Burun Ucu Esteti?i (Tip Rhinoplasty)

PDFYazdıre-Posta

tiphinoplastyBurnun en dikkat eken k?sm? burun ucudur ve bu blge estetik a?dan da ok nemlidir. Burun kanatlar?n? yapan iki adet n harfi ?eklindeki k?k?rda??n en st birle?me noktalar?ndan olu?ur. ok de?i?ik tipleri vard?r ve ?rklar aras?nda da karakteristik zellikler ta??maktad?r. Yksekli?i, geni?li?i ve a?lar? olduka nemlidir. Bu blgenin cildi burundaki en kal?n cilt yap?s?na sahiptir. Burun kknde cilt en ince iken burun ucuna geldike kal?nla??r ve cilt ii sebase bezlerin say? ve yo?unlu?u artar.
Sadece bu blgenin cerrahi olarak dzeltilmesi de mmkndr ancak hastan?n burnunun geri kalan k?sm?n?n elde edilecek sonuca uyum sa?layabilmesi iinde ameliyat ncesinde iyi bir planlama yap?lmas? gerekmektedir. Her hasta burun ucu esteti?i iin uygun aday olmayabilir o nedenle hasta bu konuyu doktoruyla ok detayl? bir ?ekilde tart??mal?d?r.

Normalde gen bir geometriye sahip olmas? gereken burun ucunun ?eklini bozan e?itli nedenler vard?r. Burun derisi kal?nl???, burun derisi alt? yumu?ak doku fazlal???, burun ucu k?k?rdaklar?n kaba yap?s?. Burun ucu k?k?rdaklar? aras?nda bulunan 30 derecelik a?n?n bozulmas?, burun ucunda bulunan ve poligonal ???k reflesi veren k?k?rdak ?k?nt?lar?n?n yerlerinin bozulmas?, burun ucu k?k?rdak deste?inin bozulmas? bunlardan baz?lar?d?r. Bu nedenlerin nceden saptanmas? ile nedene ynelik bir tedavi gerekle?tirilir. Yanl?? geometri yap?sal, enfeksiyon, travma ya da nceki cerrahi i?lemlere ba?l? olabilir.


Burun ucundaki ba?l?ca ?ekil bozukluklar? ise, top burun ucu, sivri burun ucu, parantez burun ucu, asimetrik burun ucu, burun ucu d?kl?, ?eklinde zetlenebilir. Tip plasti olarak da bilinen burun ucu esteti?i tam burun operasyonunun bir paras? olsa da, bazen tek ba??na yap?labilir. zellikle burnunda kk de?i?iklikler isteyen ya da tek sorunu burun ucu olan ki?ilerde tip plasti nerilir. zellikle ya? artt?ka burun ucu d?er. Bu nedenle ileri ya? yz genle?tirme i?lemlerinin bir paras? olarak da tip plasti kullan?l?r. Glmsedi?i zaman ya da konu?tu?u zaman burun ucu d?en ya da oynayan ki?ilerde tip plastinin ba?ka bir tr kullan?l?r. Burun ucu ile dudak kaslar?n? birle?tiren kaslara ynelik bir i?lem ile ki?i sorunundan kurtulur.


Burun ucundaki sorun fazla de?il ise, i?lem tamamen kapal? ve diki?siz halledilebilir. Burun ucunda fazla sorunu olan ki?ilerde, fazlaca k?k?rdak deste?ine ihtiya varsa bu durumda a?k burun esteti?i operasyonu gerekebilir. Burun ucunu olu?turan k?k?rdaklar?n ?ekillendirilmesi, fazla ise tra?lanmas?, burun ucu k?k?rdak a?lar?n?n olu?turulmas?, burun ucu asmalar ya da k?k?rdak destekleri tip plasti s?ras?nda yap?lan i?lemlerdir. Tip plasti yap?lacak burunlarda burun ucu derisinin i?leme haz?r olmas? gerekir Sorunlu burun derisi olanlarda ya da yeni bir cerrahi i?lem geirmi? ancak henz burun ucu derisinin ?i?li?i gememi? ya da yeterince esneklik kazanmam?? ki?ilerde istenmeyen sonular do?abilir. Kal?n burun ucu derisi burun ucu k?k?rdak iskeletinde yap?lan de?i?iklikleri gstermez. Bu durumda rne?in, yuvarlak burun ucu dzeltmesi yap?lacak ise var olan durum dzelmeyebilir.


Burun ucu esteti?i sorunu olan baz? ki?ilerde yanl?? bir ?ekilde btn sorunun burun ucunda oldu?u yorumu yap?labilir. Bu ki?ilerde ayr?nt?l? bir inceleme yap?ld???nda, burnun geri kalan k?sm?nda da bir harmoni bozuklu?u oldu?u fark edilir. Bu durumda sadece burun ucu esteti?i i?e yaramaz. Tam bir burun operasyonu gerekir.


Burun ucu tek ba??na de?erlendirilmez. Burun ucunun bulundu?u burun n projeksiyonu, dudak st ile yak?ndan ili?kilidir. Bu iki yap? aras?nda uyum olmaz ise yz ortas?nda denge bozulur. Burun ucu d?kl? st dudak mesafesini glgeler. Bu durum dudak esteti?ini gizler. Bu tr durumlarda yap?lan i?lem sonras? dudak esteti?inin de de?i?ti?i fark edilir.


Burun esteti?inde cerrahi d???nda dolgu ve botoks gibi seenekler vard?r. Dolgu ile burun s?rt? esteti?inde geici, iyi sonular al?nsa da, dolgunun burun ucunda fazlaca yeri yoktur. Burun ucundaki derinin esnek olmayan do?as? bu blgeye dolgu yap?lmas?n? engeller. Botoks ise hafif burun ucu kald?rmalar?nda etkili olabilir. Ancak sadece glmsedi?i zaman burun ucunu indiren kas?n aktif oldu?u saptanan ki?ilerde botoks i?e yarayacakt?r.


Burnu kemerli olan bir hastan?n burun ucu esteti?i istemesi her zaman ok da do?ru de?ildir. Genellikle do?ru adaylar burnun di?er estetik nitelerinin sorunsuz oldu?u hastalard?r.
Burun ucu esteti?i ameliyat?; septuma yani burnu ikiye ay?ran ortadaki k?k?rdak yap?ya, burun s?rt?n? ve yanlar?n? olu?turan kemik yap?ya dokunmadan sadece burun ucunda ki k?k?rdaklara yap?lan dzeltme i?lemidir.


Bu sayede kal?n, sark?k, uzun, yksek, dar veya geni? burun ular? yeniden ?ekillendirilebilir. Burun kanatlar? daralt?labilir.


Gerekiyorsa ameliyat bitiminde tamponlar yerle?tirilebilir ve al? yap?labilir. Tamponsuz ve al?s?z yap?lmas? da mmkndr. Karar ameliyat?n?z? gerekle?tiren plastik cerraha b?rak?lmal?d?r. E?er tampon yerle?tirilmi? ise 2.gnde ekilir, al?n?z var ise 5. gnde ?kar?l?r veya de?i?tirilir ve yeni al? yap?labilir. 10. gnde de al? tamamen ?kar?l?r ve masaja ba?lan?r. Hedeflenen sonuca ula??lmas? ?i?liklerin tamamen gemesi genellikle 3 ay? bulmaktad?r. Bu srede zellikle cilt kal?nl??? nemli bir rol oynar. Burun cildi kal?n olan hastalarda veya daha nce burundan cerrahi bir mdahale geirmi? hastalarda cildin eski kal?nl???na geri dnme sresi 3 ay ile bir y?l aras?nda bir srede alabilmektedir.
Bu ameliyatta standart Rinoplasti (estetik burun ameliyat?) ameliyat?na gre ok daha az morarma, ?i?lik olur ve bu i?lemden sonra normal hayata dn? olduka k?sad?r ve genellikle a?r? olmaz.
Burun ucu esteti?i olmaya karar vermi? bir hastan?n normal burun esteti?i ameliyat? hakk?nda da bilgisi olmas? gerekmektedir.


Burun yzn merkezinde bulunan ifadeyi her ynden etkileyen karakteristik zel bir organd?r. Geni?li?i, yksekli?i, derinli?i ve ok nemli fonksiyonlar? vard?r. ?ekli ki?isel farkl?l?klar gstermektedir. Estetik burun ameliyatlar?nda da elde edilecek sonular?n bir standart burun olmas?ndan ziyade; her hasta iin zel olarak tasarlanmas?, her hastan?n yz ?ekli ve oranlar?na uygun do?al bir sonu elde edilmesine u?ra??lmas? gerekmektedir. Burnun kendi iindeki oranlar? ve yz ile ilgili oranlar?, kendi iindeki a?lar? ve yz ile yapt??? a?lar detayl? olarak de?erlendirilmeli ve planlama hasta ile birlikte hastan?n beklentileri gz nne al?narak ayr?nt?l? bir gr?me ile yap?lmal?d?r.
Estetik burun ameliyat? olmak isteyen ki?inin atmas? gereken en nemli ad?m bir plastik cerraha ba?vurmakt?r. Ameliyattan nce hasta beklentilerini ve mevcut problemlerini kendisi ne kadar iyi tan?mlayabilirse ve bunu ameliyat?n? yapacak doktoruna anlatabilirse ameliyat sonras?nda elde edilecek sonuta o kadar istedi?i gibi olacakt?r.


Estetik burun ameliyat?n?n planlanmas?nda daha nce kaza veya travma geirip geirilmedi?i, ameliyat olup olmad???, do?u?tan baz? problemlerinin olup olmad??? ok nemlidir.
Solunum problemlerinin olmas? estetik ameliyat olmaya engel de?ildir. Her iki problemde ayn? ameliyatla rahatl?kla tedavi edilebilir.


Estetik burun ameliyat? olmak isteyen ki?ilerin arzulad?klar? sonucun kusursuzluk de?il dzeltme oldu?unu ak?lda tutarak cerrahi sonras? daha iyi grnme ve daha iyi hissetme konusundaki beklentilerini doktorlar?na net bir ?ekilde anlatmal?d?r.


K?sacas? estetik burun ameliyat? yani rinoplasti, burnunuza yeni bir ?ekil verebilir ama hayat?n?z?n ak???na yn veremez.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi