Burun ameliyat? teknikleri

PDFYazdıre-Posta

burunteknikA?k burun ameliyat? tekni?i bugn belki de dnyada en ok tercih edilen burun esteti?i tekni?idir. Burun esteti?inde a?k m? yoksa kapal? cerrahi mi yap?lmal?? sorusu hala hastalar?m?z?n bize yneltti?i en s?k sorulardan biridir. Bu tercih doktorunuza b?rak?lmal?d?r nk sizin problemlerinizin giderilebilmesi iin en uygun ynteme doktorunuz karar verecektir.


A?k burun ameliyat?nda, burun deliklerinin ortas?ndaki deri kesilir ve burun derisi, burun iskeleti zerinden s?yr?ld?ktan sonra ameliyat, burun anatomisini olu?turan yap?lar grlerek gerekle?tirilir. Kapal? teknikte ise bu kesi yoktur. Tm ameliyat, burun deliklerinin iinden yap?l?r. ?ki ameliyat tekni?i de birbirinden ok farkl? strateji gerektirmektedir


A?k ameliyat tekni?i, uzun sren ?i?lik ve burun alt?ndaki yara izine ra?men nispeten daha kontrolldr. ?imdiye kadar bu izden rahats?z olan bir hastam olmad???n? da belirtmek isterim. Kapal? tekni?i yapmas? ve kontrol zordur. Ancak ?i?likler daha abuk inmekte, cilt de?i?iklikleri daha az olmaktad?r.


Kapal? ameliyat grmeden yap?lan ameliyatt?r. Kontur izgileriyle burnu de?erlendirmek, cilt alt?ndaki k?k?rdaklar? grmemizi sa?lar. ?yi muayene ile problemi ok iyi belirlemek mmkndr. Ancak baz? hastalarda, kapal? teknik art?k yetersiz kalmakta ve a?k teknik daha iyi sonular vermektedir. Burun ucunda ciddi ?ekil bozuklu?u varsa, daha nce yap?lm?? ameliyatlar nedeniyle asimetriler meydana gelmi?se a?k teknik tercih edilmelidir. Burun ucu ok gzel olan bir hastan?n, burun ucunu bir miktar hareket ettirmek yeterli oldu?unda a?k tekni?e ihtiya kalmamaktad?r.


Son dnemde a?k teknik daha ok tercih ediliyor diye, kapal? teknikler terk ediliyormu? havas? yarat?lmakta do?ru de?ildir. ?yi sonuca ula?mak iin gerekiyorsa, a?k teknik tercih edilmelidir. Baz? burunlarda ise kapal? tekni?in abuk iyile?me avantaj?ndan yararlan?lmal?d?r.


Kapal? burun ameliyat?nda kesiler burun kanatlar?n?n i k?sm?ndan yap?l?r ve oradan al???l?r.


Kapal? ameliyat yapan bir cerrah?n ne yapt???n? yan?ndaki asistan? bile gremez. A?k ve kapal? teknik aras?nda ameliyat sresi bak?m?ndan byk fark bir yoktur.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi