PDFYazdıre-Posta

mentoplastyRhinoplasty (Burun esteti?i) operasyonu art?k olduka iyi bilinen ve ilgilenenlerin korkmadan yapt?rd?klar? bir operasyon haline geldi. Bu amala plastik cerrahlara ba?vuran hastalar?n hemen hepsi estetik operasyon oldu?u anla??lmayan do?al burun arzu ediyorlar. Pek ok hastada ayn? zamanda solunum problemleri de oldu?u iin ayn? i?lem s?ras?nda bunun da dzeltilmesi gerekiyor. Ancak burun estetik operasyonu iin bir plastik cerraha ba?vuran hastaya ne amala ene ucu dzeltilmesi gerekebilir?

Rhinoplasty ameliyat?nda en nemli faktrlerden birisi ?rksal faktrdr. Irksal faktrler burun s?rt?n?n ?k?nt?l? veya kk, burun ucunun d?k veya kalk?k, derinin kal?n ya da ince olmas?ndan tutun da burun boyuna, geni?li?ine, burun deliklerinin ?ekline kadar pek ok orant?y? ve burun a?lar?n? etkiler.

Burun estetik ameliyatlar?nda estetik a?lar?n nemi ok byktr ve bunlar hastan?n profil foto?raf? zerinde bilgisayarda llr. En nemli a?lardan baz?lar? glabella a?s?, burun-dudak a?s?, burun-mentum (ene ucu) a?s?d?r. Glabella a?s? lmnde burna di?er etki eden factor al?n blgesi yap?s?yken, burun dudak a?s?nda st duda??n yerle?im ?ekli ve kal?nl???, burun mentum a?s?nda da ene ucunun burun ile orant?l? olup olmamas? nem kazan?r.

ene ucu (mentum) problemleri ok e?itlidir:

1. ene ucu geride olmas? ene yksekli?inin normal olmas?
2. ene ucunun geride olmas? ve ene yksekli?inin k?sa olmas?
3. ene ucunun geride olmas? ve ene yksekli?inin uzun olmas?
4. ene ucunun ileride olmas? ve ene yksekli?inin k?sa olmas?
5. ene ucunun ileride olmas? ve ene yksekli?inin normal olmas?
6. ene ucunun geride olmas? ve ene yksekli?inin uzun olmas?


Hastada bu durumlardan birisi sz konusu ise yap?lacak i?lemin rhinoplasty ile s?n?rl? kalmas?, sonuta yap?lan burun ne kadar gzel olursa olsun, do?all??? ve ideal estetik sonucu etkiler. Irksal faktrlerin neminden daha nce bahsetmi?tik. lkemizde bize ba?vuran rhinoplasty hastalar?nda en s?k grd?mz ene problemi k?sa ene ucu ile birlikte mentumun geriye yerle?im durumudur. Hipoplastik mentum denilen bu durumda hastan?n ene ucu kk, k?sa ve geride oldu?u iin ene ucu alt? blge daralm?? grnr yani hasta hep g?d?s? varm?? gibidir. Ayr?ca burun da yze gre ok byk grnr. Byle bir hastada ene ameliyat? yapmadan sadece burun ameliyat? yap?lacak olursa:

Ya burnu kk eneye uydurmak iin ok kk yap?lmal?d?r ki bu durumda burun tm do?all???n? kaybeder, hastada nefes alma problemleri ?kabilir ve zellikle erkek hastalarda hi istenmeyen bir durumdur,

Ya da ene dikkate al?nmadan do?al bir burun yap?l?r ki bu durumda da hasta ameliyat olmas?na ra?men hala burnunun byk grnd?nden ?ikyet eder ve ameliyattan memnun kalmaz.

O halde yap?lmas? gereken, burun estetik ameliyat? esnas?nda ene ucu eksikli?inin de giderilmesidir. ene ucunun ne kadar ileri al?naca?? ve/veya enenin ne kadar uzat?laca?? yine ameliyat n gr?mesi s?ras?nda bilgisayarda profil resimleri zerinde yap?lan al??mada karar verilir. e?itli uluslararas? bilimsel yay?nlarda burun esteti?i iin ba?vuran hastalar?n % 15-25inde augmantasyon mentoplasty (ene ucu byltlmesi) gerekirken, yurdumuzda ?rksal zelliklere ba?l? olarak bu oran daha yksektir. lkemizdeki hastalar?n yakla??k %25-45inde mentum hipoplazisi (ene ucu kkl?) mevcuttur. Ancak bu hastalar?n ok kk bir k?sm? durumun fark?nda oldu?u iin hastaya mentoplastinin neminin iyice a?klanmas? gerekmektedir.

Mentoplasty Nas?l Yap?l?r?

Augmantasyon mentoplastynin e?itli yntemleri vard?r. Bunlar aras?nda:

1. Ya? enjeksiyonu: Hastan?n bel veya kar?n blgesinden ya da g?d? alt?ndan al?nan ya?lar?n baz? i?lemlerden geirildikten sonra ene ucuna verilmesi

2. D??ardan enjeksiyon maddelerinin verilmesi: Kollagen, hyaluronic asit vb pek ok yabanc? madde ene ucuna enjekte edilebilir.

3. K?k?rdak yerle?tirilmesi

4. ene ucu protezleri yerle?tirilmesi:

5.ene kemiklerinin cerrahi mdahale ile kesilerek ne do?ru ilerletilmesi.

Btn bu yntemlerin kendine gre avantaj ve dezavantajlar? vard?r.


Burun Esteti?i yapt?rmak amac?yla ba?vuran bir hastan?n ene yap?s? da dikkate al?nmal? ve gerekirse ene ucu bytlmesi (augmantasyon mentoplasty) i?lemi hastaya nerilmeli ve bu operasyonun ayr?nt?lar? hastaya anlat?lmal?d?r. Daha nceden bunu d?nmemi? hastalar ilk anda yeni bir ameliyat fikrine ok s?cak yakla?masalar da konu hakk?nda yeterince bilgilendirilince tepkileri genellikle olumlu olmaktad?r.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi