PDFYazdıre-Posta

Revizyon Burun Esteti?i ( Revizyon Burun Ameliyat?)

Revizyon Burun Esteti?i

Revizyon dzeltme yeniden gzden geirme anlam?na gelmektedir. Revizyon burun esteti?i veya burun revizyonu, ba?ar?s?z geen burun esteti?i ameliyatlar?ndan sonra yap?lan dzenleme ameliyatlar?d?r. ?kinci, nc bazen daha fazla say?da olmak zere tekrarlayan burun ameliyat? geirenleri duymu?sunuzdur.. Acaba insanlar neden defalarca estetik burun ameliyat? oluyorlar diye merak ederiz. o?u kez bunlar?n keyfi yap?ld???n? zannetsek de inan?n byk k?sm?n?n gerekten hakl? sebepleri var. En nemli sebep; bu ki?ilerin o?unun ilk ameliyat sonras? ideal burna kavu?amamalar?. Gzel bir burna sahip olmak ad?na ameliyat olup, maalesef eski burunlar?n? arayacak hale gelmeleri Bu durumda nnze iki seenek ?k?yor: ya bu hali kabul etmek ki; bu olduka zor bir durum yada sorundan kurtulmak; yani revizyon (dzeltme) ameliyat? olmak

?imdi ba?a dnelim; diyelim ki yukar?daki bahsetti?im ki?i sizsiniz.

Burada benim size kritik bir sorum var? Aynaya bakt???n?zda veya insanlar sizi grd?nde burnunuzdaki kusur hemen fark ediliyor mu? Yoksa her ?ey makul ama ufak detaylar m? sizi rahats?z ediyor?

Ufak tefek kusurlar inan?n do?u?tan gzel burunlarda bile olabiliyor. ok dert ediyorsan?z basit rtu?larla dzeltebiliriz. Burada da kritik nokta rtu? yapal?m m? yapmayal?m m? sorusudur ki; bunun da karar?n? hekiminizle detayl? konu?tuktan sonra vermenizi tavsiye ediyorum. Neden mi? Estetik burun ameliyatlar?nda ?yle bir kural vard?r: Daha gzel, gzelin d?man?d?r!!!

Ben daha ok birinci guruptakileri hedef alarak bu yaz?y? kaleme ald?m. Okumaya hala devam etti?inize gre demek ki siz de birinci guruba giriyorsunuz, yani nceki ameliyat?n?z sonras?nda maalesef ilk bak??ta insan? rahats?z edecek bir burna sahip oldunuz

Do?u?tan gzel olmayan bir burun ne kadar bozuk olursa olsun, ameliyatla kt olmu? burundan daha az rahats?z eder insan?. nk do?u?tan bozuk olan burnun genel uyumsuzlu?u iinde bile bir uyumu vard?r. Ba?ar?s?z bir ameliyat sonras? ortaya ?kan bir burun ise kendi oranlar?n? kaybetti?i iin gze hibir zaman ho? gelmez ve tabiri caizse acayip durur.

Doktor bey bunun bilimsel kriterleri var m?? Acayip burun demekle neyi kastediyorsunuz? diye sordu?unuzu duyar gibiyim!

Evet bilimsel birok kriter var tabi ki: rne?in burun kemi?inden, al?nmas? gerekti?inden fazla blm al?n?r ise, kar??dan bak??ta iki gz aras? mesafe uzakm?? gibi durur; bu da yze ablak bir ifade verir. Burun ucu (tip) k?k?rda??ndan fazla al?nm??sa, burunda mandalla s?k?lm?? gibi bir grnt ortaya ?kar ki; bu da ki?iye sert ve sinirli bir bir ifade verir.

?deal burun kar??dan bak??ta tek bir para halinde grlmelidir. Kemik ve k?k?rdak para bir uyum iindedir. Ba?ar?s?z bir ameliyat sonras? kemik- k?k?rdak btnl? bozulursa burun kar??dan iki paraym?? gibi grlebilir ki; bu da ki?inin yz ifadesini bozar.

n bak??ta bir dereceye kadar burun delikleri grnmelidir. E?er ameliyat sonras? a??r? grnyorsa, yani burun a??r? kald?r?lm?? ise, domuzcuk burnu denilen durum olu?ur.

Bunlar?n d???nda ba?ar?s?z bir operasyon sonras? ciddi asimetriler, burunda kme, burun ucunda d?me, yzde uzun veya k?sa grnen bir burun ?ekli ortaya ?km?? olabilir.

Yukar?da sayd???m sorunlar?n hepsi kemik yada k?k?rda??n a??r? ?kar?lmas? sonucu ortaya ?kar. E?er ameliyat? gerekle?tiren cerrah deneyimsiz ise bu sorunlardan kamak ad?na yetersiz doku ?karabilir. Bu durumda burunda hedeflenen de?i?im yakalanmam?? olur. rne?in byk bir burunsa ameliyata ra?men byklk hala devam ediyor olabilir.

Unutulmamas? gereken nemli bir noktan?n da burnun her ?ey den nce bir solunum organ? oldu?udur. Dolay?s?yla geirdi?iniz estetik burun ameliyat? sonras? burnunuz t?kanmaya ba?lad???nda kendinize ?u soruyu sorabilirsiniz;Neden byle bir sorun oldu?

Bunun da ba?l?ca iki sebebi vard?r: Birincisi ameliyat ncesi burnunuzda zaten nefes alman?z? engelleyen sorunlar olmas?na ra?men bunlar tam zlememi?tir. ?kincisi ise; ameliyat ncesi sorun olmamas?na ra?men burun ?ekillendirilirken solunum yollar?na zarar verilmi?tir; bylece t?kan?kl?k ortaya ?km??t?r.

Ba?ar?l? bir burun esteti?inden sonra bir ka ay burun t?kan?kl??? normaldir. Bu durum burun ii ?i?lik ve kabuklara ba?l?d?r. Benim kastetti?im ameliyat sonras? 6 ay gemesine ra?men a?lmayan burun t?kan?kl???d?r. Ameliyattan 4-5 ay gemesine ra?men, burnunuz hala t?kal?ysa, koku almada bozukluk varsa, burun hala kuruyor, kan?yor ve kabuklan?yorsa art?k bir sorun oldu?u d?nlmelidir.

Borsan?n kmesi, Titanikin batmas? ya da deprem olmas? sizi nas?l ki borsadan uzakla?t?rm?yor, gemilere binmenize engel olmuyor ve apartmanlarda ya?amaktan uzak tutmuyorsa; o halde geirmi? oldu?unuz ba?ar?s?z burun ameliyat?n?n bundan sonra zmsz oldu?unu asla ve asla d?nmemelisiniz. Gemi?teki kt bir olay?n korkusunun sizin do?ru olan? yapman?z? engellemesine kesinlikle izin vermemelisiniz.

Bir veya bir ka kere ba?ar?s?z burun ameliyat? geirmi? olabilirsiniz. Bugnk burnunuz hem ?ekil olarak hem de fonksiyon olarak kt olabilir ama hi bir zaman unutmay?n?z ki; bu de?i?ebilir ve sorunlar?n?z?n tamam?ndan kurtulabilirsiniz

?lk ameliyattan ne kadar sonra dzeltme ameliyat?na gitmek gerekir sorusunun cevab? ise; en erken 6 ay Bekleyebilirseniz 10-12 ay daha ideal olur. Burun ancak o zaman tam oturur. Tam oturmadan erken dzeltme ameliyat?na kalk??mak, var olan sorununuzu daha da bytebilir.

Burun esteti?inde ba?ar?n?n de?i?mez kural?; hekimin hastan?n burnunu iyi analiz etmesi ve sorunlar?n ad?n? koymas?d?r. Dzeltme ameliyatlar?nda bu daha da nemlidir. Defalarca ama defalarca burundaki sorunlar zerine d?nlmelidir. Bir sorunun ad?n? tam koymak zmn yar?s?d?r her zaman Dzeltme ameliyatlar? sonras? bak?m ilk ameliyat sonras? ile birebir ayn?d?r, farkl? bir ?ey yap?lmaz ve bu i?lemler a?r?s?zd?r.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Etiketler : Revizyon Burun Esteti?i, revizyonburunesteti?i, revizyon burunesteti?i, estetik revizyon burun, bursa burun revizyon burun ameliyat?, bursa estetik, estetik, burun esteti?i uzman?, burun esteti?i ameliyat?, kemikli burun, burun s?rt?, burun ?ekli, sark?k burun, burun taban?, revizyon, ba?ar?l? revizyon burun ameliyat?, ba?ar?l? burun esteti?i, estetik burun, burun esteti?i, burun esteti?i merkezi, revizyon burun esteti?i merkezi, revizyon burun ameliyat?, ameliyat revizyon burun esteti?i, yeniden burun yap?m?

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi