PDFYazdıre-Posta

BURUN TIKANIKLIGI NEDENLER? VE TEDAV?S?Burun T?kan?kl??? Nedenleri ve Tedavisi

Burun T?kan?kl??? Nedenleri ve Tedavisi

Burun normal solunum organ?m?zd?r ve ald???m?z havan?n ?s?nmas?n?, nemlenmesini ve ierisindeki yabanc? maddelerin, alerjenlerin ve mikro organizmalar?n filtrelenmesini sa?lar. Bu ?ekilde ?s?nm?? ve nemlenmi? olarak akci?erlere giden havan?n ierisindeki oksijen ok daha iyi bir ?ekilde kana gemektedir.

Ayn? zamanda nefes alma s?ras?nda burun ierisinde hava ak?m?na kar?? olu?an diren alt solunum yollar?n?n ve akci?erlerin daha iyi geni?lemesinde katk? sa?lamaktad?r (nazo-pulmoner refleks).

Burnun bu fonksiyonlar?n? yapmas?nda en nemli grevi ise alt burun etleri (alt konkalar) ve burun mukozas? ve sinslerden salg?lanan mukus (smk) yapmaktad?r. Mukoza alt? dokular?nda ok zengin damar ieri?i bulunan alt burun etleri, ortam havas?n?n zelliklerine gre solunum havas?n?n ?s?t?lma, nemlendirilme ve filtrelenme derecesini ayn? zamanda hava ak?m?na uygulanacak direnci ayarlarlar. Son derece hassas bir denge iinde sa?lanan bu fonksiyonlarda kritik grev yapan alt burun etlerinin e?itli nedenlerle byyerek hava ak???n? olumsuz etkilemesi (konka hipertrofisi) ise burunda olu?an t?kan?kl?klar?n en s?k grlen nedenidir.

Normal vcut fonksiyonlar? iin ok nemli olan burun solunumundaki kritik rollerinden tr zellikle alt burun etlerine ynelik mdahalelerin ok dikkatli yap?lmas? ve bu yap?lar?n normal fonksiyonu sa?layacak ?ekilde kltlerek, ok zel durumlar haricinde kesinlikle tam olarak kesilip ?kart?lmamas? gerekmektedir.

Burun t?kan?kl??? nedeni ile a??z solunumu yap?lmas? durumunda solunum havas?n?n oksijeni akci?erlerde yeterince tutulamamakta ve sonu olarak kandaki oksijen seviyesinde azalma olmaktad?r. Kandaki oksijen doygunlu?undaki azalmalar?n beyindeki ve beyni besleyen damarlardaki sensrler taraf?ndan alg?lanmas?na ba?l? geli?en refleksler uzun dnemde kan bas?nc?nda artma (hipertansiyon) kalp ritim problemleri ya da kalp yetmezli?i gibi sorunlar olu?turabilmektedir.

Burundaki t?kan?kl?klar ayn? zamanda a??z solunumuna ba?l? s?k bo?az enfeksiyonlar?, bo?azda kurumaya ba?l? ?ikayetler, uyku bozukluklar?, horlama ve uyku apnesi gibi problemlere neden olarak ya?am kalitesini nemli lde bozabilmektedir.

Eri?kinlerde burun t?kan?kl???n?n en s?k nedenleri;

?ki burun pasaj? aras?nda yer alan septum dedi?imiz k?k?rdak ve kemik yap?daki perdenin bir tarafa do?ru e?ik olmas? (septum deviasyonu),

Burun giri?inde nazal valf olarak adland?r?lan blgedeki problemler (nazal valf yetmezli?i)

Burun etlerinin bymesidir (konka hipertrofisi).

Burun ii k?k?rdak ve kemik e?rilikleri travma ile olu?an burun k?r?klar?na ba?l? olabilecekleri gibi septumdaki kemik ve k?k?rdak geli?me merkezlerinin do?um ya da geli?me a??nda maruz kal?nan ve fark edilmeyen incinmelere ba?l? olarak hasar grmesi veya genetik zellikler sonucunda burnun ya?la beraber bymesi s?ras?nda septumun anormal geli?mesi ile olu?abilirler.

Nazal valf yetmezli?i burun pasaj? hemen giri?inde burun s?rt?na kom?u blgede burnun yan duvarlar? ile orta hattaki septum aras?nda yer alan dar a? blgesinin (nazal valf) hava gei?ine izin vermeyecek ?ekilde daralmas?d?r. Bu blgenin problemleri solunumu ciddi ?ekilde etkileyebilmektedir. Valf yetmezli?i iki ?ekilde olu?maktad?r.

?nternal (i) yetmezlik: Valf blgesinde septumun e?ik olmas?na ba?l? hava pasaj?n?n daralmas?

Eksternal (d??) yetmezlik: Burun kanatlar? ierisindeki k?k?rdak deste?in yap?sal olarak ya da estetik amal? ameliyatlarda yap?lan kltmelere ba?l? olarak hava ak?m?na direnemeyecek kadar zay?f olmas? veya valfi daraltacak ?ekilde i bkey olmas?d?r.

Nazal valf yetmezlikleri burun muayenesinin yan? s?ra burun pasaj? iindeki farkl? blgelerin kesit alanlar?n? hesaplanmas?n? sa?layan akustik rinometri testi ile objektif olarak saptanabilmektedir.

Deviasyonu olan hastalar?n byk blmnde deviasyonun kar?? taraf?ndaki burun pasaj?ndaki etlerde byme izlenmektedir. Bunun nedeni bnyenin normal fonksiyonlar?n?n korunmas? amac? ile burun iindeki hava ak?m?na diren olu?turmaya ve hava trblans?n? sa?lamaya ynelik olarak geli?en refleksler sonucunda alt burun etlerinin bymesidir.

Alerjik reaksiyonlara ba?l? burun mukozas? ?i?meleri di?er s?k grlen t?kan?kl?k nedenidir. Alerjik nezlesi olan hastalarda t?kan?kl???n yan? s?ra burunda ka??nt?, hap??r?k ve sulu, berrak burun ve geniz ak?nt?s? da bulunmaktad?r.

Burun ve sins iltihaplar?, burun damarlar?n?n d?? uyaranlara a??r? reaksiyonlar? (vazomotor rinit), sinslerden kken alan polipler, orta burun eti byklkleri (konka blloza) ve burun iindeki iyi ve kt huylu tmrler de t?kan?kl??a neden olabilmektedir.

ocuklarda ise en s?k burun t?kan?kl??? nedeni geniz eti (adenoid) bymesidir. Genellikle iki ya??ndan sonra ba?layan t?kan?kl?klar?n en s?k nedeni budur. Do?u?tan t?kan?kl?klarda ise burun kanal?n?n tam olu?mam?? olmas? ya da pasaj?n genze a?ld??? arka k?sm?nda t?kan?k olmas? (koana atrezisi) akla gelmelidir. ocuk ya?larda alerji, sinzit ve buruna yabanc? cisimlerin sokulmas? da nadir olmayarak t?kan?kl??a neden olmaktad?r.

Geceleri, yatar pozisyonda olu?an burun t?kan?kl?klar?n?n nedeni, alt burun etlerindeki damar a?? iinde bulunan kan?n birikmesidir. Ayakta iken yer ekiminin de etkisi ile kan yukar?da bulunan ba? blgesinden kalbe daha rahat dnmekte ve etler iinden kolay bo?alabildi?inden etler klmektedir. Yatar pozisyonda kalp ve kafa aras?ndaki ykseklik fark? azald???nda yer ekiminin katk?s?n?n kaybolmas? ile kan?n kalbe dn? zorla?makta ve alt burun etleri iinde biriken kan etleri ?i?irmektedir.

Muayene ve veya radyolojik olarak iltihap saptanan hastalarda ncelikle bu iltihab?n uygun ilalarla tedavi edilmeye al???lmas? gerekir.

Alerji saptanan hastalarda uygun anti alerjik tedavi verildi?inde burun t?kan?kl??? ?ikayetinde de azalma sa?lanabilir.

Kronik sinzite ve burun ii poliplere ba?l? olu?an t?kan?kl?klarda uygun cerrahi yntem kullan?larak polipler temizlenmeli, sinslerin bo?alma kanallar? a?lmal? ve havalanmalar? sa?lanmal?d?r.

Burun a?c? (dekonjestan) haplar ve spreyler zellikle st solunum yolu enfeksiyonlar?nda ve alerjik reaksiyonlar?n tedavisinde erken dnemde ve k?sa sreli olarak kullan?l?rlar. Bu ilalar burun mukozas?ndaki damarlarda bzlme yaparak alt etlerin klmesini ve burnun a?lmas?n? sa?larlar. A??z yolu ile al?nan ilalar da ayn? ?ekilde damarlarda bzlme yaparak etki ederler. Damla ve sprey ?eklindeki dekonjestan ilalar ok k?sa srede ok iyi a?lma sa?lamalar?na kar??n 5-7 gn geen kullan?mlar?nda damarlarda ters etki ile geni?lemeye ve burun mukozas?n?n yzey anatomisinde kal?c? de?i?ikliklere neden olabildi?inden dikkatle kullan?lmal?d?rlar. A??z yolu ile al?nan dekonjestanlar ise tm vcutta etkili olduklar?ndan arp?nt?, uyku bozuklu?u ve ocuklarda huzursuzluk gibi ?ikayetlere neden olabilmektedirler. Ayr?ca zellikle kalp ritim bozuklu?u, tansiyon yksekli?i, prostat bymesi gibi hastal?klar? olan ki?ilerde bu hastal?klara ynelik ?ikayetlerde artmaya neden olabilecekleri iin kullan?lmalar? sak?ncal?d?r.

Alt burun etlerinin burun t?kan?kl???ndaki roln anlamada en kolay yntem dekonjesyon testidir. Buruna dekonjestan sprey s?k?lmas?n? takiben 5-10 dakika iinde ok belirgin olarak a?lma olmas? t?kan?kl???n alt burun etlerinden kaynakland???n? gsterecektir. Bu uygulama sonras?nda bile bir pasajdaki rahatlaman?n di?erine nazaran fark edilir ?ekilde az olmas? ba?ta deviasyon olmak zere di?er patolojileri d?ndrmelidir. Dekonjesyon testi ncesinde ve sonras?nda yap?lacak Akustik rinometri de?erlendirmesi alt burun etlerinin zellikle n ular?n?n burun t?kan?kl???ndaki roln rakamsal olarak gsterecektir.

Alerji ve veya enfeksiyon saptanmayan ya da bu ?ikayetleri t?bbi tedavi ile kontrol alt?na al?nmas?na ra?men t?kan?kl?k ?ikayeti gemeyen hastalarda cerrahi tedavi seenekleri gndeme gelmektedir.

BURUN TIKANIKLIKLARININ CERRAH? TEDAV?S?

BURUN ETLER?NE YNEL?K AMEL?YATLAR

Alt burun etlerinin bymesine (konka hipertrofisi) ba?l? olarak olu?an ve genellikle geceleri daha fazla ?ikayete neden olan t?kanmalar?n tedavisinde burun etlerinin gerekti?i kadar kltlmesi farkl? yntemlerle sa?lanabilir. Burun fonksiyonlar?nda ok nemli yeri olan alt burun etleri hi bir ?ekilde tamamen kesilerek ?kart?lmamal?d?r. Gemi?te s?kl?kla uygulanan bu tr cerrahileri takiben burun fonksiyonlar? bozulmakta, solunum fizyolojisindeki olumsuz sonular?n yan? s?ra burun iinde olu?an kuruma, kabuklanma, tekrarlayan enfeksiyonlar ve yanma hissi gibi ?ikayetlerin zm son derece zor hatta bazen imkans?z olmaktad?r. Bu nedenle gnmzde alt etleri kltrken fonksiyonel d?? yzey mukozas?na zarar vermeyen teknikler tercih edilmektedir.

Burun iindeki septumda bir tarafa e?iklik olan hastalar?n byk k?sm?nda hacim olarak daha geni? olan kar?? burun pasaj?ndaki etlerde (alt ette daha fazla olarak) byme olu?maktad?r. Bu nedenle septum deviasyon ameliyatlar?n?n o?unda solunum a?s?ndan tatminkar bir sonu elde edebilmek iin ayn? ameliyat s?ras?nda zellikle e?ikli?in kar?? taraf?ndaki burun pasaj?nda yer alan etlerinin uygun bir mdahale ile kltlmesi gerekli olmaktad?r. Aksi taktirde bir tarafa do?ru kaym?? durumdaki septumun orta hatta getirilmesi ile daha nce geni? olan taraf nispeten daralacak ve bu k?sm?n ameliyat ncesi hacmine uyum sa?lam?? olan konkalar kltlmedikleri taktirde t?kan?kl?k olu?acakt?r.

Alt burun etlerini kltmek amac? ile en s?k uygulanan yntemler radyofrekans ile mukozaya zarar vermeden mukoza alt? doku hacminin azalt?lmas? ve etlerin kemik k?sm?nda da byme olan durumlarda mukoza alt?ndaki yumu?ak doku ve kemik dokusunun t?ra?lanarak kltlmesidir (endoskopik redksiyon).

Orta burun etleri ierisinde yap?sal bir varyasyon olarak hava hcresi bulunabilmektedir (konka blloza). Bu hava hcresinin geli?me s?ras?nda bymesi orta burun pasaj?nda hava ak?m?n? nlemekte, ayn? zamanda pasaj?n d?? duvar?nda yer alan sins bo?alma kanallar?nda t?kanmaya ba?l? olarak kronik sins iltihaplar?na neden olabilmektedir. Bu tr problemlere neden olan orta burun etlerine uygun endoskopik cerrahi teknikerleri kullan?larak konka blloza plastisi yap?lmal?d?r. Fonksiyonel olarak alt etler kadar kritik olmayan orta etlerin tam olarak ?kart?lmas? burun fizyolojisinde ciddi sorun olu?turmasa da bu yap?lar?n daha sonra yap?labilecek sins mdahaleleri iin yol gsterici rol olmas? nedeni ile genellikle tam ?kart?lmamalar? tercih edilmektedir.

Radyofrekans ile alt konka kltlmesi

Alt konka mukozas? alt?ndaki zengin damar ierikli yumu?ak dokular ierisine zel bir cihaz ile radyofrekans enerjisi verilmesini takiben dokularda olu?an ?s? hasar?n?n bzlme ve sertle?me ile iyile?mesi prensibine dayan?r. ??lemi takiben 2-3 hafta iinde olu?an sert iyile?me dokusu etlerde klmenin yan? s?ra d?? uyaranlarla ya da vcut pozisyonu ile olu?an geni?lemeleri de nlemektedir.

BURUN TIKANIKLI?I NEDENLER? VE TEDAV?S?

Ba?ka patolojiye ynelik mdahale gerekmeyen hastalarda alt konka radyofrekans i?lemi ofis ?artlar?nda lokal anestezi alt?nda yap?labilmektedir (?ekil 1).

Burun T?kan?kl??? | bursaburun.com

?ekil 1: Alt burun etine radyofrekans uygulamas?. ??lemi takiben burun etinde bzlerek klme olu?maktad?r.

Yakla??k 5-10 dk sren konka radyofrekans i?lemi estetik ya da fonksiyonel amal? yap?lan burun ameliyatlar?, kronik sinzite ynelik ameliyatlar ve burun t?kan?kl??? ?ikayeti olan hastalarda ba?ka nedenle yap?lan ameliyatlar s?ras?nda da kolayl?kla yap?labilmektedir.

??lem s?ras?nda burun etinde kesilme olmad???ndan i?lem sonras? kanama olmamakta bu nedenle tampon uygulanmas? gerekmemektedir.

?yi bir lokal anesteziyi takiben i?lem s?ras?nda ve sonras?nda a?r? hissedilmeyen bu uygulamay? takiben hastalar hemen gnlk aktivitelerine geri dnebilmektedirler.

Hayat kalitesi zerinde ciddi olumsuz etkileri olan burun t?kan?kl?klar?nda byk oranda rol oynayan alt burun eti bymelerinin tedavisinde son derece gvenli ve konforlu olarak uygulanabilen radyofrekans i?leminin tek seansta ba?ar?l? sonu verme oran? %80 civar?ndad?r. Ameliyat? takiben, alt konkalarda olu?an ?i?lik ya da mukoza yzeyindeki doku reaksiyonuna ba?l? olu?an kabuklanma nedeni ile burun t?kan?kl???nda artma izlenebilmektedir. Radyofrekans uygulamas?n?n beklenen sonular? 15-20 gn ierisinde ortaya ?kmaktad?r. Hastalar?n be?te birine yak?n k?sm?nda ise istenen burun a?kl???n?n tam olarak elde edilememesi nedeni ile 1,5-2 ayl?k bekleme dnemini takiben i?lemin tekrarlanmas? gerekebilmektedir.

Radyofrekans ile ba?ar?l? sonu al?nan hastalarda alerjik rinit, vazomotor rinit gibi hastal?klar?n bulunmas?, hastalar?n srekli olarak havan?n kuru ve kirli oldu?u, sigara dumanl? veya so?uk ortamlarda bulunmalar? ya da damar geni?letici ilalar kullanmalar? durumunda alt burun etleri 6 ay 1 y?l iinde tekrar byyebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda radyofrekans i?leminin tekrar? ya da endoskopik konka redksiyonu nerilmektedir.

Konka radyofrekans i?lemi, ?ikayetlerin tekrarlama ihtimali dezavantajlar?na kar??n her bir uygulaman?n yksek ba?ar? ?ans?, tampon gerektirmemesi, lokal anestezi ile yap?labilmesi ve kanamaya neden olmamas? gibi avantajlar? nedeni ile hastalar ve hekimler taraf?ndan en s?k tercih edilen prosedrlerden birisidir.

Endoskopik konka redksiyonu

Alt konka mukozas? alt?ndaki yumu?ak dokular?n ve konka kemi?inin k?smen ?kart?lmas? i?lemidir.

Bu yntem genellikle konkalar?n bykl?nde konka ierisindeki kemi?in nemli etken oldu?u, radyofrekans uygulamalar? ile isten sonucun al?namad???, konkalar?n a??r? byk ya da deforme oldu?u veya radyofrekans i?leminin tekrarlama ihtimali nedeni ile tercih edilmedi?i durumlarda uygulanmaktad?r.

??lem genel anestezi alt?nda yap?lmakta ve mikrodebrider teknolojisi ile uyguland???nda 5-10 dakika civar?nda srmektedir. Burun etlerine ynelik geli?tirilen yeni mikrodebrider cihazlar?n?n aplar? ok kk oldu?undan i?lem s?ras?nda mukoza btnl? bozulmamakta bu nedenle endoskopik redksiyon ameliyatlar? da art?k tampon kullan?lmadan gerekle?tirilebilmektedir. Konkalar?n zengin kan damar? ieri?i nedeni ile ameliyat sonras?nda kanama ihtimaline kar?? hastalar?n 72 saat boyunca istirahat etmeleri ve kan bas?nc?n? art?rarak kanamaya neden olabilecek aktivitelerden ka?nmalar? nerilmektedir.

Son derece etkili bir yntem olan Endoskopik konka redksiyonu ameliyat?n? takiben etlerde nemli lde klme olmaktad?r. Yeni nesil mikrodebriderler yard?m? ile alt burun etlerinin arka blmlerine de ula??lmakta ve bu k?s?mlar? geni?lemi? ya da deforme olmu? alt konkalarda da ba?ar? ile kltme yap?labilmektedir. Bu durumdaki baz? hastalarda alt konka arka k?sm?na k?smi ?kartma ya da radyofrekans uygulanmas? da tercih edilebilmektedir.

Endoskopik redksiyon yntemi konka mukozas?n? koruyan bir teknik oldu?undan alerjik rinit, vazomotor rinit gibi tan?lar? olan, srekli olarak havan?n kuru ve kirli oldu?u, sigara dumanl? veya so?uk ortamlarda bulunan ya da damar geni?letici ilalar kullanan hastalarda uzun dnemde alt konkalarda tekrar byme olabilmektedir. Bu durumdaki hastalarda lokal anestezi ile radyofrekans uygulamas? olduka iyi sonular vermektedir.

SEPTUM E?R?L???NE (DEV?ASYON) YNEL?K AMEL?YATLAR

Deviasyona ynelik ameliyat karar? al?n?rken burnun muayene bulgular? kadar hastan?n ?ikayetleri ve burundaki t?kan?kl???n sa?l??? ve hayat kalitesi zerindeki olumsuz etkileri gz nne al?nmaktad?r.

T?kay?c? uyku apnesi tan?s? olan hastalarda burunda belirgin t?kan?kl?k ?ikayeti olmasa da gerek apnenin kontrol gerekse CPAP cihaz?n?n kullan?labilmesi iin burun ierisindeki e?iklikler ve et bymeleri giderilerek hava ak?m?n?n sa?lanmas? gerekebilmektedir.

Burun t?kan?kl??? ?ikayetinin septum e?rili?ine (deviasyon) ba?l? olu?tu?u saptanan hastalarda cerrahi tedavi d???nda alternatif bulunmamaktad?r.

Burun s?rt?na yak?n olmayan, septumun n yar?s?n? olu?turan k?k?rdak k?sm?nda a??r? deformasyon bulunmayan ve burnun kemik at?s?n? da iermeyen e?ikliklerde burun deliklerinden yap?lan ve 20-30 dakika kadar sren standart ameliyatlarla ba?ar?l? sonular al?nabilmektedir.

Burun giri?inde ve burun s?rt?na yak?n ciddi e?riliklerin varl???nda, daha nce burun ameliyat? geirmi? olan veya ayn? ameliyat s?ras?nda estetik amal? mdahaleler planlanan hastalarda ise a?k teknik cerrahi tercih edilmelidir.

Gnmzde estetik ameliyatlarda da s?kl?kla tercih edilen bu yntem ile burun d?? grntsn de?i?tirmeden iindeki k?k?rdak ve kemik e?riliklerini en ideal ?ekilde ve kal?c? olarak dzeltmek mmkn olabilmektedir. Daha nce geirdi?i ameliyata ba?l? olarak k?k?rdak eksikli?i veya ?ekil bozuklu?u olan hastalarda septumda yeterli miktarda k?k?rdak olmamas? durumunda kulak kepesi ya da kaburgalardan al?nan k?k?rdak paralar?n?n burunda kullan?lmas? gerekebilmektedir.

Gnmzde geli?tirilen ameliyat teknikleri ile deviasyon ve estetik burun ameliyatlar?n? tamponsuz olarak yapmak mmkn olmakta bu da hastalar?n ameliyat sonras?ndaki konforunda nemli katk? sa?lamaktad?r.

Deviasyon nedeni ile ameliyat olmas? gereken hastalar ayn? zamanda estetik burun ameliyat? olmay? da d?nyorlarsa en ideal yakla??m iki ameliyat?n ayn? anda yap?lmas? olacakt?r. Burun ierisinde e?ikli?e neden olan fazla k?k?rdak ya da kemik dokular?n?n ameliyat?n esteti?e ynelik k?sm?nda e?itli amalarla kullan?labilmesi ayn? anda yap?lan ameliyat?n en nemli avantajd?r.

Deviasyon ameliyatlar? tercihen genel anestezi alt?nda yap?lmakta ve kapal? teknik ile 20-30 dakika a?k teknik ile problemin derecesine ve kulak ya da kaburgadan k?k?rdak dokusu alma ihtiyac? olup olmamas?na gre 1 ile 2,5 saat civar?nda srmektedir.

Ayn? ameliyat s?ras?nda alt burun etlerine tampon kullan?lmas?n? gerektiren bir i?lem yap?lmayan hastalarda deviasyona ynelik ameliyat tamponsuz olarak yap?lmaktad?r. Ameliyat?n sonunda burun mukozas?n? yerine tespit etmek iin kullan?lan kendili?inden eriyen diki? materyalleri ya da yeni geli?tirilen z?mbalar tamponlar?n grevini ek a?r? ya da s?k?nt?ya neden olmadan yapabilmektedir.

Hastalar genellikle ameliyat gn hastanede kalmakta ertesi gn burun temizli?i yap?larak taburcu edilmektedirler.

Hastalar?n ameliyat sonras?nda 2 ya da 3 kez kontrole gelmeleri genellikle yeterli olmaktad?r. Burun iinde mukoza iyile?mesi tamamlanana kadar 2-3 hafta boyunca olu?an kuruma ve kabuklanma iin tuzlu su ieren temizleyici spreyler ve yumu?at?c? damlalar kullan?lmaktad?r.

Estetik amal? mdahale yap?lmayan ya da d?? grn? de etkileyecek dzeyde k?k?rdak e?ikli?i nedeni ile a?k teknik ameliyat uygulanmayan hastalarda ameliyat sonras?nda burun d?? grn?nde de?i?iklik olu?mamakta yz ve gzler evresinde ?i?me ya da morarma olmamaktad?r.

Hastalar?n deviasyon ameliyat? sonras?nda 6 hafta boyunca burunlar?n? darbeden korumalar? gereklidir. 2 hafta sonra spor aktivitelerine 1 ay sonra yzmeye ba?layabilirler.

Deviasyon ameliyat? olan hastalar?n gzlk takmalar?nda sak?nca yoktur.

NAZAL VALF YETMEZL???NE YNEL?K AMEL?YATLAR

Nazal valf yetmezli?i internal (i) ya da eksternal (d??) olmak zere iki farkl? tipte izlenmektedir.

Internal yetmezlikler k?k?rdak septumun n k?sm?nda burun s?rt?na yak?n e?iklikler nedeni ile valf blgesindeki hava pasaj?n?n daralmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Tedavide a?k teknik deviasyon ameliyat? ile bu blgenin ortaya konulmas? ve e?ikli?in dzeltilmesi yan?nda gereken durumlarda k?k?rdak paralar yard?m? ile valf blgesi hava ak???n? rahatlatacak ?ekilde geni?letilebilmektedir.

Eksternal yetmezliklerde temel problem burun kanatlar?n?n nefes al?rken ieri kerek hava pasaj?n? daraltmas?d?r. Bu problem burun kanatlar? iindeki k?k?rdak yap?lar?n yap?sal olarak ters e?imde olmas? veya estetik amal? ameliyatlar, travmalar, ya?lanma vb. nedenlerle zay?flayarak hava ak?m?n?n yaratt??? vakum etkisine dayanamamas?ndan kaynaklanmaktad?r. Tedavide bu kmeyi nlemeye ynelik olarak zay?f blgelerin k?k?rdak paralarla desteklenmesi, daralmaya neden olan k?k?rdak a?s?n?n dzeltilmesi ve diki?ler yard?m? ile kmenin engellenmesi gibi teknikler kullan?lmaktad?r.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi