PDFYazdıre-Posta

-burunRinoplasti ameliyat? ile burnun bykl? art?r?labilir ya da azalt?labilir, burun ucu ?ekillendirilebilir. Burun delikleri kltlebilir. Burnun dudakla ve al?nla olu?turdu?u a?lar de?i?tirilebilir. Standart rinoplasti ameliyat? yoktur. Hastan?n ihtiyalar?n? kar??layacak, hastaya zel rinoplasti cerrahisi vard?r. Gereki beklenti, sa?l?kl? birey ve psikolojik denge rinoplasti aday? iin nemli kriterlerdir. Hastaya ait zellikler de sonucu etkiler.


?yi oranlanm?? her ?eyin gzel oldu?una dair d?nce, tarih boyunca birok sanat? ve filozof taraf?ndan benimsenmi?tir. Bu d?nce neticesinde tespit edilen oranlara alt?n oranlar denir. Dolay?s?yla bugne kadar iyi bir burun ameliyat?nda, burnun yz ile olan oranlar? ve burnun kendi iindeki oranlar?nda ahenk yakalamak yeterliydi.


Sadece burnun ne do?ru uzunlu?u (projeksiyonu) ile al?n-burun ucu mesafesinin oran?n?n n planda tutulmas? yeterli olamaz, bu bak?? burnu iki boyutlu resim gibi alg?lamak demektir. Yan profilin gzel olmas? ama nden veya apraz grntnn bizi tatmin etmemesi bu duruma iyi bir rnektir. Kar??dan ve apraz bak??ta burnun yapay (ameliyatl?) durmas?na sebep olur, estetik grgs olan gzler hemen fark eder.


Eksik olan ?ey, burnun kar??dan bak?ld???ndaki derinli?idir. Ba?ta konu edilen alt?n oranlar asl?nda boyutlu oranlar zinciridir. boyutlu de?erlendirmenin sanatsal kar??l??? heykeldir. Bu derinlik burnun pozisyonuna gre ve ?????n ynne gre burnun zerinde olu?an glgelerde ve parlamalarda kendini gstermektedir. Burun, kk kk birok alt nitelerden olu?maktad?r. Bu niteler birle?ir ve burnu olu?turur.


Do?al burunda niteler aras?nda keskin gei?ler yoktur ve do?al burun yumu?ak gei?lerle birle?en bir yap?d?r. Yandan oransal olarak gzel, nden s?k?lm?? grnt, keskin hatlar ve dzensiz burun kanatlar? ile kar??la??l?r. Bu da ki?iye yapay ameliyatl? bir grnt vermektedir. Ancak hala gz ard? edilen bir ba?ka boyut da var ki, gerek hasta memnuniyetini uzun vadede olduka etkiler. Bu boyut drdnc boyuttur ve burnun zamana kar?? olan duru?udur.


Ya?lanma ile burun bir nevi deprem geirir. Burun ameliyatlar? bu depremi h?zland?rmamal? tam tersine zamana, ya?lanmaya kar?? direnli k?lmal?d?r. Bunu da depreme kar?? binalar? kuvvetlendirmek iin mhendislik ve mimari projelerle sa?lamla?t?rma  i?lemi yapmas?na benzer yakla??m ile ameliyatta burnu destekleyerek, kuvvetlendirerek zamana kar?? direnli olmas?n? sa?layabiliriz.


Burun esteti?inde burnu kltme zerine bir mant?kla burnu ayakta tutan malzemeleri ?kar?rsak burnu zay?flat?r?z. Burun zamana direnemez ve kebilir. Zamana direnecek estetik bir burnu elde etmek iin; esteti?i 3 boyutlu dengeli (harmoni) grnt zerine kurmal?y?z. Ya?lanmaya direnen (4.boyut) fonksiyonel ve sa?lam burun iin ise, yap?sal kuvvetlendirmeye (structural grafting) ihtiya duyulur.
Buruna fonksiyonel bir organ olarak bak?p dengeli grnt ve sa?lam burun bir heykelt?ra? gibi yakla?arak sadece burundan doku ?kararak ve klterek de?il, ayn? zamanda kendi dokusundan malzeme ilave ederek sa?lanabilir. Burundan fazlal?l?klar? almak ama estetik ve fonksiyonel anlamda dayan?kl? olmas? iin gerekli ilaveleri yapmak ve en nemlisi bu iki durum aras?ndaki dengeyi sa?lamak tecrbe i?idir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi