PDFYazdıre-Posta

Estetik Burun Ameliyat? cretini sigortalar kar??lar m??

Burun ameliyatlar? estetik bir mdahale yap?lmad??? srece,yani burun iinin dzeltildi?i ameliyatlar SGK taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

zel sigortalar burun iine yap?lan Sinzit Ameliyatlar? ( Endoskopik Sins Cerrahisi) , Burun Etlerine (Konkalar) ynelik olan ameliyatlar? tam olarak kar??lamakla beraber.Burun Kemi?i yani Deviasyon ameliyatlar?n? sigortal?n?n poliesine gre bazen kar??l?yor bazen kar??lam?yor.

Burun Esteti?i Ameliyat? ise hi bir sigorta kurumu tarf?ndan kar??lanm?yor.Ancak her burun esteti?i ameliyat?nda burun iindeki kemik ve etlere de neredeyse her zaman mdahele edildi?ini anlatm??t?k.Bu gibi durumlarda zel sigortalar burnun iine yap?lan i?lemleri polie kapsam? dahilinde kar??lamakta , ancak i?in estetik k?sm?n?n masraf? (yani ameliyat cretinin belli bir oran?) hasta taraf?ndan kar??lanmaktad?r.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi