esteti?i sonras? normal hayata dn?nz 4 7 gn srer. Ua?a bir hafta sonra binebilirsiniz. ne e?ilerek al???yorsan?z i?inize 15 gn sonra dnmeniz sorun ya?amaman?z iin nemlidir.

Rinoplastilerin o?u burun iinden yap?ld???ndan grlebilir yara izi yoktur. Sadece yntem geni? burun kanatlar?n? daraltmay? gerektiriyorsa her iki burun kanad? k?vr?m?nda zor fark edilir bir iz b?rakacak kesi yap?l?r.


Dzelmenin derecesi, uygulanan dzeltici i?lemin kapsam?na ve burnunuzun, k?k?rdaklar?n?z?n ve derinizin yap?s?na ba?l?d?r. Ama dikkat eken yeni burun yaratmaktan ziyade yzn genel zelliklerine yak??an orant?da ustaca harmanlanm?? do?al bir burun yaratmakt?r.
Kk dzeltmeler ve revizyonlar bazen istenebilir ve ilave bir ameliyat gerektirebilir.

Her ne kadar ameliyat? takiben bir, iki gnde aya?a kalkacaksan?z da doktorunuz normal rutininize yeniden ba?laman?z iin uygun bir program nerecektir.


Uygun iyile?meye msaade etmek iin ko?mak, yzme ve hatta ne e?ilme gibi kan bas?nc?n? artt?ran aktiviteler ilk bir ka hafta k?s?tlanmal?d?r. ??e geri dnme karar? ki?inin ?i?lik ve rahats?zl?k derecesine ba?l?d?r.

Burun al?s? uzakla?t?r?ld?ktan sonra morluklar? rtmek iin kozmetik malzemelerin kullan?m?na msaade edilir. Morluklar geinceye kadar gne? koruyucu kremler nerilir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi