Sizin Burun Tipiniz Hangisi ?

PDFYazdıre-Posta

Burun esteti?inde s?kl?kla grd?mz burundaki ?ekil bozukluklar?n? a?ag?daki ba?l?klar alt?nda toplayabiliriz .Bunlar bir ki?ide farkl? kombinasyonlarda bulunabilir.

Burun esteti?i o?unlukla kltc yer yer de bytme gerektiren i?lemlerin kombine olarak yap?ld?g? bir operasyondur. 
Kemerli Burun :
Etnik olarak da lkemizde en ok grd?mz zellikle(karadeniz yresi) burun ?eklidir.Profilden bak?ld???nda burun s?rt?ndaki e?rilik ok daha bariz grlr k?k?rdak ve kemik yap?dan olu?ur, kemerin bykl? farkl?l?k gsterir kemerden dolay? burun ucu da a?ag? do?rudur.
Burun Ucu D?k :
Burun ucuyla dudak aras?ndaki a? kad?nlarda 100-110 erkeklerde 90-100 derece civar?ndad?r.Bu a?n?n alt?nda burun ucu d?k olur ve ideal a?ya getirmek iin kald?r?lmas? gerekir. Bu a?n?n zerinde burun delikleri kar??dan gzkr ki bu istenmeyen bir durumdur. Domuzcuk burnu ad?n? al?r.
Burun Ucu Geni? :
Burun ucunu olu?turan k?k?rdak yap?n?n byk olmas? burun ucunun geni? ve toplu gzkmesine neden olur .Bu k?k?rda??n yap?s? burun ucunun ?eklinde ve a?s?nda son derece nemlidir.
Burun Ucu Dar :
Burun ucu k?k?rda??n?nn yap?sal olarak veya geirilmis bir ameliyat sonras? dar gzkmesine neden olur.


Burun Ucu Sivri Uzun (Pinokya Burun)
Burun ucunun dar olmas?yla beraber burun ucu k?k?rdaklar?n?n ne do?ru byk olmas? pinokyo burnu olu?turur .

Uzun Burun :
Burun uzunlu?unu, burun kknden burun ucuna kadar olan mesafeye gre de?erlendiriyoruz. Yap?sal olarak zellikle byk kemerli burunlarda grlr.
K?sa Burun :
Uzun burnun aksine yap?sal olarak kk burun kemi?i olanlarda veya geirilmi? ameliyat sonras? (burun septum k?k?rda??ndan fazla al?nmas?)k?sa burun olu?abilir.

E?ri Burun :
Yap?sal veya genellikle travma sonras? n grn?te yzn orta hatt?na gre sa?a sola veya C ,S seklinde e?ri olabilir.

Burun Taban? Geni? :
Burun deliklerinin byk olmas?ndan veya burun ucunu olu?turan k?k?rda??n yap?s?na ba?l? olarak yana do?ru alt k?s?mda geni?lik olabilir. Irk olarak siyah ve uzak do?u ?rk?nda daha ok grlr.

Burun Projeksiyonu Fazla Gergin Burun :
Burunun yz plan?na gre ok fazla nde olmas? durumudur .Byk kemerli burunlarda burun ucunu olu?turan k?k?rdaklar?na ba?l? olarak olabilir.
Burun Projeksiyonu Yetersiz :
Yz plan?na gre tam aksi burnun geride kalmas? durumudur.

Geni? Burun :
nden bak??ta burun s?rt? dedi?imiz blgenin geni? olmas? yap?sal olarak buray? olu?turan kemik ve k?k?rdak yap?lar?n durumuna veya travmatik olarak da geni? olabilir.
Dar Burun :
Geni? burun aksine burun s?rt? adeta bir izgi ?eklinde dard?r.


Burun A?s? Derin :
Burun kk oldukca derindir

Burun Al?n A?s? Dz :
Burnun baslangic noktasi belli degildir adeta alnin devami gibidir.

Semer Burun :
Boksor burnu dedigimiz genellikle travma sonarsi veya burun kemigi egriligi ameliyatinda kikirdaktan fazla alinmasi sonucu olusur.

Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi