Burun esteti?i sanat?

PDFYazdıre-Posta

burun-estetigi-ameliyatBurnun ki?iye zgn karakteristik zelliklerini koruyarak yap?ld??? belli olmayan burunlar art?k daha ok tercih ediliyor. Bunun en nemli nedeni estetikli gibi grnmeme ihtiyac? ve insanlar?n giderek birbirine benzemesi gere?i. Bunu elde edebilmek iinde burnun sanatsal oranlar? yan?nda burun ve yz aras?ndaki oranlar da gz nne al?nmal?d?r. Hatta burun ve kulak aras?nda bile belirli bir oran olursa yzn profili ok daha iyi ve dengeli gzkr. Kulak ile burun ayn? paralel eksende ve yakla??k uzunluklar? birbirine yak?n olmal?d?r.


Sanatsal oranlar?n ok say?da oldu?u yerlerden birisi burun delikleridir. Burun delikleri ameliyat olmu? bir burnu ele verebilir. Burun delikleri yandan bak?ld??? zaman simetrik ve e?it elips gibi olmas? gerekirken, nden bak?ld??? zaman kanatlar?n? am?? mart? grntsne sahip olmal?d?r. Burun delikleri oval ?eklini cerrahiden sonra da korumal?d?r. Oval ?eklinin yuvarlakla?mas? siyah ?rka ve ocuklara zg bir geometri oldu?u iin arzulanmaz. Sanatsal elipsin fonksiyon a?s?ndan da byk nemi vard?r. Bu form d???nda zay?flam?? bir burun deli?i, burnumuzdan ieri giren havan?n yaratt??? eksi bas?nca dayanamaz ise giren hava miktar? azal?r. Bu nedenle estetik ameliyatlarda burun kanatlar?n?n k?k?rdak deste?inin zarar grmemesi gereklidir. Asl?nda burun deli?i ve evreleyen yap?lar ok karma??k bir nite olu?turur. Yedi blmden olu?an burun kanatlar?na zenli yakla?mak gerekir. Burun deli?i esteti?i tam bir burun ameliyat?n?n bir paras? olarak yap?labildi?i gibi, tek ba??na da yap?labilmektedir. Burun deliklerini evreleyen burun kanatlar?n?n yeri ve ?ekli burnu uzun ya da k?sa alg?lanmas?na neden olur. Bu nedenle sadece burun deli?i esteti?i yap?larak bile burun daha iyi hale getirilebilir. Burun deliklerinin boyutu kltlp, bytlebilir. Burun kanatlar? daralt?l?p, ?ekli de?i?tirilebilir. Etli burun kanatlar? inceltilebilir. Burun deli?i esteti?i yaparken matematik formller ve sanatsal oranlar olduka nemlidir.


Burun deli?i oranlar? kom?u yap?lar? da etkiler. rne?in: iki burun deli?i aras? mesafe iin gz i kenarlar? aras?ndaki mesafe l al?n?r. A??z k?eleri aras? mesafe iki burun deli?i aras? mesafenin 1.6 kat? olursa, bu iki kom?u yap? daha uyumlu grnr. Burnun eni asla iki burun kanad? aras? mesafeden fazla olmamal?d?r. Burun s?rt? ka? kavsi ile uyum iinde paralel ve simetrik refle veren bir hat olu?turmal?d?r. Burun s?rt? cinsiyete gre burun biimlendirilmesinde de olduka etkilidir. Burun s?rt?ndan geen hat ne kadar burun ucuna yakla??rsa burun o kadar erkeksi hatlara sahip olur. Burun ucu kar??dan bak?ld???nda e?kenar gen reflesi vermelidir. Burnun uzunlu?u projeksiyonun yakla??k 1.6 kat? kadar olmal?d?r. Burun ucu a?s? san?ld??? gibi tek de?il iki tanedir. Tek a? yapayla?t?r?r, ift a? do?al burun yarat?r. Burun kk a?s? derinle?tike burnunuz n plana ?kar, yzeyselle?tike geri planda kal?r.


Burun esteti?inde kk dokunu?lar burnu ya da burnun yz ile uyumunu bozan k?s?mlar?n?n de?i?tirilip, geli?tirilmesi ile ilgili i?lemlerini ieririr. Kk dokunu?lar bazen bir operasyonla, bazen ise operasyon yap?lmadan sa?lanabilir. Bu tr i?lemlerin mant???nda sorunun en iyi analizi n plandad?r.

Bu analiz iin burun ve yzn bilgisayar yard?ml? geometrisinin al???lmas?, burun ve yz kal?plar? ile heykel al??malar? nemli avantajlar sa?lar. Yap?lan analizlerde ki?inin alg? ve yarg? hatalar?n? da ortaya ?kar?p, ki?inin burnunu ve yzn daha gereki ve do?ru de?erlendirebilmesi ile ilgili e?itim de verilmedir. Burnu ile ilgili estetik sorunla gelen ki?ilerde analiz sonras? yz, ka?, dudak, ene, al?n ba?ta olmak zere evre yap?lardaki sorunlar?n oldu?u, fakat ki?inin bunlar? farketmeyip, btn sorumlulu?u buruna ykledi?ine s?kl?kla tan?k oluruz.


Modern estetik cerrahide ameliyat olmu? bir burnun ameliyat oldu?unun anla??lmamas? burun esteti?inde en nemli hedef olmal?d?r. Bu hedef de sanatsal oranlar ile yak?ndan ili?kilidir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi